רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון היא רשות עצמאית שאחראית להסדרה ולפיקוח בתחומי שירותים פיננסיים בישראל ובפרט בשוק החיסכון הפנסיוניביטוח והשירותים הפיננסיים המוסדרים. תפקידי הרשות, על פי חוק, הם להגן ולשמור על עניינם של המבוטחים והחוסכים, להבטיח את יציבותם של הגופים המוסדיים כדי שיוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי ציבור לקוחותיהם, לקדם תחרות ולעודד חדשנות טכנולוגית.

הרשות הוקמה ב-1 בנובמבר 2016, בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2016.[1] עד למועד זה פעלה הרשות כאגף במשרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון. בראש הרשות עומדת דורית סלינגר, שקודם לכן עמדה בראש האגף.

הגופים הפיננסים הנמצאים בפיקוח הרשות:

·        חברות לניהול קרנות פנסיה

·        חברות לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות

·        חברות ביטוחסוכני ביטוח

·        חברות ויחידים הפועלים בתחום השירותים הפיננסיים המוסדרים

מטרות ופעולות של הרשות

שמירה על ענייני הצרכנים:

רשות שוק ההון קמה כדי להבטיח ולשמור על עניינם של המבוטחים, העמיתים ולקוחות הגופים המפוקחים, וכן על הביטחון הפיננסי של צרכני השירותים הפיננסיים במדינת ישראל. לשם כך, הרשות מפקחת על יציבות הגופים במטרה לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי ציבור לקוחותיהם. הרשות פועלת לקידום התחרות במערכת הפיננסית, במיוחד בשוק ההון, הביטוח והחיסכון, ולעידוד חדשנות טכנולוגית ועסקית בפעילותם של הגופים המפוקחים על ידה.

פיקוח על תחום הביטוח והחיסכון הפנסיוני:

רשות שוק ההון מפקחת על תחום הביטוח בישראל. הרשות אמונה על רישוי חברות, פיקוח על יציבות החברות, פיקוח על תוכניות ביטוח, מקרי ביטוח ותביעות. ענפי הביטוח העיקרים הם ביטוח פנסיוני, ביטוח כללי וביטוח בריאות.

 פיקוח על תחום השירותים הפיננסיים המוסדרים:

בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, רשות שוק ההון מפקחת על תחום השירותים הפיננסים (מתן אשראי, שירות בנכס פיננסי, אגודות אשראי והנפקת כרטיסי אשראי). הרשות אמונה על הרישוי והפיקוח חברות והיחידים הפועלים בתחום.

 הגברת מודעות:

רשות שוק ההון פועלת להגברת המודעות הציבורית להתנהלות פיננסית מושכלת ולמוצרים הפיננסים העומדים לרשותם בתחום הביטוח, הפנסיה, החיסכון וקופות הגמל. במסגרת זו פועלת ברשות יחידה לחינוך פיננסי האמונה על שיפור האוריינות הפיננסית של הציבור באמצעות פעילות שטח ואמצעים דיגיטליים כמו אתר 'האוצר שלי' הכולל מידע פיננסי פשוט ונגיש. כמו כן, הרשות מעמידה בידי הציבור מספר כלים כמו מנוע לאיתור חסכונות אבודים, מנוע לאיתור פוליסות ביטוח ומחשבוני השוואת ביטוחי בריאות, דירה ורכב.

פניות ציבור:

רשות שוק ההון מוסמכת לברר תלונות ציבור בענייני ביטוח, גמל ופנסיה, על התנהלות חברות ביטוח, חברות מנהלות של קופות גמל וקרנות פנסיה, סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים. בירור תלונות הציבור נועד לסייע לפונים, ככל שניתן, במיצוי זכויותיהם מול הגופים המפוקחים, להגביר את האכיפה על גופים אלו, לסייע בגיבוש מדיניות הפיקוח בנוגע ליחסים שבין הגופים המפוקחים לבין הצרכנים ולאתר ליקויים מערכתיים בשוקי הביטוח, הפנסיה והגמל.

קביעת מדיניות החיסכון:

רשות שוק ההון עוסקת בקביעת מדיניות העידוד לחיסכון והתאמתה לצורכי המשק הלאומי והציבור. הפועל היוצא לכך הוא במסגרת הפיקוח וההסדרה של מוצרי החיסכון הפנסיוני; קופות הגמל, קופות הביטוח וקרנות הפנסיה.

ייזום שינוי מוסדי בשוק ההון

הרשות אחראית גם על ייזום שינויים במבנה המוסדי של שוק ההון בישראל, באמצעות חקיקה, הסדרה ושיתוף פעולה עם האגפים השונים במשרד האוצר ורשויות נוספות כגון: בנק ישראלרשות ניירות ערךהבורסה לניירות ערך, במטרה לשפר, לגוון ולשכלל את שוק ההון הסחיר והלא סחיר.

הרשות פועלת בתאום ושיתוף פעולה עם גופים נוספים האחראים להסדרת התחום הפיננסי בישראל, בהם המפקח על הבנקיםרשות ניירות ערך והממונה על ההגבלים העסקיים.

מבנה ארגוני

חטיבת הביטוח - מרכזת את כל מוצרי הביטוח, למעט מוצרי ביטוח פנסיוני: רכוש, חבויות, בריאות, סיעוד. כמו כן, אחרית על ביקורת, פניות הציבור של כלל רשות שוק ההון וביקורת סוכני ביטוח.

חטיבת הפיננסים -  אחראית על תחום השירותים הפיננסים המוסדרים, נושא ההשקעות ושוק ההון.

חטיבת החיסכון פנסיוני - אחראית על תחום החיסכון הפנסיוני ובכלל זה הסדרה, ביקורות, טיפול בפניות הציבור ופיקוח על יועצים פנסיונים, משווקים פנסיונים ומסלקה פנסיונית.

אקטואריה וחשבונאות - מחלקות האקטואריה והחשבונאות נותנות שירותי ייעוץ למחלקות הרשות השונות. האקטוארים עוסקים בהסדרה של הוראות הנוגעות לבניית מוצרים וקביעת מחירם, בשיתוף המחלקות השונות. בנוסף, האקטוארים מבצעים מחקרים להם השפעה על שוק הפנסיה והביטוח, במקביל לבחינת סוגיות הקשורות ביציבות חברות הביטוח ויכולתן לעמוד בהתחייבויות כלפי המבוטחים. מחלקת חשבונאות אחראית להסדרה ואכיפה של כללי הדיווח והגילוי לציבור במסגרת הדוחות הכספיים של הגופים המוסדיים, שמהווים אמצעי עיקרי לפיקוח על יציבות הגופים ופעילותם.

פיקוח וניהול סיכונים

חטיבות מטה – משפטית, משאבי אנוש, דוברות ומחקר

ראשי האגף והרשות

ראשי אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון:

ראשי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון:

חוקים המנחים את פעולת הרשות

 • חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, שהוחלף בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981
 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005
 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005
 • חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981
 • פקודת מס הכנסה, התשכ"ד-1964
 • חוק עידוד החיסכון (הנחות ממס הכנסה, ערבות למילוות), התשט"ז-1956
 • חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994
 • חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1981
 • חוק מלווה המדינה, התשל"ט-1979
 • חוקי מילוות שונים ותקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול, קופות גמל)
 • חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.