Валовий внутрішній продукт

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — один із найважливіших показників розвитку економіки, який висвітлює підсумок виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів (людей) у галузі матеріального і нематеріального виробництв. Вимірюється вартістю товарів та послуг, виготовлених цими одиницями (людьми) для кінцевого використання. ВВП — сума валової доданої вартості (ВДВ) галузей, плюс чисті податки на продукти (ПДВ) (ЧПІ) не зараховані до неї:

ВВП = ∑ ВДВ + ПДВ, ЧПІ.

ВВП визначають, як суму первинних доходів, розподілених економічними одиницями-резидентами між виробниками товарів та послуг: оплата праці найманих працівників, чисті податки на виробництво та імпорт, валовий прибуток та валові змішані доходи. Використання ВВП — кінцеве споживання товарів та послуг, валове накопичення основного капіталу, зміна запасів матеріальних оборотних коштів, чисте надбання цінностей і сальдо експорту та імпорту товарів і послуг.

Крім підсумовування валової доданої вартості (виробничий метод), ВВП також розраховується як сукупність доходів домогосподарств (розподільчий метод) і як сума витрат усіх секторів економіки (метод кінцевого використання).

ВВП є головним показником у Системі національних рахунків (СНР).

Особливості ВВП

ВВП є основним показником СНР, інші показники СНР розраховуються на його основі

Вартісний показник

ВВП є вартісним показником, який розраховується у національних грошових одиницях.

Практикою, яка дозволяє здійснити більш точні міжкраїнові порівняння (див. Компаративна економіка), є підрахунок ВВП за паритетом купівельної спроможності (ВВП за ПКС), коли ціни створених продуктів переводяться у долари США.

Ринкові ціни

ВВП є показником ринкової економіки — він розраховується у ринкових цінах, тобто у цінах, які склалися на момент оцінки.

Врахування тільки кінцевого споживання

ВВП враховує тільки ринкову вартість кінцевих товарів і послуг, які були вироблені і продані за період підрахунку, зазвичай ВВП обраховують поквартально та щорічно.

Кінцеве та проміжне споживання, валова додана вартість

Кінцева продукція — продукція, призначена для кінцевого споживання, тобто для безпосереднього задоволення потреб споживача.

Проміжна продукція — продукція, яка призначена для подальшої переробки.

Одна й та сама продукція (товар) може бути як кінцевою, так і проміжною. Наприклад, заморожена піца, яка куплена споживачем у супермаркеті, є товаром кінцевого споживання, якщо вона куплена піцерією для швидкого приготування, то вона є проміжною продукцією.

Розмежування між кінцевою та проміжною продукцією (кінцевим та проміжним споживанням) дозволяє уникнути під час підрахунку ВВП багаторазового обліку вироблених товарів і послуг.

Різниця між кінцевим і проміжним споживанням є валовою доданою вартістю, яка і є знов створеною вартістю в економіці, з показника якої додаванням непрямих податків і отримується, власне, ВВП.

Внутрішня основа ВВП

У назві ВВП міститься слово «внутрішній», що вказує на те, що підрахунок виробленої і проданої продукції відбувається на економічній території країни незалежно від того, на чиїх виробничих потужностях ця продукція вироблена. Тобто, ВВП враховує продукцію, вироблену компаніями-нерезидентами, але які працюють на території країни.

Показник «Валовий національний дохід» враховує саме національну основу виробництва, за винятком виробництва і продажу іноземних фірм, але з додаванням випуску і продажу національних компаній, які працюють на економічних теренах інших країн.

Докладніше: Резидент

Показник потоку

ВВП є потоковим показником, тобто вимірюється за певний проміжок часу. Як правило, підрахунок ВВП відбувається за квартал або рік.

Методи розрахунку ВВП

ВВП розраховують трьома методами:

 1. За доданою вартістю (виробничий метод).
 2. За доходами (розподілений метод).
 3. За витратами (метод кінцевого використання).

Усі три методи розрахунку ґрунтуються на моделі економічного кругообігу, в якому всі витрати дорівнюють усім доходам.

Методика розрахунку

ВВП — головний індикатор економічного розвитку і найповніший показник сумарного обсягу виробництва товарів та послуг за певний період. В Україні розрахунки ВВП здійснюють лише з середини 90-х із переходом від статистики Балансу народного господарства (БНГ) до прийнятої в усьому світі системи національних рахунків (СНР). На початку 1995 року, Міністерство статистики України завершило розробку національних рахунків України згідно з концепцією затвердженою ООН у 1993 році. На динаміку ВВП у поточних цінах впливають зміни його фізичного обсягу і цін на товари та послуги. Щоби позбутися впливу цін, ВВП, національний дохід розраховують у зіставних цінах. Таким чином нівелюється вплив інфляції. Переоцінку ВВП або внутрішнього доходу у зіставних цінах виконують для виробленого і використаного ВВП або внутрішнього доходу. Однак переоцінені у зіставних цінах ВВП і внутрішній дохід, обчислені виробничим методом і методом кінцевого використання, переважно не збігаються за величиною, оскільки перший показник виражається у цінах факторів виробництва, а другий — у ринкових цінах. Характеристикою динаміки виробленого ВВП є середньоарифметичний зважений індекс фізичного обсягу продукту. В деяких галузях існують специфічні особливості побудови цих індексів, що пов'язано як з характером продукції в натуральному вираженні, так із методами оцінки її в точних цінах.

Для лісового господарства і рибництва розраховують індекси (дефлятори) фізичного обсягу продукції за агрегатною формулою (вагова функція), де як ваги застосовують зіставні (базисні) ціни (P0), а як індексовані величини — кількість виробленої продукції в натуральному вираженні в базисному (q0) і звітному (q1) періодах:

.

В Україні в галузі сільського господарства існує практика прямого перерахунку вартості продукції окремих культур за цінами 1983 року. На рівні країн індивідуальні індекси обчислюють на основі даних про випуск окремих видів продукції в натуральному вираженні. Іноді з цією метою використовують дані про відвантаження і продаж продукції в натуральному вираженні, відпрацьовані людино-години, про закуплену та спожиту сировину тощо. В Україні Мінстатом відібрано 362 таких продукти — більше половини промислової продукції країни. При розрахунку індексів промислової продукції як ваги використовують додану вартість чи валову промислову продукцію (в Україні — товарну продукцію). Світові промислові індекси ООН розраховують трьома етапами:

 1. На основі скоригованих національних індексів первинних галузей (згідно з міжнародною стандартною галузевою класифікацією ООН) обчислюють регіональні індекси промислової продукції.
 2. Визначають зведені індекси за укрупненими галузевими групами й основними підрозділами добувної та обробної промисловості з виділенням важкої та легкої промисловості, а також виробництва електроенергії та газу.
 3. Використовуючи обчислені вище індекси, розраховують зведені промислові індекси за континентами (Європа, Східна й Південно-Східна Азія, Північна Америка, Океанія, Африка і Середній Схід, а також світові індекси промислового виробництва.

Світові й національні індекси обчислюють переважно за місяць, квартал, рік. Найбільш вірогідними вважають річні індекси. Тому місячні індекси коригують на квартальні, а квартальні — на річні.

У будівництві індекс фізичного обсягу обчислюють за агрегатною формою, де як ваги використовують одиницю доданої вартості. (кошторисні ціни) у базисному періоді. Індексованою величиною є окремі види продукції будівельної індустрії у базисному та звітному періодах (чи фізичні обсяги витрат окремих видів будівельних матеріалів). В Україні індексуються будівельно-монтажні роботи. Міжнародна статистика публікує лише національні індекси фізичного обсягу будівельного виробництва.

У роздрібній торгівлі розраховують так звані індекси дефлятованого товарообігу. Дефлювання здійснюють діленням роздрібного товарообігу в поточних цінах на індекси-дефлятори, якими здебільшого є індекси роздрібних цін. Міжнародна статистика оприлюднює лише національні індекси роздрібної та гуртової торгівлі.

На транспорті як індекси фізичного обсягу застосовують темпи зростання таких умовно-натуральних показників, як пасажиро-милі, тонно-милі перевезень корисних вантажів. Динаміка продукції зв'язку характеризується темпом зростання кількості переданих сполучень різних видів.

Індекси фізичного обсягу продукції галузей невиробничої сфери у міжнародній статистиці обчислюють дефлюванням номінальної заробітної плати на індекси роздрібних цін, одержуючи індекси динаміка показника реальної заробітної плати. Через це слід врахувати, що продуктивність праці робітників невиробничої сфери не змінюється за період, що вивчається. В Україні індекс фізичного обсягу продукції галузей невиробничої сфери розраховують за допомогою індексів динаміки кількості робітників.

У галузях, що надають платні послуги, у чисельному індексі фізичного обсягу продукції вказують їхню валову виручку. Інколи цей індекс обчислюють з урахуванням кількості наданих послуг на додану вартість у базисному періоді. За відсутності необхідних даних як показники динаміки продукції цих галузей використовують темпи зростання кількості зайнятих, кількості відправлених листів, ліжко-днів в лікарнях.

У міжнародній статистиці показники динаміки використаного ВВП і національного доходу розраховують методом дефлювання. При цьому ВВП (або національний дохід) у поточних цінах ділять на загальний індекс-дефлятор, який визначається на основі офіційно опублікованих індексів цін. При розрахунку індексу-дефлятора як ваги застосовують складові ВВП базисного періоду. Так, у США як індекси-дефлятори використовують 15 індексів цін:

 1. ВНП;
 2. власних витрат на споживання;
 3. товарів тривалого користування;
 4. товарів короткочасного користування;
 5. послуг;
 6. валових приватних вітчизняних інвестицій;
 7. нового будівництва;
 8. житлового будівництва;
 9. іншого будівництва;
 10. засобів тривалого користування;
 11. експорту товарів і послуг;
 12. імпорту товарів і послуг;
 13. державних закупівель товарів і послуг;
 14. закупівель федерального уряду;
 15. закупівель товарів і послуг штатами і муніципалітетами.

В Україні індекс-дефлятор розраховують діленням валового випуску в поточних цінах на валовий випуск у зіставних цінах. У міжнародній статистиці, крім цих індексів, обчислюють індекси цін-дефляторів ВВП за категоріями продажу і витрат, формами власності для окремих категорій товарів власного споживання, продукції сільського господарства та інше.

Номінальний та реальний ВВП

Номінальний ВВП (ВВПн) — це загальний обсяг виробництва, який вимірюється в поточних цінах, тобто в цінах, що існують на момент виробництва. Номінальний ВВП = S piqi, де qi — обсяг виробництва і-го товару в поточному році, pi — ціна і-го товару в поточному році.

Реальний ВВП (ВВПр) — загальний обсяг виробництва, який вимірюється в постійних (незмінних, базових) цінах, (приймається за базу), тобто на величину цього показника впливає лише зміна обсягів виробництва. Рівень реального ВВП на душу населення в країні дозволяє робити зіставлення з іншими країнами та виявити, до якої категорії вони належать — до розвинених, чи таких, які розвиваються. Вищий реальний ВВП на душу населення є показником вищого рівня життя.

ВВП за паритетом купівельної спроможності

ВВП за паритетом купівельної спроможності, ВВП за ПКС (англ. Purchasing power parity, PPP) є мірою випуску продукції на особу населення в доларах постійної купівельної спроможності, при цьому нівелюється вплив інфляційних процесів.

Статистика

Валовий внутрішній продукт в Україні

Валовий внутрішній продукт[2]
Роки
У фактичних цінах
Індекси фізичного обсягу
Індекси-дефлятори
валовий внутрішній продукт
валовий внутрішній продукт у розрахунку на одну особу
валовий внутрішній продукт
валовий внутрішній продукт у розрахунку на одну особу
валовий внутрішній продукт
валовий внутрішній продукт

 

млрд крб.
тис. крб.
відсотків до попереднього року
відсотків до 1990 р.
відсотків до попереднього року
1990
167
3

 

 

 

 

1991
299
6
91,3
91,1
91,3
196,2
1992
5033
97
90,1
89,8
82,3
1866,0
1993
148273
2842
85,8
85,7
70,6
3435,4
1994
1203769
23184
77,1
77,4
54,4
1053,5
1995
5451642
105793
87,8
88,5
47,8
515,5

 

млн грн.
грн.
відсотків до попереднього року
відсотків до 1990 р.
відсотків до попереднього року
1996
81519
1595
90,0
90,7
43,0
166,2
1997
93365
1842
97,0
97,8
41,7
118,1
1998
102593
2040
98,1
98,8
40,9
112,1
1999
130442
2614
99,8
100,6
40,8
127,3
2000
170070
3436
105,9
106,7
43,2
123,1
2001
204190
4195
109,2
111,1
47,2
109,9
2002
225810
4685
105,2
106,3
49,7
105,1
2003
267344
5591
109,6
110,5
54,4
108,0
2004
345113
7273
112,1
113,0
61,0
115,1
2005
441452
9372
102,7
103,5
62,7
124,5
2006
544153
11630
107,3
108,1
67,3
114,8
2007
720731
15496
107,9
108,6
72,6
122,7
2008
948056
20495
102,3
102,9
74,2
128,6
2009
913345
19832
85,2
85,6
63,3
113,0

 

млн грн.
грн.
відсотків до попереднього року
відсотків до 2010 р.
відсотків до попереднього року
2010
1079346
24789
104,1
104,5
100,0
113,7
2011
1299991
29980
105,5
105,9
105,5
114,2
2012
1404669
32480
100,2
100,5
105,7
107,8
2013
1465198
33965
110,0
100,2
105,7
104,3
2014
1566728
35834
2015
1979458
46210
© Держкомстат України, 1998—2015 Дата останньої модифікації: : 19/03/2015

Порівняння між країнами

Рівень ВВП в різних країнах може бути порівняний перераховуючи його значення у національній валюті згідно з:

 • поточним курсом валюти на міжнародних валютних ринках
 • обмінним курсом паритету купівельної спроможності (ПКС) кожної валюти щодо відібраного стандарту (звичайно долару США).

Відносне розташування країн може значно відрізнятися між двома підходами.

 • Поточний метод обмінного курсу перераховує цінність товарів і послуг використовуючи міжнародний курс валюти. Цей метод краще відображає показники міжнародної купівельної спроможності країни і її відносної економічної сили. Наприклад, якщо 10 % з ВВП витрачається на закупівлю високотехнологічної іноземної зброї, кількість придбаної зброї повністю регулюється поточним курсом обміну, якщо зброя — виріб, що торгується на міжнародному ринку (немає ніякої значущої «місцевої» ціни, що відрізняється від міжнародної ціни на такі товари).
 • Метод паритету купівельної спроможності відображає відносну ефективну місцеву купівельну спроможність середнього виробника або споживача в межах економіки країни. Цей метод є кращим індикатором стандартів менш розвинених країн, тому що він компенсує слабкість місцевої валюти на світових ринках. Метод ПКС перерахунків ВВП найзручніший для товарів для внутрішнього користування і послуг.

Звичайно метод паритету купівельної спроможності зменшує різницю у ВВП між високо і низько розвиненими країнами в порівнянні з методом поточного обмінного курсу, ця залежність відома як ефект Пенна.

Список відповідно до даних
Міжнародного валютного фонду на 2020[4]
МісцеКраїна/РегіонВВП за ПКС
млрд. $
 Світ138 352,382
1 КНР27 804,953
2 США20 289,987
 Європейський Союз18 377,114
3 Індія11 321,280
4 Японія5451,452
5 Росія4176,350
6 Німеччина4160,925
7 Індонезія3778,134
8 Бразилія3316,920
9 Велика Британія2975,557
10 Франція2860,018
11 Мексика2458,339
12 Південна Корея2307,718
13 Туреччина2257,987
14 Італія2244,767
15 Саудівська Аравія1869,288
16 Канада1797,170
17 Іспанія1780,996
18 Єгипет1427,432
19 Іран1411,093
20 Республіка Китай1293,972
21 Таїланд1293,924
22 Австралія1279,361
23 Польща1236,132
24 Пакистан1190,555
25 Нігерія1181,399
26 Малайзія1064,795
27 Філіппіни1040,413
28 В'єтнам1035,051
29 Нідерланди935,911
30 Аргентина864,887
31 Бангладеш860,916
32 Колумбія771,957
33 ПАР762,826
34 ОАЕ722,670
35 Ірак679,098
36 Алжир638,363
37 Сінгапур576,839
 Венесуела538,9[5]
38 Бельгія536,621
39 Швейцарія535,832
40 Казахстан530,646
41 Швеція529,778
42 Румунія525,051
43 Чилі475,964
 Гонконг461,894
44 Перу457,320
45 Австрія446,265
46 Ірландія392,014
47 Чехія388,587
48 Норвегія384,298
49 Україна380,545
50 М'янма366,079
51 Катар345,455
52 Ізраїль334,675
53 Угорщина327,410
54 Португалія321,199
55 Марокко317,001
56 Узбекистан310,738
57 Кувейт307,193
58 Шрі-Ланка304,458
59 Данія300,621
60 Греція293,009
61 Ефіопія253,102
62 Фінляндія251,431
63 Гана209,179
64 Оман200,203
65 Ангола199,329
66 Домініканська Республіка198,725
67 Танзанія198,652
68 Нова Зеландія194,919
69 Кенія194,401
70 Еквадор192,056
71 Словаччина187,264
72 Білорусь184,593
73 Азербайджан184,418
74 Болгарія165,130
75 Судан163,606
76 Кот-д'Івуар163,594
77 Гватемала150,731
78 Туніс143,234
79 Сербія127,096
80 Туркменістан124,884
 Пуерто-Рико123,851
81 Уганда123,653
 Сирія121,4[6]
82 Панама110,399
83 Хорватія103,111
84 Камерун100,013
85 Непал97,365
86 Парагвай95,949
87 Литва95,286
88 Йорданія93,256
89 Болівія91,225
90 Коста-Рика89,597
91 ДР Конго81,806
92 Уругвай80,817
93 Камбоджа76,218
94 Афганістан74,792
95 Бахрейн74,649
96 Ліван74,628
97 Замбія73,662
98 Словенія73,276
99 Ємен70,414
100 Сенегал66,438
101 Люксембург65,868
102 Лаос57,912
103 Латвія54,700
 Макао53,622
104 Мадагаскар53,409
105 Сальвадор52,888
106 Гондурас50,496
107 Буркіна-Фасо48,553
108 Малі48,443
109 Боснія і Герцеговина47,540
110 Монголія46,550
111 Грузія46,286
112 Мозамбік45,990
113 Естонія44,503
114 Тринідад і Тобаго43,178
115 Бенін42,749
116 Ботсвана41,809
117 Габон39,584
118 Албанія38,078
119 Бруней37,342
120 Зімбабве37,039
121 Нігер35,211
122 Лівія34,753
123 Кіпр34,745
124 Таджикистан34,692
125 Гвінея34,585
126 Папуа Нова Гвінея34,502
127 Північна Македонія33,517
128 Вірменія33,141
129 Нікарагуа32,991
130 Руанда32,258
131 Чад32,065
132 Республіка Конго30,702
133 Маврикій29,631
134 Екваторіальна Гвінея26,828
135 Молдова26,642
136 Ямайка26,516
137 Намібія26,261
138 Малаві25,570
139 Киргизстан25,187
140 Мавританія25,109
141 Південний Судан23,320
142 Мальта22,496
 Косово21,155
143 Гаїті20,135
144 Ісландія18,720
145 Того15,217
146 Сьєрра-Леоне12,868
147 Сомалі12,417
148 Есватіні12,368
149 Багамські Острови11,807
150 Чорногорія11,549
151 Гаяна10,989
152 Фіджі10,078
153 Суринам8,956
154 Бурунді8,281
155 Бутан8,200
156 Мальдіви7,839
157 Еритрея6,640
158 Гамбія6,614
159 Лесото6,593
160 Джибуті6,362
161 Ліберія6,160
162 Барбадос5,051
163 Центральноафриканська Республіка4,270
164 Кабо-Верде4,194
165 Аруба3,883
166 Гвінея-Бісау3,664
167 Беліз2,974
168 Сейшельські Острови2,746
169 Сент-Люсія2,702
170 Східний Тимор2,613
171 Коморські Острови2,516
172 Антигуа і Барбуда2,506
173 Сан-Марино1,842
174 Гренада1,681
175 Сент-Кіттс і Невіс1,532
176 Соломонові Острови1,433
177 Сент-Вінсент і Гренадини1,327
178 Самоа1,132
179 Вануату0,829
180 Домініка0,813
181 Сан-Томе і Принсіпі0,705
182 Тонга0,620
183 Федеративні Штати Мікронезії0,363
184 Палау0,256
185 Кірибаті0,253
186 Маршаллові Острови0,211
187 Науру0,124
188 Тувалу0,049
Список відповідно до даних
Світового банку на 2011-2014
[7]
МісцеКраїна/РегіонВВП за ПКС
млн $
Рік
 Світ108 464 0052014
 Європейський Союз18 423 0002014
1 КНР18 030 9322014
2 США17 419 0002014
 Єврозона 13 106 8992014
3 Індія7 393 0762014
4 Японія4 630 9412014
5 Росія3 745 1572014
6 Німеччина3 689 8402014
7 Бразилія3 263 8662014
8 Індонезія2 676 1092014
9 Франція2 571 9702014
10 Велика Британія2 524 7282014
11 Італія2 131 9202014
12 Мексика2 125 2572014
13 Південна Корея1 732 3522014
14 Саудівська Аравія1 603 7642014
15 Канада1 566 9252014
16 Іспанія1 566 7772014
17 Туреччина1 459 8822014
18 Іран1 280 8962014
19 Нігерія1 049 1022014
20 Австралія1 031 2802014
21 Таїланд985 5262014
22 Польща945 4182014
23 Єгипет943 2672014
24 Пакистан896 3962014
25 Нідерланди794 3502014
26 Малайзія746 0892014
27 ПАР704 5212014
28 Філіппіни692 2302014
29 Колумбія638 3572014
30 ОАЕ599 7692014
31 Алжир551 5962014
32 Венесуела538 9322014
33 В'єтнам510 7152014
34 Ірак503 6872014
35 Бангладеш497 0172014
36 Бельгія479 6002014
37 Швейцарія460 6052012/2013
38 Сінгапур452 6912014
39 Швеція437 4212014
40 Казахстан418 4772014
 Гонконг398 9042014
41 Чилі396 9232014
42 Австрія393 9942014
43 Румунія386 3002014
44 Перу371 3472014
45 Україна370 5332014
46 Норвегія333 3222014
47 Чехія319 9942014
48 Катар317 5072014
49 Португалія294 5252014
50 Греція285 9842014
51 Кувейт276 3052012/2013
52 Ізраїль271 7002014
53 Данія253 0052014
54 Марокко251 468[8]2014
55 Угорщина241 5962014
56 Куба234 1932012/2013
57 Ірландія220 5062014
58 Шрі-Ланка217 2782014
59 Фінляндія217 2022014
60 Еквадор180 4932014
61 Ангола175 1032014
62 Білорусь172 2112014
63 Узбекистан171 4162011
64 Азербайджан167 0612014
65 Судан160 1112014
66 Оман156 7522012/2013
67 Нова Зеландія156 4382012/2013
68 Словаччина149 4682014
69 Ефіопія144 8422014
70 Домініканська Республіка138 0072014
71 Кенія132 5302014
72 Танзанія127 691[9]2014
 Пуерто-Рико125 6302011
73 Туніс121 1042012/2013
74 Гватемала119 3752014
75 Болгарія117 9612014
76 Гана109 5532014
77 Лівія97 5822014
78 Ємен96 6342012/2013
79 Сербія90 2562014
80 Хорватія90 0332014
81 Туркменістан82 1212011
82 Панама80 8112014
 Макао80 7732014
83 Йорданія79 6162014
84 Ліван79 3972011
85 Литва78 0452014
86 Кот-д'Івуар72 4922014
87 Уругвай71 4142014
88 Коста-Рика70 9742014
89 Болівія69 9632014
90 Камерун67 6602014
91 Непал66 7762014
92 Уганда66 7132014
93 Бахрейн61 9392014
94 Словенія61 6952014
95 Афганістан61 5312011
96 Замбія61 3772014
97 Парагвай58 2802014
98 ДР Конго55 8442014
99 Сальвадор50 9442014
100 Камбоджа49 9582014
101 Люксембург49 4722012/2013
102 Латвія46 4502014
103 Тринідад і Тобаго40 8322012/2013
104 Боснія і Герцеговина37 8812014
105 Гондурас36 4872014
106 Ботсвана35 7392014
107 Лаос35 5892014
108 Монголія34 7602014
109 Естонія34 6222014
110 Грузія34 150[10]2014
111 Мадагаскар33 8662014
112 Сенегал33 6342014
113 Габон32 1302014
114 Бруней32 0362014
115 Південний Судан31 6752011
116 Мозамбік30 9482014
117 Албанія30 1852014
118 Чад29 6482014
119 Нікарагуа29 5782014
120 Буркіна-Фасо29 3322014
121 Республіка Конго28 2152014
122 Малі27 3262014
123 Північна Македонія27 2792014
124 Зімбабве27 1342014
125 Кіпр26 368[11]2014
126 Екваторіальна Гвінея25 1052014
127 Вірменія24 2822014
128 Ямайка24 1412012/2013
129 Маврикій23 4352014
130 Намібія23 3952014
131 Таджикистан22 3222014
132 Бенін19 7632014
133 Киргизстан19 3822014
 Палестинська держава19 3652014
134 Папуа Нова Гвінея19 3492011
135 Руанда18 8332014
136 Гаїті18 3092014
137 Нігер17 9242014
138 Молдова17 720[12]2014
 Косово16 8252011
139 Мавританія15 5282014
140 Гвінея14 8872014
141 Ісландія14 2152014
142 Малаві13 7172014
143 Сьєрра-Леоне12 7422014
144 Мальта12 3322012/2013
145 Того10 1662014
146 Багамські Острови8 9982014
147 Чорногорія8 9062014
148 Суринам8 6672012/2013
149 Бурунді8 3282014
150 Есватіні8 0502014
151 Еритрея7 8142011
152 Фіджі7 1912014
153 Бутан6 0182014
154 Гаяна5 5142011
155 Лесото5 4832014
156 Мальдіви5 1942014
157 Ліберія4 3062014
158 Барбадос3 8472014
 Бермудські Острови3 4032012/2013
159 Кабо-Верде3 3482014
160 Гамбія3 1112014
161 Центральноафриканська Республіка2 8552014
162 Беліз2 8172012/2013
163 Джибуті2 8022014
164 Східний Тимор2 7612011
165 Гвінея-Бісау2 4952014
166 Сейшельські Острови2 4022014
167 Антигуа і Барбуда1 9822014
168 Сент-Люсія1 9092014
169 Гренада1 2702014
170 Сент-Кіттс і Невіс1 2462014
171 Соломонові Острови1 2192011
172 Сент-Вінсент і Гренадини1 1612014
173 Коморські Острови1 1502014
174 Самоа1 1112011
175 Домініка7742014
176 Вануату7562011
177 Сан-Томе і Принсіпі6062014
178 Тонга5502011
179 Федеративні Штати Мікронезії3522011
180 Палау3112011
181 Маршаллові Острови2052011
182 Кірибаті1992011
183 Тувалу362011
Список відповідно до даних
Всесвітньої книги фактів (ЦРУ) на 1993-2014
[13]
МісцеКраїна/РегіонВВП за ПКС
млн $
Рік
 Світ107 500 0002014
1 КНР17 630 0002014
 Європейський Союз17 610 0002014
2 США17 460 0002014
3 Індія7 277 0002014
4 Японія4 807 0002014
5 Німеччина3 621 0002014
6 Росія3 568 0002014
7 Бразилія3 473 0002014
8 Франція2 587 0002014
9 Індонезія2 554 0002014
10 Велика Британія2 435 0002014
11 Мексика2 143 0002014
12 Італія2 066 0002014
13 Південна Корея1 786 0002014
14 Саудівська Аравія1 616 0002014
15 Канада1 579 0002014
16 Іспанія1 534 0002014
17 Туреччина1 512 0002014
18 Іран1 284 0002014
19 Австралія1 100 0002014
20 Нігерія1 058 0002014
21 Республіка Китай1 022 0002014
22 Таїланд990 1002014
23 Єгипет945 4002014
24 Польща941 4002014
25 Аргентина927 4002014
26 Пакистан884 2002014
27 Нідерланди798 1002014
28 Малайзія746 8002014
29 Філіппіни694 6002014
30 ПАР683 1002014
31 Колумбія642 7002014
32 ОАЕ605 0002014
33 Алжир552 6002014
34 Венесуела545 7002014
35 Бангладеш535 6002014
36 В'єтнам509 5002014
37 Ірак505 4002014
38 Бельгія467 1002014
39 Сінгапур445 2002014
40 Швейцарія444 7002014
41 Швеція434 2002014
42 Казахстан420 6002014
43 Чилі410 3002014
44 Гонконг400 6002014
45 Австрія386 9002014
46 Румунія386 5002014
47 Перу376 7002014
48 Україна373 1002014
49 Норвегія339 5002014
50 Катар323 2002014
51 Чехія299 7002014
52 Греція284 3002014
53 Кувейт283 9002014
54 Португалія276 0002014
55 Ізраїль268 3002014
56 Марокко254 4002014
57 Данія248 7002014
58 М'янма244 3002014
59 Угорщина239 9002014
60 Ірландія224 7002014
61 Фінляндія221 5002014
62 Шрі-Ланка217 1002014
63 Еквадор182 0002014
64 Ангола175 5002014
65 Білорусь171 2002014
66 Узбекистан170 3002014
67 Азербайджан168 4002014
68 Оман163 6002014
69 Судан159 5002014
70 Нова Зеландія158 7002014
71 Словаччина149 9002014
72 Ефіопія139 4002014
73 Домініканська Республіка135 7002014
74 Кенія134 7002014
75 Куба128 5002014
76 Туніс125 1002014
77 Болгарія123 3002014
78 Гватемала118 7002014
79 Гана109 9002014
80 Сирія107 6002011
81 Ємен106 0002014
82 Лівія103 3002014
83 Танзанія92 5302014
84 Сербія90 3202014
85 Хорватія87 3002014
86 Туркменістан82 1502014
87 Ліван80 5102014
88 Йорданія79 7702014
89 Литва78 9502014
90 Панама76 9502014
91 Кот-д'Івуар71 9502014
92 Коста-Рика71 2102014
93 Болівія70 3802014
94 Уругвай69 7802014
95 Камерун67 2302014
96 Непал66 9202014
97 Уганда66 6502014
98 Пуерто-Рико64 8402010
99 Замбія61 7902014
100 Афганістан61 6902014
101 Бахрейн61 5602014
102 Словенія60 5402014
103 Парагвай57 8702014
104 ДР Конго55 7302014
105 Макао51 6802013
106 Сальвадор50 9002014
107 Люксембург50 6502014
108 Камбоджа50 2502014
109 Латвія48 5902014
110 Тринідад і Тобаго42 2302014
111 Північна Корея40 0002013
112 Гондурас38 9502014
113 Боснія і Герцеговина38 0802014
114 Естонія35 4002014
115 Лаос34 4802014
116 Габон34 2802014
117 Грузія34 2702014
118 Сенегал33 6802014
119 Мадагаскар33 6402014
120 Ботсвана33 6202014
121 Бруней32 1102014
122 Албанія30 6602014
123 Буркіна-Фасо30 0802014
124 Нікарагуа29 8502014
125 Чад29 8502014
126 Мозамбік29 7602014
127 Монголія29 7102014
128 Республіка Конго28 0902014
129 Північна Македонія27 4102014
130 Малі27 1002014
131 Зімбабве26 8802014
132 Екваторіальна Гвінея25 3302014
133 Кіпр24 9402014
134 Ямайка24 2802014
135 Вірменія24 2602014
136 Намібія23 5902014
137 Маврикій23 4202014
138 Південний Судан23 3102014
139 Таджикистан22 2202014
140 Палестинська держава20 1202014
141 Бенін19 8502014
142 Киргизстан19 2902014
143 Руанда18 7002014
144 Гаїті18 5402014
145 Папуа Нова Гвінея18 1102014
146 Нігер17 6702014
147 Молдова17 1902014
148 Косово16 8902014
149 Гвінея15 3102014
150 Ісландія13 8102014
151 Малаві13 7602014
152 Мальта13 3802014
153 Сьєрра-Леоне12 8902014
154 Мавританія12 8602014
155 Нова Каледонія11 1002014
156 Того10 1802014
157 Чорногорія9 4992014
158 Суринам9 2402014
159 Багамські Острови9 0342014
160 Есватіні8 6722014
161 Бурунді8 3962014
162 Східний Тимор8 3642014
163 Еритрея7 8552014
164 Фіджі7 2922014
165 Французька Полінезія7 1502012
166 Монако6 7902013
167 Острів Мен6 2982012
168 Сомалі5 8962010
169 Бутан5 8672014
170 Джерсі5 7712012
171 Бермудські Острови5 6002011
172 Лесото5 5892014
173 Гаяна5 4982014
174 Гуам4 6002010
175 Барбадос4 5132014
176 Мальдіви4 2542014
177 Ліберія3 7712014
178 Гернсі3 4202013
179 Гамбія3 3622014
180 Кабо-Верде3 2862014
181 Ліхтенштейн3 2002009
182 Андорра3 1632012
183 Кюрасао3 1282012
184 Беліз2 9072014
185 Центральноафриканська Республіка2 8612014
186 Джибуті2 8582014
187 Аруба2 5162009
188 Кайманові Острови2 5072014
189 Гвінея-Бісау2 5022014
190 Сейшельські Острови2 3042014
191 Гренландія2 1332011
192 Сан-Марино2 0072014
193 Антигуа і Барбуда1 9892014
194 Сент-Люсія1 8932014
195 Гібралтар1 8502013
196 Американські Віргінські Острови1 5772004
197 Фарерські острови1 4712010
198 Гренада1 2482014
199 Сент-Кіттс і Невіс1 2202014
200 Коморські Острови1 2112014
201 Сент-Вінсент і Гренадини1 1982014
202 Соломонові Острови1 0462014
203 Самоа9952014
204 Західна Сахара9062007
205 Домініка7572014
206 Північні Маріанські Острови7332010
207 Вануату6872014
208 Острови Теркс і Кайкос6322007
209 Сан-Томе і Принсіпі6122014
210 Американське Самоа575,32007
211 Сен-Мартен (Франція)561,52005
212 Тонга5232014
213 Британські Віргінські Острови5002010
214 Сінт-Мартен365,82014
215 Федеративні Штати Мікронезії3312014
216 Палау2722014
217 Сен-П'єр і Мікелон215,32006
218 Острови Кука183,22005
219 Кірибаті1802014
220 Маршаллові Острови1782014
221 Ангілья175,42009
222 Фолклендські Острови164,52007
223 Волліс і Футуна602004
224 Науру602005
225 Монтсеррат44,782006
226 Тувалу352014
227 Острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья31,12010
228 Ніуе10,012003
229 Токелау1,51993

Див. також

Примітки

 1. Джерело: Світовий банк
 2. Джерело: Держкомстат України, 1998—2011
 3. За: Maddison A (2007), Contours of the World Economy I-2030AD, Oxford University Press, ISBN 978-0199227204
 4. World Economic Outlook Database, April 2020. IMF. Процитовано 22 April 2020.
 5. Дані за 2014 рік.
 6. Дані станом на Вересень 2011 рік,це останні дані доступні від МВФ.
 7. Data (July 2, 2015). "Gross domestic product 2014, PPP", World Bank, accessed on 2 July 2015. Data.worldbank.org. Процитовано July 2, 2015.; European Union calculated by sum of individual countries.
 8. Без урахування Західної Сахари
 9. Враховуючи тільки континентальну частину країни
 10. Без урахування Абхазії та Південної Осетії
 11. Враховуючи тільки території підконтрольні Республіці Кіпр
 12. Без урахування Придністров'я
 13. Field listing - GDP (PPP exchange rate), CIA World Factbook

Посилання

Див. також

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.