ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇဢေႃႈ။
ၼႆႉပဵၼ် ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈ၊ တႅမ်ႈလႆႈ၊ ထတ်းလႆႈ။
ယၢမ်းၼႆႉ ပွင်ႈၵႂၢမ်း လိၵ်ႈတႆး မီး 9,003 ႁူဝ်ယဝ်ႉ။

  • ပၢႆးမွၼ်း
  • ပိုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်
  • ပၢႆးပထဝီႇ
  • ပၢႆးပိုၼ်း
  • ပၢႆးၼပ်ႉ
  • ပၢႆးသၢႆးယႅၼ်ႉ
  • တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း
  • ပၢႆးထႅၵ်ႉၶၼေႃႇလေႃႇꩡီႇ
  • ၵူႈၽၢႆႇၵူႈပၢႆး


လွင်ႈတၢင်း     လွင်ႈမူၼ်ႉမႄး     ၶေႃႈထၢမ်     တၢင်းၸွႆႈထႅမ်     Guestbook

လမ်းၼႂ်း     ၵျၢမ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ     ပွင်ႈလိၵ်ႈတင်းသဵင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ19 မေႇ 2021

လမ်းၼႂ်း

လိူင်ႈတႆး

ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း -ၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ် -လိၵ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆး - တႆး - မိူင်းတႆး - သၼ်လွႆမိူင်းတႆး - တူၼ်ႈတီး

ၸိုင်ႈမိူင်း

မိူင်းမၢၼ်ႈ - မိူင်းထႆး - ဢိၼ်းတီးယႃး - မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ - မိူင်းၶႄႇ - မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမႄႇရိၵ - ပင်းၵလႃးတဵတ်ႈ - ဢေႃႉသထရေးလီးယႃး - မိူင်းလၢဝ်း - မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ - မိူင်းရတ်ႈသျႃး - မိူင်းၼိဝ်းၸီႇလႅၼ်ႇ - မိူင်းပူဝ်ႇလႅၼ်ႇ - မိူင်းပရႃႇၸီး

လိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ

လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ - လိၵ်ႈမၢၼ်ႊ - လိၵ်ႈထႆး - လိၵ်ႈလၢဝ်း -

ပၢႆးၼပ်ႉထိုဝ်

ၸၢဝ်းၶရိတ်ႉ - ၸၢဝ်းပုတ်ႉထ - ၸၢဝ်းႁိၼ်ႇတူႇ - ၸၢဝ်းၸိဝ်း -

ပၢႆးလႅင်ႊမိူင်း

ပၢႆးလႅင်ႊမိူင်း - လူၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ - ဢေးသျိူဝ်း -ယူးရူပ်ႉ - ဢူဝ်းသႅၼ်းၼီးယႃး - ဢႅၾ်ႉရီးၶိူဝ်း - ဢမႄးရီးၶိူဝ်းၼိူဝ် - ဢမႄးရီးၶိူဝ်းတႂ်ႈ - ဢႅၼ်ႇထိူဝ်ႇထိၵ်ႉၶိူဝ်း -

တူဝ်သတ်း

မႃ - မႅဝ်း - မေႈ - သၢင်ႇသီႈ - မႃႉၼွၵ်ႇၶေႃးယၢဝ်း - သိူဝ် - ပူ - လိင်း - ပႃ - ၼူၵ်ႉ - ၸၢင်ႉ

ၸၼ်ႉၸွမ်

ၸၼ်ႉၸွမ် - ပၢႆးသၢႆႊ - ပၢႆးႁၢင်ႈ - ပၢႆးတူဝ်မီးၸႂ် - - ပၢႆးလႅင်ႊလိၼ် - ပၢႆးလႅင်ႊလၢဝ် - ပၢႆးသဵၼ်ႈမၢႆ - ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး -

ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း

မၢၵ်ႇၼင်သွင်း - တႅၼ်းၼိသ်ႉ - မၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ - လုၺ်းၼမ်ႉ - ႁေႃႇၶီႇ -

ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ တၢင်ႇၸိူဝ်း

Commons
တီႈမီးမီႇတီႇယႃႇလႆႈလၢႆ
မီႇတီႇယႃႇဝီႇၶီႇ
လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်း သွပ်ႉၾ်ဝႄးဝီႇၶီႇ
မေႇတႃႇ-ဝီႇၶီႇ
ပၢႆးၵပ်းသိုပ်ႇ ပရေႃးၵျႅတ်ႉဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ တင်းသဵင်ႈ
ဝီႇၶီႇပပ်ႉ
ပပ်ႉတင်ႈႁဵꧣ်းလႄႈ ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း လႆႈလၢႆ
ဝီႇၶီႇတေႇတႃႇ
ငဝ်ႈၸိုင်ႈပိုၼ်ႉႁူႉ လႆႈလၢႆ
ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ
ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ
ဝီႇၶီႇၽိုၼ်ဢိင်
တီႈၸူႉတုမ် ၶေႃႈၵႂၢမ်းလီမၢႆတွင်း
ဝီႇၶီႇငဝ်ႈငႃႇ
ႁွင်ႈတူၺ်းလိၵ်ႈလႆႈလၢႆ
ဝီႇၶီႇၸိူဝ်ႉၽၼ်း
တီႈမီးဝႆႉၸိူဝ်ႉၽၼ်း
ဝီႇၶီႇၸၼ်ႉၸွမ်
လိၵ်ႈပၢႆးပႆႇၺႃႇလႄႈ လိၵ်ႈလူ လႆႈလၢႆး
ဝီႇၶီႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း
ၽိုၼ်ၸိၼမ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ
ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ
ၵျၢမ်းပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇလႄႈ ပပ်ႉသပ်း
ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းပရႁိတ ဢၼ်ဢမ်ႇဢဝ်ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း ၼၼ်ႉ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈဝႆႉသေ ဢၼ်ပဵၼ် ပရေႃးၵျႅတ်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်းၵေႃႈ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈဝႆႉယူႇ။

ၽႃႇသႃႇၶေႃႈၵႂၢမ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.