Wolkom by it Fryske Wikiwurdboek!

It Fryske Wikiwurdboek hat op it stuit 14.005 siden.


Wolkom

Wolkom by de Fryske ferzje fan 'it Wikiwurdboek'. Ynformaasje yn it Wikiwurdboek is frij en fergees te brûken. Foar jo gemak stiet lofts in sykfunksje en hjirûnder kinne jo op ûnderwerp sykje. Omdat eltsenien frij is om ynformaasje ta te foegjen en te feroarjen is it al sa dat it Wikiwurdboek gjin garânsjes jaan kin foar de krektens fan de ynformaasje dy't jo fine.

As jo sels jo wurdskat op hokfoar mêd dan ek diele wolle mei oare Friezen, dan kinne jo dy hjir spuie! Hawwe jo fragen of opmerkings, of wolle jo gewoan in praatsje meitsje, meitsje dan ris in slach troch de Buorren.

Wurden yn it Frysk

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z

Oare talen:
A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Y y Z z

Rubriken

Alle rubriken
Haadrubryk fan it wurdboek
Fryske puzelwurden nij 

Wurden yn it Noardfrysk
Wurden yn it Sealterfrysk

Oare wikiprojekten yn it Frysk
Wikipedy
De frije ensyklopedy
Wikiboarne
De frije boarnebibleteek
Wikiboeken
De frije stúdzjebibleteek
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.