Vho ṱanganedzwa kha Wikipedia,

ho ṅwaliwa dziathikila dza 370, nga tshiVenḓa.

Ino ndi mbetshelwa ya u ṅwala Wikipedia nga tshiVenḓa

Arali vha tshi amba ulu luambo na hone vha tshi nga kona, kha vha thuse nga u ṅwala Encyclopedia ya tshiVenḓa.

U wana mafhungo nga vhudalo kha vha dzhene kha Webusaithi.

Mutevhe wa dziathikila dzine nyambo dzothe dza tea uvha nadzo
Athikila dza vhuthogwa (1000)
Vhuthogwa 100

Wednesday 10 March 2021 Athikila #370 : Special:Newpages/1


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.