ទិដ្ឋភាពទូទៅ •

ការប្រើប្រាស់វិគីសៀវភៅ • សំណួរ • ជំនួយ • រកមើលត្រួសៗ

  • Science
  • Social sciences
  • All subjects
  • Languages
  • Mathematics
  • Miscellaneous
  • Computing
  • Engineering
  • Humanities
ស្វាគមន៍មកកាន់វិគីសៀវភៅ,
the open-content textbooks collection that anyone can edit.
books with ១៧៧ pages

សៀវភៅលេចធ្លោផ្សេងទៀត »

ទំព័រគំរូ:Goodbook/

សៀវភៅកុមារលេចធ្លោផ្សេងទៀត »

ទំព័រគំរូ:Featured Wikijunior book/

រូបមន្តធ្វើម្ហូបលេចធ្លោផ្សេងទៀត »

ទំព័រគំរូ:Featured recipe/


ស្វាគមន៍​ការ​មក​កាន់​វិគីសៀវភៅ

កម្រង​សៀវភៅ​បើកចំហ​ដែល​អ្នក​រាល់​គ្នា​អាច​រៀប​រៀង​បាន
សៀវភៅ​មាន ​០ ក្បាល និង ១៧៧ ទំព័រ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ការប្រើប្រាស់វិគីសៀវភៅសំណួរ • ជំនួយ • មើលត្រួសៗ

សៀវភៅ​ព្រាងថ្មី

វិគីសៀវភៅត្រូវបានដំណើរការតាមរយៈ Wikimedia Foundation ដែលមូលនិធិនេះក៏ដំណើរការ:

វិគីភីឌា
ប្រជុំចំណេះ រឺ វិជ្ជាសមោធាន
វិគីនានុក្រម
វចនានុក្រម និង វេវចនានុក្រម
វិគីប្រភពឯកសារ
ឯកសារ
វិគីទិន្នន័យ
មូលទិន្នន័យចំណេះដឹង
សកល
ជង្រុកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
មេតា
កិច្ចសម្របសម្រួល
មធ្យោវិគី
គ្រឿងទន់មធ្យោវិគី
ឩកាហ៊្សីល្លា
អ្នកតាមដានឩការបស់មធ្យោវិគី
មន្ទីរពិសោធន៍វិគីមធ្យោ
ការអភិវឌ្ឍមធ្យោវិគី

មូលនិធិវិគីមធ្យោគឺជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលពឹងផ្អែកលើការស្ម័គ្រចិត្ត និង អំណោយរបស់លោកអ្នកដើម្បីដំណើរការឡើង។ បើសិនជាលោកអ្នកយល់ថាវិគីសៀវភៅ រឺ​ គម្រោងដទៃទៀតដែលដំណើរការឡើងដោយមូលនិធិវិគីមធ្យោមានប្រយោជន៍ សូមធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត រឺ ក៏បរិច្ចាគ។ អំណោយរបស់លោកអ្នកជាបឋមជួយដល់ការទិញគ្រឿងបរិក្ខាសេវាករ ដើម្បីចាប់ដំណើរការគម្រោងថ្មីៗ និង អភិវឌ្ឍគ្រឿងទន់មធ្យោវិគី ដែលធ្វើឱ្យវិគីសៀវភៅកើតមានឡើង។

This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.