Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Wikipedija je mjezynarodny projekt k natwarjenju swobodneje, wšitkim přistupneje online-encyklopedije we wšěch rěčach. Wona je žiwa wot dobrowólneho dźěła stotysacych awtorow na cyłym swěće. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez wulkich formalnosćow móžeš nowe zapiski spisać a nastawki wobdźěłać, rozšěrjeć abo korigować. Tuchwilu wobsahuje hornjoserbska Wikipedija jako najwjetša serbska encyklopedija 13.746 zapisow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Prošu pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Připadny zapisk · Kategorije · Korčma · Pomoc · PrawidłaChceš sobu činić, ale njewěš kak? Přizjew so w korčmje!

Naš nastawk měsaca

Maćijowa wěža na kóncu Hrodowskeje hasy

Maćijowa wěža je wrotowa wěža z pózdnjeho 15. lětstotka při sewjerowuchodnym boku Budyskeho hrodu. Po Wołomuckim měrje lěta 1479, po kotrymž přińdźe Łužica pod nadknjejstwo madźarskeho krala Maćija Corvinusa, bu Budyski hród mjez 1483 a 1486 w jeho nadawku přez krajneho bohota w pózdnjogotiskim stilu přetwarjeny. Z tutoho časa pochadźa tež po kralu pomjenowana wěža z reliefom krala.


wjace  

Wobraz tydźenja

Swjaty křiž a pomnikaj za padnjenych wobeju swětoweju wójnow w Miłoćicach

Nowe wobrazy móžeš tu přidać • Lisćina • Archiw  

Róčnicy w tutym měsacu

1. 5. 1951 Institut za serbski ludospyt so załožił (70) 2. 5. 1796 Wjacsław Měrćin Kobalc zemrěł (225) 4. 5. 1951 Bjarnat Cyž so narodźił (70) 6. 5. 1971 Pawoł Jenka zemrěł (50) 8. 5. 1956 Sonja Wölkowa so narodźiła (65) 10. 5. 1771 Jan Józef Hawštyn Hauptmann zemrěł (250) 12. 5. 1951 Marja Elikowska-Winklerowa so narodźiła (70) 30. 5. 1871 Mikławš Andricki so narodźił (150) 30. 5. 1921 Jan Šołta so narodźił (100)

meja  

Zajimawosće

Wědźeše ty hižo, zo …
Historiska Błótowska chěža na Lědach
  • je so prěni kruty puć do Błótowskeje wjeski Lědy (wobraz) hakle 1929 wotewrił?
  • Jan Jurij Temler hač do lěta 1559 posledni katolski farar w Hodźiju?
  • je woblubowany kupanski jězor Olba nastał z brunicoweje jamy?
  • Mišnjanske markhrabinstwo historiske jadro dźensnišeje Sakskeje?
  • Bermuda po njewotwisnosći Zjednoćenych statow najwažniše britiske stejišćo w zapadnej hemisferje?


Nowe strony  

Kategorije

   

Přirodowědy

Astronomija • Biologija • Fyzika • Geografija • Geologija • Hydrologija • Chemija • Matematika • Meteorologija

   

Duchowne wědomosće

Filozofija • Hospodarstwo • Politika • Psychologija • Rěčespyt • Sociologija • Stawizny • Teologija

   

Techniki a nałožowane wědomosće

Architektura • Informatika • Ratarstwo

   

Kultura

Dźiwadło • Hudźba • Literatura • Nabožina • Rěče • Serbstwo • Sport • Turizm • Wuměłstwo

   

Druhe indeksy

biografije njewotwisne staty městnostne mjena najwjetše města w Němskej serbske wsy 1884/85, 1956 wotbagrowane wsy


Sotrowske projekty

Lisćina wšech Wikimedia-projektow    

Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 20 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 20.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen. Zum Online-Sprachkurs für Anfänger geht es hier.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 20000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 20 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.