मुखिय परुश्हठ


पाळि वाचा विकिनिखिलकोश्ह

सुआगतम्! एत् विकिपीडियास्स निखिलकोश्हते। इ कं निःमुल ज्नानकोश्ह स्ह, रिन्ना को'पि संपादन कर मियातः। विकिपीडिया यथासंभव निःपक्श्ह दरुश्हटीकोणन्नी सुचनात परिसारित करक्को करुतसंकलप स्ह। इ विकिपीडियास्स पाळि आवरुति स्ह, आरदधित सन् २५४९ पोश्ह तिथि १६। अहि वनातुर २,५५२ लेख लीखित स्ह। अभीयासक्को सहायता य पयोगट्ठले ठलते गचछ।


विकिपीडिया सहपरियोजनातः

मेटा-विकि
सकल विकियोजना
विकिशबदकोश्ह
शबदकोश्ह
विकिमीडिया कोमनस
कोमनस
विकिपुसतक
पुसतकालय
विकिऊवाक
ऊवाक
विकिआकर
आकर
विकिपरीजाति
परीजाति
विकिसमाचार
समाचार
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.