Sinhala script

Sinhala script (Sinhala: සිංහල අක්ෂර මාලාව; Siṁhala Akṣara Mālāva), also known as Sinhalese script, is a writing system used by the Sinhalese people and most Sri Lankans in Sri Lanka and elsewhere to write the Sinhala language, as well as the liturgical languages, Pali and Sanskrit.[2] The Sinhalese Akṣara Mālāva, one of the Brahmic scripts, is a descendant of the Ancient Indian Brahmi script.[3]

Sinhala script (Sinhalese)
සිංහල අක්ෂර මාලාව
Siṁhala Akṣara Mālāva
Script type
Time period
c. 300–present[1]
Directionleft-to-right 
LanguagesSinhala, Pali, Sanskrit
Related scripts
Parent systems
Proto-Sinaitic alphabet
Sister systems
Tamil-Brahmi
ISO 15924
ISO 15924Sinh, 348 , Sinhala
Unicode
Unicode alias
Sinhala
Unicode range

Sinhala script is an abugida written from left to right. Sinhala letters are ordered into two sets. The core set of letters forms the śuddha siṃhala alphabet (Pure Sinhala, ශුද්ධ සිංහල), which is a subset of the miśra siṃhala alphabet (Mixed Sinhala, මිශ්‍ර සිංහල).

History

Sinhala script is a Brahmi derivate, and was imported from Northern India, around the 3rd century BCE.[4] Sinhala script developed in a complex manner, part independent but also strongly influenced by South Indian scripts at various stages,[5] manifestly influenced by the early Grantha script.[2] Pottery from the 6th century BCE has been found in Anuradhapura, with lithic inscriptions dating from 2nd century BCE written in Prakrit.[6]

Medieval Sinhalese, which emerged around 750 AD, is marked by very strong influence from the Grantha script.[1] Subsequently, Medieval (and modern) Sinhalese resemble the South Indian scripts.[5] By the 9th century CE, literature written in Sinhala script had emerged and the script began to be used in other contexts. For instance, the Buddhist literature of the Theravada-Buddhists of Sri Lanka, written in Pali, used Sinhala script.

Modern Sinhalese emerged in the 13th century and is marked by the composition of the grammar book Sidat Sangara.[1] In 1736 the Dutch were the first to print with Sinhala type on the island. The resulting type followed the features of that of the native Sinhala script practiced on palm leaves. The Dutch created type was monolinear and geometric in fashion with no separation between words in early documents. During the second half of the 19th century, during the Colonial period, a new style of Sinhala letterforms emerged in opposition to the monolinear and geometric form being high contrast in appearance and having varied thicknesses. This high contrast type gradually replaced the monolinear type as the preferred style which continues to be used in the present day. The high contrast style is still preferred for text typesetting in printed newspapers, books and magazines in Sri Lanka.[7]

Today, the alphabet is used by over 16 million people to write Sinhala in very diverse contexts, such as newspapers, TV commercials, government announcements, graffiti, and schoolbooks.

Sinhala is the main language written in this script, but rare instances of Sri Lanka Malay are recorded.

Structure

The basic form of the letter k is ක "ka". For "ki", a small arch called ispilla is placed over the ක: කි. This replaces the inherent /a/ by /i/. It is also possible to have no vowel following a consonant. In order to produce such a pure consonant, a special marker, the hal kirīma has to be added: ක්. This marker suppresses the inherent vowel.

Sinhala script is an abugida written from left to right. It uses consonants as the basic unit for word construction as each consonant has an inherent vowel (/a/), which can be changed with a different vowel stroke. To represent different sounds it is necessary to add vowel strokes, or diacritics called පිලි Pili, that can be used before, after, above or below the base-consonant. Most of the Sinhala letters are curlicues; straight lines are almost completely absent from the alphabet, and it does not have joining characters. This is because Sinhala used to be written on dried palm leaves, which would split along the veins on writing straight lines. This was undesirable, and therefore, the round shapes were preferred. Upper and lower cases do not exist in Sinhala.[7]

Sinhala letters are ordered into two sets. The core set of letters forms the śuddha siṃhala alphabet (Pure Sinhala, ශුද්ධ සිංහල), which is a subset of the miśra siṃhala alphabet (Mixed Sinhala, මිශ්‍ර සිංහල). This "pure" alphabet contains all the graphemes necessary to write Eḷu (classical Sinhala) as described in the classical grammar Sidatsan̆garā (1300 AD).[8] This is the reason why this set is also called Eḷu hōdiya ("Eḷu alphabet" එළු හෝඩිය). The definition of the two sets is thus a historic one. Out of pure coincidence, the phoneme inventory of present-day colloquial Sinhala is such that yet again the śuddha alphabet suffices as a good representation of the sounds.[8] All native phonemes of the Sinhala spoken today can be represented in śuddha, while in order to render special Sanskrit and Pali sounds, one can fall back on miśra siṃhala. This is most notably necessary for the graphemes for the Middle Indic phonemes that the Sinhala language lost during its history, such as aspirates.[8]

Most phonemes of Sinhala can be represented by a śuddha letter or by a miśra letter, but normally only one of them is considered correct. This one-to-many mapping of phonemes onto graphemes is a frequent source of misspellings.[9]

While a phoneme can be represented by more than one grapheme, each grapheme can be pronounced in only one way, with the exceptions of the inherent vowel sound, which can be either [a] (stressed) or [ə] (unstressed), and "ව" where the consonant is either [v] or [w] depending on the word. This means that the actual pronunciation of a word is almost always clear from its orthographic form. Stress is almost always predictable; only words with [v] or [w] (which are both allophones of "ව"), and a very few other words need to be learnt individually.

Some pronunciation exceptions in Sinhala:

 • කරනවා - to do - [kərənəˈwaː] (not [ˈkarənəˈwaː])
 • හතලිහ - forty - [ˈhat̪əlihə] (not [ˈhat̪əliˈha])

Diacritics

The two shapes of the hal kirīma for p (left) and b (right).

In Sinhala the diacritics are called පිලි pili (vowel strokes). දිග diga means "long" because the vowel is sounded for longer and දෙක deka means "two" because the stroke is doubled when written.

Using the consonant 'k' + 'vowel' as an example:
පිල්ල pillaNameTransliteration Formation Compound form ISO 15919 IPA
හල් කිරිමHal kirīma ක් ක් k [k]
Inherent /a/ (without any pili) ක් + අ ka [kʌ]
ඇලපිල්ලÆlapilla ක් + ආ කා [kɑː]
ඇදයÆdaya ක් + ඇ කැ [kæ]
දිග ඇදයDiga ædaya ක් + ඈ කෑ [kæː]
ඉස්පිල්ලIspilla ක් + ඉ කි ki [ki]
දිග ඉස්පිල්ලDiga ispilla ක් + ඊ කී [kiː]
පාපිල්ලPāpilla ක් + උ කු ku [ku], [kɯ]
දිග පාපිල්ලDiga pāpilla ක් + ඌ කූ [kuː]
ගැටය සහිත ඇලපිල්ලGæṭa sahita ælapilla ක් + ර් + උ කෘ kru [kru]
ගැටය සහිත ඇලපිලි දෙකGæṭa sahita ælapili deka ක් + ර් + ඌ කෲ krū [kruː]
ගයනුකිත්තGayanukitta Used in conjunction with kombuva for consonants.
දිග ගයනුකිත්තDiga gayanukitta Not in contemporary use
කොම්බුවKombuva ක් + එ කෙ ke [ke]
කොම්බුව සහ හල්කිරීමKombuva saha halkirīma ක් + ඒ කේ [keː]
කොම්බු දෙකKombu deka ක් + ඓ කෛ kai [kʌj]
කොම්බුව සහ ඇලපිල්ලKombuva saha ælapilla ක් + ඔ කො ko [ko]
කොම්බුව සහ හල්ඇලපිල්ලKombuva saha halælapilla ක් + ඕ කෝ [koː]
කොම්බුව සහ ගයනුකිත්තKombuva saha gayanukitta ක් + ඖ කෞ kau [kʌʋ]

Non-vocalic diacritics

The anusvara (often called binduva 'zero' ) is represented by one small circle ං (Unicode 0D82),[10] and the visarga (technically part of the miśra alphabet) by two ඃ (Unicode 0D83). The inherent vowel can be removed by a special virama diacritic, the hal kirīma ( ්), which has two shapes depending on which consonant it attaches to. Both are represented in the image on the right side. The first one is the most common one, while the second one is used for letters ending at the top left corner.

Letters

Śuddha set

The śuddha graphemes are the mainstay of Sinhala script and are used on an everyday-basis. Every sequence of sounds of Sinhala of today can be represented by these graphemes. Additionally, the śuddha set comprises graphemes for retroflex and , which are no longer phonemic in modern Sinhala. These two letters were needed for the representation of Eḷu, but are now obsolete from a purely phonemic view. However, words which historically contain these two phonemes are still often written with the graphemes representing the retroflex sounds.

Vowels
Transliteration aāæǣiīuūeēoō
IPA [a,ə][aː,a][æ][æː][i][iː][u][uː][e][eː][o][oː]
Consonants
Transliteration kgňgcjňḍtdňdpbmm̌byrlvsh
IPA [k][g][ᵑɡ][ʧ~ʨ][ʤ~ʥ][ʈ][ɖ][n][ⁿɖ][t][d][ⁿd][p][b][m][ᵐb][j][r][l][ɭ][ʋ][s][ɦ]

Vowels

Vowels
short long
independent diacritic independent diacritic
0D85a[a] inherenta[a, ə] 0D86ā[aː] 0DCFā[aː]
0D87æ/ä[æ] 0DD0æ[æ] 0D88ǣ[æː] 0DD1ǣ[æː]
0D89i[i] 0DD2i[i] 0D8Aī[iː] 0DD3ī[iː]
0D8Bu[u] 0DD4u[u] 0D8Cū[uː] 0DD6ū[uː]
0D91e[e] 0DD9e[e] 0D92ē[eː] 0DDAē[eː]
0D94o[o] 0DDCo[o] 0D95ō[oː] 0DDDō[oː]
Display this table as an image

Vowels come in two shapes: independent and diacritic. The independent shape is used when a vowel does not follow a consonant, e.g. at the beginning of a word. The diacritic shape is used when a vowel follows a consonant. Depending on the vowel, the diacritic can attach at several places (see diacritics section above)

While most diacritics are regular, the diacritic for u takes a different shape according to the consonant it attaches to. The most common one is the one used for the consonant ප (p): පු (pu) and පූ (pū). Some consonants ending at the lower right corner (ක (k),ග (g), ත(t), but not න(n) or හ(h)) use this diacritic: කු (ku) and කූ (kuu). Combinations of ර(r) or ළ(ḷ) with u have idiosyncratic shapes, viz රු (ru) රූ (rū) ළු (ḷu) ළූ (ḷū).[11]

Note that the diacritic used for රු (ru) and රූ (rū) is what is normally used for the æ, and therefore there are idiosyncratic forms for ræ and rǣ, viz රැ and රෑ [difference may not be visible depending on how unicode is rendered in your browser]

Consonants

Consonants
Plosives
voiceless voiced
Unicodetranslit.IPA Unicodetranslit.IPA
velar 0D9Aka[ka] 0D9Cga[ɡa]
retroflex 0DA7ṭa[ʈa] 0DA9ḍa[ɖa]
dental 0DADta[t̪a] 0DAFda[d̪a]
labial 0DB4pa[pa] 0DB6ba[ba]
Other letters
Unicodetranslit.IPA Unicodetranslit.IPA
fricatives 0DC3sa[sa] 0DC4ha[ha]
affricates (ච)(0DA0)(ca)([t͡ʃa]) 0DA2ja[d͡ʒa]
nasals 0DB8ma[ma] 0DB1na[na]
liquid 0DBDla[la] 0DBBra[ra]
glide 0DC0va[ʋa] 0DBAya[ja]
retroflex 0DABṇa[ɳa] 0DC5ḷa[ɭa]
Display this table as an image

The śuddha alphabet comprises 8 plosives, 2 fricatives, 2 affricates, 2 nasals, 2 liquids and 2 glides. Additionally, there are the two graphemes for the retroflex sounds /ɭ/ and /ɳ/, which are not phonemic in modern Sinhala, but which still form part of the set. These are shaded in the table.

The voiceless affricate (ච [t͡ʃa]) is not included in the śuddha set by purists since it does not occur in the main text of the Sidatsan̆garā. The Sidatsan̆garā does use it in examples though, so this sound did exist in Eḷu. In any case, it is needed for the representation of modern Sinhala.[8]

The basic shapes of these consonants carry an inherent /a/ unless this is replaced by another vowel or removed by the hal kirīma.

Prenasalized consonants

Prenasalized consonants
nasalobstruentprenasalized
consonant
Unicodetranslit.IPA
velar 0D9F n̆ga [ⁿɡa]
retroflex 0DACn̆ḍa[ⁿɖa]
dental 0DB3n̆da[ⁿd̪a]
labial 0DB9m̆ba[ᵐba]
Display this table as an image

The prenasalized consonants resemble their plain counterparts. m̆b is made up by the left half of m and the right half of b, while the other three are just like the grapheme for the plosive with a little stroke attached to their left.[12] Vowel diacritics attach in the same way as they would to the corresponding plain plosive.

Miśra set

The miśra alphabet is a superset of śuddha. It adds letters for aspirates, retroflexes and sibilants, which are not phonemic in today's Sinhala, but which are necessary to represent non-native words, like loanwords from Sanskrit, Pali or English. The use of the extra letters is mainly a question of prestige. From a purely phonemic point of view, there is no benefit in using them, and they can be replaced by a (sequence of) śuddha letters as follows: For the miśra aspirates, the replacement is the plain śuddha counterpart, for the miśra retroflex liquids the corresponding śuddha coronal liquid,[13] for the sibilants, s.[14] ඤ (ñ) and ඥ (gn) cannot be represented by śuddha graphemes but are found only in fewer than 10 words each. ෆ fa can be represented by ප pa with a Latin f inscribed in the cup.

Vowels
Transliteration r̥̄aiaul̥̄
IPA [ri,ru][riː,ruː][ɑj][ɑw][li][liː]
Consonants
Transliteration khghchjhñṭhḍhthdhnphbhśf
IPA [k][g][ŋ][ʧ~ʨ][ʤ~ʥ][ɲ][ʈ][ɖ][t][d][n][p][b][ʃ][ʃ][f]

Vowels

(Click on [show] on the right if you see only boxes below)

Vocalic diacritics
independent diacritic independent diacritic
diphthongs 0D93ai[ai] 0DDBai[ai] 0D96au[au] 0DDEau[au] diphthongs
syllabic r 0D8D[ur] 0DD8[ru, ur] 0D8E[ruː] 0DF2[ruː, uːr] syllabic r
syllabic l 0D8F[li] 0DDF[li] 0D90[liː] 0DF3[liː] syllabic l
Display this table as an image

There are six additional vocalic diacritics in the miśra alphabet. The two diphthongs are quite common, while the "syllabic" ṛ is much rarer, and the "syllabic" ḷ is all but obsolete. The latter are almost exclusively found in loanwords from Sanskrit.[15]

The miśra can also be written with śuddha r+u or u+r, which corresponds to the actual pronunciation. The miśra syllabic is obsolete, but can be rendered by śuddha l+i.[16] Miśra au is rendered as śuddha awu, miśra ai as śuddha ayi.

Note that the transliteration of both ළ් and ෟ is . This is not very problematic as the second one is extremely scarce.

Consonants

(Click on [show] on the right if you see only boxes below)

Extra miśra plosives
voiceless voiced
Unicodetranslit.IPA Unicodetranslit.IPA
velar 0D9Bkha[ka] 0D9Dgha[ɡa] velar
retroflex 0DA8ṭha[ʈa] 0DAAḍha[ɖa] retroflex
dental 0DAEtha[t̪a] 0DB0dha[d̪a] dental
labial 0DB5pha[pa] 0DB7bha[ba] labial
Other additional miśra graphemes
Unicodetranslit.IPA Unicodetranslit.IPA
sibilants 0DC1śa[sa] 0DC2ṣa[sa] sibilants
aspirate affricates 0DA1cha[t͡ʃa] 0DA3jha[d͡ʒa] aspirate affricates
nasals 0DA4ña[ɲa] 0DA5jña[d͡ʒɲa] nasals
other 0D9Eṅa[ŋa] 0DC6fa[fa, ɸa, pa] other
other 0DA6n̆ja[17][nd͡ʒa] fපn/afa[fa, ɸa, pa] other
Display this table as an image

Consonant conjuncts

Śrī

Certain combinations of graphemes trigger special ligatures. Special signs exist for an ර (r) following a consonant (inverted arch underneath), a ර (r) preceding a consonant (loop above) and a ය (y) following a consonant (half a ය on the right). [13] [18] [19] Furthermore, very frequent combinations are often written in one stroke, like ddh, kv or . If this is the case, the first consonant is not marked with a hal kirīma. [13] [15] [19] The image on the right shows the glyph for śrī, which is composed of the letter ś with a ligature indicating the r below and the vowel ī marked above. Most other conjunct consonants are made with an explicit virama, called al-lakuna or hal kirīma, and the zero-width joiner as shown in the following table, some of which may not display correctly due to limitations of your system. Some of the more common are displayed in the following table. Note that although modern Sinhala sounds are not aspirated, aspiration is marked in the sound where it was historically present to highlight the differences in modern spelling. Also note that all of the combinations are encoded with the al-lakuna (Unicode U+0DCA) first, followed by the zero-width joiner (Unicode U+200D) except for touching letters which have the zero-width joiner (Unicode U+200D) first followed by the al-lakuna (Unicode U+0DCA). Touching letters were used in ancient scriptures but are not used in modern Sinhala. Vowels may be attached to any of the ligatures formed, attaching to the rightmost part of the glyph except for vowels that use the kombuva, where the kombuva is written before the ligature or cluster and the remainder of the vowel, if any, is attached to the rightmost part. In the table below, appending "o" (kombuva saha ælepillakombuva with ælepilla) to the cluster "ky" /kja/ only adds a single code point, but adds two vowel strokes, one each to the left and right of the consonant cluster.

IPALettersUnicodeCombinedUnicodeType
/kja/ක්යU+0D9A U+0DCA U+0DBAක්‍යU+0D9A U+0DCA U+200D U+0DBAyansaya
/kjo/ක්යොU+0D9A U+0DCA U+0DBA U+0DCCක‍්‍යොU+0D9A U+0DCA U+200D U+0DBA U+0DCCyansaya
/ɡja/ග්යU+0D9C U+0DCA U+0DBAග්‍යU+0D9C U+0DCA U+200D U+0DBAyansaya
/kra/ක්රU+0D9A U+0DCA U+0DBBක්‍රU+0D9A U+0DCA U+200D U+0DBBrakāransaya
/ɡra/ග්රU+0D9C U+0DCA U+0DBBග්‍රU+0D9C U+0DCA U+200D U+0DBBrakāransaya
/rka/ර්කU+0DBB U+0DCA U+0D9Aර්‍කU+0DBB U+0DCA U+200D U+0D9Arēpaya
/rɡa/ර්ගU+0DBB U+0DCA U+0D9Cර්‍ගU+0DBB U+0DCA U+200D U+0D9Crēpaya
/kjra/ක්ය්රU+0D9A U+0DCA U+0DBA U+0DCA U+0DBBක්‍ය්‍රU+0D9A U+0DCA U+200D U+0DBA U+0DCA U+200D U+0DBByansaya + rakāransaya
/ɡjra/ග්ය්රU+0D9C U+0DCA U+0DBA U+0DCA U+0DBBග්‍ය්‍රU+0D9C U+0DCA U+200D U+0DBA U+0DCA U+200D U+0DBByansaya + rakāransaya
/rkja/ර්ක්යU+0DBB U+0DCA U+0D9A U+0DCA U+0DBAර්‍ක්‍යU+0DBB U+0DCA U+200D U+0D9A U+0DCA U+200D U+0DBArēpaya + yansaya
/rɡja/ර්ග්යU+0DBB U+0DCA U+0D9C U+0DCA U+0DBAර්‍ග්‍යU+0DBB U+0DCA U+200D U+0D9C U+0DCA U+200D U+0DBArēpaya + yansaya
/kva/ක්වU+0D9A U+0DCA U+0DC0ක්‍වU+0D9A U+0DCA U+200D U+0DC0conjunct
/kʃa/ක්ෂU+0D9A U+0DCA U+0DC2ක්‍ෂU+0D9A U+0DCA U+200D U+0DC2conjunct
/ɡdʰa/ග්ධU+0D9C U+0DCA U+0DB0ග්‍ධU+0D9C U+0DCA U+200D U+0DB0conjunct
/ʈʈʰa/ට්ඨU+0DA7 U+0DCA U+0DA8ට්‍ඨU+0DA7 U+0DCA U+200D U+0DA8conjunct
/t̪t̪ʰa/ත්ථU+0DAD U+0DCA U+0DAEත්‍ථU+0DAD U+0DCA U+200D U+0DAEconjunct
/t̪va/ත්වU+0DAD U+0DCA U+0DC0ත්‍වU+0DAD U+0DCA U+200D U+0DC0conjunct
/d̪d̪ʰa/ද්ධU+0DAF U+0DCA U+0DB0ද්‍ධU+0DAF U+0DCA U+200D U+0DB0conjunct
/d̪va/ද්වU+0DAF U+0DCA U+0DC0ද්‍වU+0DAF U+0DCA U+200D U+0DC0conjunct
/nd̪a/න්දU+0DB1 U+0DCA U+0DAFන්‍දU+0DB1 U+0DCA U+200D U+0DAFconjunct
/nd̪ʰa/න්ධU+0DB1 U+0DCA U+0DB0න්‍ධU+0DB1 U+0DCA U+200D U+0DB0conjunct
/mma/ම්මU+0DB8 U+0DCA U+0DB8ම‍්මU+0DB8 U+200D U+0DCA U+0DB8touching

Letter names

The Sinhala śuddha graphemes are named in a uniform way adding -yanna to the sound produced by the letter, including vocalic diacritics.[10][20] The name for the letter අ is thus ayanna, for the letter ආ āyanna, for the letter ක kayanna, for the letter කා kāyanna, for the letter කෙ keyanna and so forth. For letters with hal kirīma, an epenthetic a is added for easier pronunciation: the name for the letter ක් is akyanna. Another naming convention is to use al- before a letter with suppressed vowel, thus alkayanna.

Since the extra miśra letters are phonetically not distinguishable from the śuddha letters, proceeding in the same way would lead to confusion. Names of miśra letters are normally made up of the names of two śuddha letters pronounced as one word. The first one indicates the sound, the second one the shape. For example, the aspirated ඛ (kh) is called bayanu kayanna. kayanna indicates the sound, while bayanu indicates the shape: ඛ (kh) is similar in shape to බ (b) (bayunu = like bayanna). Another method is to qualify the miśra aspirates by mahāprāna (ඛ: mahāprāna kayanna) and the miśra retroflexes by mūrdhaja (ළ: mūrdhaja layanna).

Numerals

Sinhala had special symbols to represent numerals, which were in use until the beginning of the 19th century. This system is now superseded by Hindu–Arabic numeral system.[21][22]

Sinhala Illakkam (Sinhala Archaic Numbers)

Sinhala Illakkam were used for writing numbers prior to the fall of Kandyan Kingdom in 1815. These digits did not have a zero instead the numbers had signs for 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000. These digits and numbers can be seen primarily in Royal documents and artefacts.

1234567891020304050607080901001000
𑇡𑇢𑇣𑇤𑇥𑇦𑇧𑇨𑇩𑇪𑇫𑇬𑇭𑇮𑇯𑇰𑇱𑇲𑇳𑇴
Sinhala Lith Illakkam (Sinhala Astrological Numbers)

Prior to the fall of Kandyan Kingdom all calculations were carried out using Lith digits. After the fall of the Kandyan Kingdom, Sinhala Lith Illakkam were primarily used for writing horoscopes. However, there is evidence that they were used for other purposes such as writing page numbers etc. The tradition of writing degrees and minutes of zodiac signs in horoscopes continued into the 20th century using different versions of Lith Digits. Unlike the Sinhala Illakkam, Sinhala Lith Illakkam included a 0.

0123456789

Neither the Sinhala numerals nor U+0DF4 ෴ Sinhala punctuation kunddaliya is in general use today. The kunddaliya was formerly used as a full stop.[23]

Transliteration

Sinhala transliteration (Sinhala: රෝම අකුරින් ලිවීම rōma akurin livīma, literally "Roman letter writing") can be done in analogy to Devanāgarī transliteration.

Layman's transliterations in Sri Lanka normally follow neither of these. Vowels are transliterated according to English spelling equivalences, which can yield a variety of spellings for a number of phonemes. /iː/ for instance can be ee, e, ea, i, etc. A transliteration pattern peculiar to Sinhala, and facilitated by the absence of phonemic aspirates, is the use of th for the voiceless dental plosive, and the use of t for the voiceless retroflex plosive. This is presumably because the retroflex plosive /ʈ/ is perceived the same as the English alveolar plosive /t/, and the Sinhala dental plosive /t̪/ is equated with the English voiceless dental fricative /θ/.[24] Dental and retroflex voiced plosives are always rendered as d, though, presumably because dh is not found as a representation of /ð/ in English orthography.

Use for the Pali language

Many of the oldest manuscripts in the Pali language are written in the Sinhala script. Miśra consonants are used to represent Pali phonemes that have no Sinhala counterpart. The following table lays out the Sinhala representations of Pali consonants with their standard academic Romanizations:

classunaspirated
unvoiced
aspiratedvoicedaspirated
voiced
nasal
velar (ka) (kha) (ga) (gha) (ṅa)
palatal (ca) (cha) (ja) (jha) (ña)
retroflex (ṭa) (ṭha) (ḍa) (ḍha) (ṇa)
dental (ta) (tha) (da) (dha) (na)
labial (pa) (pha) (ba) (bha) (ma)
unordered (ya) (ra) (la) (va) (sa) (ha) (ḷa)

The vowels are a subset of those for writing Sinhala:

IndependentRomanizationDependent
(on ක ka)
Romanization
aka
āකා
iකිki
īකී
uකුku
ūකූ
eකෙke
oකොko

The niggahīta is represented with the sign ං. Consonant sequences may be combined in ligatures in a manner identical to that described above for Sinhala.

As an example, below is the first verse from the Dhammapada in Pali in Sinhala script, followed by Romanization:

මනොපුබ්‌බඞ්‌ගමා ධම්‌මා, මනොසෙට්‌ඨා මනොමයා;
මනසා චෙ පදුට්‌ඨෙන, භාසති වා කරොති වා;
තතො නං දුක්‌ඛමන්‌වෙති, චක්‌කංව වහතො පදං.

Manopubbaṅgamā dhammā, manoseṭṭhā manomayā;
manasā ce paduṭṭhena bhāsati vā karoti vā;
tato naṁ dukkhamanveti cakkaṁva vahato padaṁ.

Yamaka-vaggo 1

Relation to other scripts

Similarities

Sinhala is one of the Brahmic scripts, and thus shares many similarities with other members of the family, such as the Kannada, Malayalam, Telugu, Tamil script and Devanāgarī. As a general example, /a/ is the inherent vowel in all these scripts.[2] Other similarities include the diacritic for ai, which resembles a doubled e in all scripts and the diacritic for au which is composed of preceding e and following .

Scripteai au
Sinhala
Malayalam
Tamil
Bengali
Dēvanāgarī

Likewise, the combination of the diacritics for e and ā yields o in all these scripts.

Scripteāo
Sinhala
Malayalam
Tamil
Bengali
Dēvanāgarī
Differences

Sinhala alphabet differs from other Indo-Aryan alphabets in that it contains a pair of vowel sounds (U+0DD0 and U+0DD1 in the proposed Unicode Standard) that are unique to it. These are the two vowel sounds that are similar to the two vowel sounds that occur at the beginning of the English words at (ඇ) and ant (ඈ).[25]

Another feature that distinguishes Sinhala from its sister Indo-Aryan languages is the presence of a set of five nasal sounds known as half-nasal or prenasalized stops.

n̆gan̆jan̆ḍan̆dan̆ba

Computer encoding

Sinhala language support in Linux. Firefox is shown in the background, with mlterm in the foreground with text having been entered into it by ibus-m17n.

Generally speaking, Sinhala support is less developed than support for Devanāgarī, for instance. A recurring problem is the rendering of diacritics which precede the consonant and diacritic signs which come in different shapes, like the one for u.

Sinhala support did not come built in with Microsoft Windows XP, unlike Tamil and Hindi, but was supported by third-party means such as Keyman by SIL International. Thereafter, all versions of Windows Vista and above, including Windows 10 come with Sinhala support by default, and do not require external fonts to be installed to read Sinhala script. Nirmala UI is the default Sinhala font in Windows 10. The latest versions of Windows 10 have added support for Sinhala Archaic Numbers that were not supported by default in previous versions.

For macOS, Apple Inc. has provided Sinhala font support for versions of macOS that are Catalina and above through Unicode integration. Keyboard support is available by third-party means such as Helakuru and Keyman. In Mac OS X, Sinhala font and keyboard support were provided by Nickshanks and Xenotypetech.

For Linux, the IBus, and SCIM input methods allow the use Sinhala script in applications with support for a number of key maps and techniques such as traditional, phonetic and assisted techniques.[26] In addition, newer versions of the Android mobile operating system also support both rendering and input of Sinhala script by default and applications like Helakuru serve as dedicated keyboard integrators.

Unicode

Sinhala script was added to the Unicode Standard in September 1999 with the release of version 3.0. This character allocation has been adopted in Sri Lanka as the Standard SLS1134.

The main Unicode block for Sinhala is U+0D80–U+0DFF. Another block, Sinhala Archaic Numbers, was added to Unicode in version 7.0.0 in June 2014. Its range is U+111E0–U+111FF.

Sinhala[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
 0123456789ABCDEF
U+0D8x
U+0D9x
U+0DAx
U+0DBx
U+0DCx
U+0DDx
U+0DEx
U+0DFx
Notes
1.^ As of Unicode version 13.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Sinhala Archaic Numbers[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
 0123456789ABCDEF
U+111Ex 𑇡 𑇢 𑇣 𑇤 𑇥 𑇦 𑇧 𑇨 𑇩 𑇪 𑇫 𑇬 𑇭 𑇮 𑇯
U+111Fx 𑇰 𑇱 𑇲 𑇳 𑇴
Notes
1.^ As of Unicode version 13.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points

See also

 • Sinhala Braille
 • History of Sinhala software
 • Loanwords
  • Dutch loanwords in Sinhala
  • English loanwords in Sinhala
  • Portuguese loanwords in Sinhala
  • Tamil loanwords in Sinhala

References

 1. Diringer, David (1948). Alphabet a key to the history of mankind. p. 389.
 2. Daniels (1996), p. 408.
 3. Masica, Colin P. (1993). The Indo-Aryan Languages. p. 143.
 4. Daniels (1996), p. 379.
 5. Cardona, George; Dhanesh, Jain (2003). THE INDO-ARYAN LANGUAGES. p. 109.
 6. Ray, Himanshu Prabha (2003-08-14). The Archaeology of Seafaring in Ancient South Asia. Cambridge University Press. ISBN 9780521011099.
 7. "The Sinhala Script". Dalton Maag. Retrieved 26 August 2018.
 8. Gair and Paolillo 1997.
 9. Matzel (1983) p. 15, 17, 18
 10. Karunatillake (2004), p. xxxii
 11. Jayawardena-Moser (2004) p. 11
 12. Fairbanks et al. (1968), p. 126
 13. Karunatillake (2004), p. xxxi
 14. Daniels (1996), p. 410.
 15. Matzel (1983), p. 8
 16. Matzel (1983), p. 14
 17. This letter is not used anywhere, neither in modern nor ancient Sinhala. Its usefulness is unclear, but it forms part of the standard alphabet <http://unicode.org/reports/tr2.html>.
 18. Fairbanks et al. (1968), p. 109
 19. Jayawardena-Moser (2004), p. 12
 20. Fairbanks et al. (1968), p. 366
 21. "Online edition of Sunday Observer – Business". Sunday Observer. Archived from the original on 7 February 2009. Retrieved 21 September 2008. External link in |publisher= (help)
 22. "Unicode Mail List Archive: Re: Sinhala numerals". Unicode Consortium. Retrieved 21 September 2008. External link in |publisher= (help)
 23. Roland Russwurm. "Old Sinhala Numbers and Digits". Sinhala Online. Retrieved 23 September 2008. External link in |publisher= (help)
 24. Matzel (1983), p. 16
 25. https://www.isoc.org/inet97/proceedings/E1/E1_3.HTM
 26. A screenshot showing some of the options

Further reading

 • Daniels, Peter T. (1996). "Sinhala alphabet". The World's Writing Systems. Oxford, UK: Oxford University Press. ISBN 0-19-507993-0.
 • Fairbanks, G. W.; J. W. Gair; M. W. S. D. Silva (1968). Colloquial Sinhalese (Sinhala). Ithaca, NY: South Asia Programm, Cornell University.
 • Gair, J. W.; John C. Paolillo (1997). Sinhala. München, Newcastle: South Asia Programm, Cornell University.
 • Geiger, Wilhelm (1995). A Grammar of the Sinhalese Language. New Delhi: AES Reprint.
 • Jayawardena-Moser, Premalatha (2004). Grundwortschatz Singhalesisch – Deutsch (3 ed.). Wiesbaden: Harassowitz.
 • Karunatillake, W. S. (1992). An Introduction to Spoken Sinhala ([several new editions] ed.). Colombo.
 • Matzel, Klaus (1983). Einführung in die singhalesische Sprache. Wiesbaden: Harrassowitz.

Online resources

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.