Ghini vinit pi Wikipedia!
Enciclopedia liberâ pi armâneascâ
1.251 articole pi armâneascâ
Puneț titllu la noa frândzâ:

Un proectu cai va s-facă unâ enciclopedie liberâ pi armâneaști
cu colaborația a cathi unâľei persoanâ.

Fântânâ Nale alâxiri Cum s-alâxeașce unâ frândzâ

Articlu di calitati

Coranlu (arabă: القرآن al-Qur'ān, „ghivăseare”, „greare”, dit verbu qara’a „s-ghivãsi”, „greare cu boatse vãrtos”) easte carte aya a musulmanjlor tuts shi tsãne tute dimãndãrile al Dumnidzã (arabescã: ألله Allāh), pit anghilu Ğibrīl (Gavril) shi prufetlu Muhammed, pi limba arabescã. Coranlu si spunã cã easte "Zborlu al Dumnidză", tsi di totãna eara ghivăsit tu Umm al-Kitāb – Dada a yramãljei – aflată tu tser pi al-Lawh al-Mahfūz - „Frãndza Tsãnutã”. Ti musulmanjlji, Coranlu easte carte aya di la Dumnidzã, cai-l dzãtsi a ãmbistimenului cum s-bãneadzã ndreptu... (continuare...)


Cadurlu a dzuul'ei

    

Informații ti Wikipedia armânească

  • Conțănirea ali Wikipedia easte scriată sum GNU Lițență ti Documentare Liberă, ți spune că easte dip liberă. Videț modus di lucru, MÃÃ ică experimentaț tu Zona di probă!

Informații ti limba armânească

Aestâ easti Wikipedia pi armâneaști. Limba armânească easti unu dialectu a limbâľei românâ, ți pricadi tu gruplu a limbiloru romanice (neolatine) di not-datlu.

Information about the Aromanian language

Aromanian (limba armânească, armâneaști, rremenești, armâneașce), also known as Macedo-Romanian or Vlach, is a dialect of the Romanian language, an Eastern Romance language spoken in Southeastern Europe. Its speakers are called Aromanians or Vlachs (which is an exonym that covers other Romanian communities as well, such as the Istro-Romanians or the Romanians of Serbia)... (full article)

Information sur l'aroumain

L’aroumain (dit aussi macédo-roumain en Roumanie), en aroumain : limba armâneascâ ou armânâ (aroumain), désigné aussi par l’adverbe armâneaști avec la variante rremenești ou armâneașce, est une dialecte de la langue roumain, une langue romane orientale... (lire la suite)

Informaţii despre limba aromână

Limba aromână sau macedoromână, vorbită de aromâni, este un dialect al limbii române, o limbă din grupul limbilor romanice... (citiți mai mult)

»» Pi alte limbe


Wikipedia pi alti limbi

Lista di tuti proiectili Wikipedia
Wikționar
Dicționar liber
Wikihâbări
Fântânâ di hâbări
Wikicitatu
Citati și spuniri
Wikimanuali
Manuali și ghiduri liberi
Wikispecii
Directoru (catasithu) di specii
Wikisursâ
Biblioteca liberâ
Wikiversitati
Materialo didactici liberi
Commons
Resursi di media
Meta-Wiki
Coordonarea a proecteloru tuti
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.