Uikitô͘sukoánChū-iû ê Tô·-su-kóan – sī chi̍t-ê sòaⁿ-téng ê chū-iû-lōe-iông ê gôan-bûn siu-chông-khò·, iû i ê iōng-chiá kián-li̍p. Chhiáⁿ chham-khó ji̍p-lâi siā-lí iú-koan lí ē-ēng tàu-saⁿ-kāng ê só·-chāi kap khai- sí chò ê hong-hoat. Lí ē-ēng lâi Chheh-pâng mn̄g ū-koan Uikitô͘sukoán ê būn-tê, pēng-chhiáⁿ lâi soa-poâⁿ chhì-siá, ha̍k-si̍t án-chóaⁿ iōng chit-ê bāng-chām. Wiki-tô·-su-kóan chit-má ū 46 phiⁿ bûn-chiuⁿ, jî-chhiáⁿ múi-chi̍t-kang lóng iah-koh tī cheng-ka.

Chok-chiá sek-ín

A B C E G H I J K L M N O P S T U

Sin bûn-chiuⁿ

Siā-lí
Chn̄g-keng-sek | Sin-bûn | Ji̍p-lâi siā-lí | Hêng-chèng jîn-gôan | Kî-thaⁿ sò·-ūi tô·-su-kóan

Wiki-tô·-su-kóan án chóaⁿ ūn-chok
Help | Wiki-tô·-su-kóan sī siahⁿ? | I pau-hâm siáⁿ-mih? | Ka bûn-chiuⁿ | Bûn-chiuⁿ tiong-li̍p-sēng | Khóan-sek chí-ín | Hoan-e̍k | Chù-kái | Im-ga̍k | Pán-kôan | Thâi-tî | Pó-hō sin-chhéng

Kè-ōe

Bûn-ha̍k

Bûn-gē chok-phín: Siáu-soat | Hui-siáu-soat | Tōan-kì | Si-bûn | Ián-káng | Chhiú-siá-pún | Siu-chip ê chok-phín

Sî-kî: Keng-tián | Hiān-tāi


Kho-ha̍k

Sò͘-ha̍k | I-ha̍k


Siā-hōe:

Su-sióng kap Su-sióng-ka | Chong-kàu bûn-kiāⁿ | Le̍k-sú bûn-kiāⁿ | Hiàn-hoat bûn-kiāⁿ | Hoat-lu̍t phòaⁿ-lē | Chhut-pán-phín | Ián-káng


Chu-liāu:

Sóan-kí chu-liāu


Ū-ê-bô-ê:

Kok-koa | Kok-chióng tê-châi | Bô-thâu-bûn |

Wikisource ê chí-mōe kè-ōe
Wikisource iû hui-êng-lī ê Wikimedia Ki-kim-hōe hoa̍t-lo̍h. Wikimedia hoāⁿ kúi-nā-ê kî-tha ê to-gí kap khai-hòng lōe-iông ê wiki sū-kang:
Wikipedia
Chū-iû ê pek-kho-choân-su
Wikibooks
Chū-iû ê kàu-châi kap soat-bêng-su
Wikiquote
Ín-iōng-kù ê siu-chi̍p
Wiktionary
Sû-tián kap jī-tián
Wikispecies
Seng-bu̍t-chéng ê bo̍k-lio̍k
Wikinews
Chū-iû ê sin-bûn lōe-iông
Commons
Kong-ke iōng--ê mûi-thé tóng-àn
Meta-Wiki
Hia̍p-tiâu só·-ū ê Wikimedia sū-kang
This article is issued from Wikisource. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.