Siyakwamukela kuWikipedia yesiSwati
I-encyclopedia yamahhala lengahlelwa ngunome ngubani.

Kúsíta · Help · Ayuda
Wikipedia yesiSwati:
518
mibhala lengelulwimi lwesiSwati.
iWikipedia yesiSwati sesha


 


Tigaba

Umlandvo

Lúlwîmi

Inhlonipho

Lukholo

Tekubala

Isayensi

Temhlaba

Bantfu
Tilwimi kuWikipedia
Complete list of Wikipedias · Multilingual coordination (es:) · How to start a new Wikipedia
English speakers & Hispanohablantes
Swazi people dancing in a cultural village show.

Ngifuna kusita,kepha angisati siSwati: kuhamba siNgisi, siPanishi (See also Help:Multilingual word list):

  • I want to help, but I don't speak Swati: see Help:User ss-0 (English) and Help:Basic words in Swati
  • Quiero ayudar, pero no hablo suazi: ir Ayuda:Usuario ss-0 (español) y Ayuda:Palabras básicas en Swati
Don't forget to register / No olvides registrarte.
Kuhlanganyela

Here is a list of articles that should be created in the Swazi Wikipedia.

United States · United Kingdom · Jesus · Egypt +

iWikipedia yesiSwati
Umjeka we-Umbuso weSwatini.

Hlanganyela nalamanye maSwati emkhankasweni wekwakha sichazimagama kuWiktionary yaso siSwati.

I-webhusayithi yeWikipedia yesiSwati: http://ss.wikipedia.org.

Umjeka we-Riphabhulikhi yeNingizimu Afrika.
  • Ngifuna kukhuluma / kucoca / kubuta: kuvakashela likhefi le-inthanethi.
Umjeka we-ÉLusûtfu.
  • Ngifuna kukhandza / kubuka / kuhlela: kufuna intfo.
Umjeka we-Mozambike.
  • Ngifuna kucala / kubhala / kudala:


Lenye yema Wikiprojects

Wikipedia, dzádze Wikiprojects:

Commons-logo.svg
Commons
Free media repository
Wikinews-logo-51px.png
Wikinews
Free-content news
Wiktionary-logo-51px.gif
Wikisíchazamagâma
Síchazamagâma
Wikiquote-logo-51px.png
Wikiquote
Collection of quotations
Wikibooks-logo-35px.png
Wikibooks
Free textbooks and manuals
Wikisource-logo.png
Wikisource
Free-content library
Wikispecies-logo-35px.png
Wikispecies
Directory of species
Wikiversity-logo-41px.png
Wikiversity
Free learning materials and activities
Wikimedia Community Logo.svg
Meta-Wiki
Wikimedia project coordination
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.