רמ"א

רבי משה בן ישראל איסרלישׂ (ה'ר"צ[1] - ה'של"ב; נודע בכינויו הרמ"א), פוסק, ראש ישיבה, פילוסוף. גדול פוסקי אשכנז במאה ה-16.

חיבר חיבורים רבים בהלכה, אך מפעלו הגדול שסמכותו הוכרה לדורות בקרב יהודי אשכנז, היה כתיבת חיבורו ההלכתי "המפה". חשיבותו של חיבור זה היא בהגהות על ה"שולחן ערוך" של רבי יוסף קארו ובהתאמות שנכללו בו, על-פי המסורות הנבדלות של קהילות אשכנז.

קורות חייו

נולד לישראל ולמלכה (בת-דודתו של מהר"ם מפדואה) בקז'ימייז' שבדרום פולין, הוסמך לרבנות בגיל 13, ולמד בישיבה אצל רבי שלום שכנא מלובלין, שלאחר מכן היה חותנו בזיווג ראשון. כיהן כדיין בבית הדין בקרקוב, יחד עם גיסו רבי יוסף כץ, ורבי משה לנדאו, וכראש ישיבה שהקים בעיר.

הרמ"א היה רבה הראשי של הקהילה היהודית בקז'ימייז'. בימיו יהדות פולין שגשגה מאוד, ואף זכתה לאוטונומיה רוחנית, כלכלית, תרבותית ומנהלית.

המהרש"ל היה קרוב משפחתו, והוא הרבה להתכתב עמו.

שנת לידתו ופטירתו

בחיבור טורי זהב על שולחן ערוך, נכתב כי הרמ"א נפטר בשנת של"ג[2]. אבל תלמידו של הרמ"א רבי דוד גנז כותב בספרו צמח דוד[3], וכן בספר עיר הצדק של יחיאל צונץ[4] על פי הרשום במצבה, כי נפטר בשנת של"ב.

באשר לשנת לידתו, ידועה האגדה לפיה הרמ"א נפטר בגיל 33 וכן מובא בקונטרס בית ישראל על ספר חכמת אדם[5]. לעומת זאת כתב תלמידו בספר צמח דוד[3] שהרביץ תורה בעיר קרקוב כמו עשרים שנה, וכן הוכיח צונץ, מדברי הרמ"א שמעיד על עצמו[6] כי כיהן כרב העיר בשנה שלאחר פטירת אמו, וכפי שמופיע בלוח הזיכרון בבית הכנסת החדש בקרקוב, נבנה בית הכנסת מכספי עזבונה של אם הרמ"א בשנת שי"ג[7]. לכן לא ניתן לאחר את לידתו אחרי שנת ה'ר"צ). כך גם מסקנתו של הגאון ר אפרים זלמן מרגליות במגילת היוחסין, שדן שם באריכות בגיל הסתלקותו ובמשפחתו של הרמ"א. הוא מציין שאמנם נפטר בצעירותו, אך לכל הפחות צריך לומר שהתקרב לגיל 40 ומסתבר שנולד בסביבות ה'ר"צ.

משפחתו

חתנו: רבי שמחה בונם.

רבי משה אב"ד לובלין בעל "מהדורא בתרא" חתן המהרש"א, היה בנו של רבי יצחק מפינסק חתנו של רבי שמחה בונם הנ"ל, ומכאן שהיה נינו של הרמ"א.

כתיבת ההגהות על השולחן ערוך

בשני מפעלי החיבור ההלכתיים הגדולים שלו, מצא הרמ"א שרבי יוסף קארו, הספרדי, הקדימו. ראשית בחיבור מקיף על ספר ארבעה טורים, הוא "דרכי משה", שבא להשלים את אשר החסיר ר' יעקב בן הרא"ש. במהלך הכתיבה נודע לרמ"א כי רבי יוסף קארו כותב חיבור דומה ואף שאפתני יותר, הלא הוא ה"בית יוסף". בעקבות ידיעה זו שינה הרמ"א את מתכונת הכתיבה של ה"דרכי משה" וקיצר אותה. בשלב השני ביקש הרמ"א להוציא חיבור פסקני וקצר יותר של "דרכי משה", אולם גם אז נודע לו שרבי יוסף קארו הקדימו, בכתבו את ה"שולחן ערוך". משרבה פרסומו של השו"ע, אף כי זכה להתנגדות רבה באירופה, פרסם הרמ"א בשל"א את הגהותיו על חיבורו הגדול של הבית יוסף, הידועות כ"מפה" ומוסיפות במקום שפסיקתה ומנהגיה של יהדות אשכנז חולקים על פסיקת ה"שולחן ערוך". מחלוקת זו נובעת הן מהמעמד החשוב של המנהג באשכנז בעוד רבי יוסף קארו פסק לפי כללים, והן עקב הבדלים בין הפסיקה שזכתה לרוב בין שלושת עמודי ה"שולחן ערוך", הרי"ף, הרמב"ם והרא"ש, לבין הפסיקה באשכנז ופולין שהושפעה מפוסקים נוספים, כמו בעלי התוספות. על מחויבות האשכנזים לאורך הדורות לפסיקותיו של הרמ"א נודעת אמרת החת"ם סופר: "ובני ישראל יוצאים ביד רמ"א".

בימי חייו ספג ביקורת לא מעטה מפוסקי אשכנז על כך שהעדיף את מנהג פולין והזניח את המקובל במרכז אירופה. רבי חיים בן בצלאל מחה על כך "שכמו כן הוא הכרח גדול להודיע חילופי מנהגי בני אשכנז ממנהגי מדינת פולין שאם הרב לא רצה לבטל מנהגו מפני מנהג א"י כ"ש שאין לבני אשכנז לבטל מנהגם מפני מנהג מדינת פולין וכן כתב כתשובת מהרי"ל כסי' ק' בשם הרא"ש שאין לבטל מסורת אשכנז בשביל שאר מדינות כי התורה ירושה להם לאשכנזים מימות החרבן... והנה הרב עצמו לא כתב בהקדמת ספרו רק ממנהג בני מדינתו ולא זכר מנהג אשכנז כלל."[8]

הרמ"א נקבר בבית הקברות היהודי העתיק בקרקוב, קברו שוכן מאחורי בית כנסת הרמ"א בקרקוב ונמצא במרחק של שני מטרים מחלון עזרת הנשים.

הרמ"א והקבלה

הרמ"א האמין בספר הזוהר, אך לא פסק לפיו. ועם זאת שעסק גם בקבלה, בספרו "תורת העולה" הוא נתן פרשנות פילוסופית ייחודית להלכות בית המקדש. וראה אפשרות ליצור הרכבה בין שני התחומים הנלחמים זה בזה, לכאורה, לפי תפיסתו, כלומר, בין הספירות בקבלה לבין תורת התארים הפילוסופית[דרוש מקור]. שלא כפי שאירע לפילוסופים אחרים, ידיעתו בפילוסופיה לא מנעה ממנו להאמין באסטרולוגיה ובאמונות דומות, למשל, שניתן לראות בצל הירח בהושענא רבה את גורלו של האדם.

על פי האגדה, הרמ"א חי 33 שנה, נפטר בל"ג בעומר (היום השלושים ושלושה בספירת העומר שחל בי"ח באייר) וחיבר שלושים ושלושה ספרים. אך כבר הראו כי רמ"א נישא קודם לשנת שי"ב, בה לפי האגדה היה רק בן 12. ממקורות שונים עולה כי גילו האמיתי בפטירתו היה 52, אך יש חוקרים הטוענים כי היה בן 42. כך או כך, קברו שבקראקא שבפולין, היה ביום ל"ג בעומר למוקד משיכה ותפילה ליהודים רבים מכל קצוות תבל.

מספריו

 • תורת חטאת - על דיני איסור והיתר.
 • דרכי משה - חיבור על ספר ארבעה טורים הכולל את קיצור דברי הבית יוסף, דברי פוסקים נוספים שלא הובאו בבית יוסף, ואת הכרעותיו של הרמ"א עצמו, ואת הגהותיו בשולחן ערוך כתב הרמ"א על פי ספר זה[9]. חלק יורה דעה נדפס בשנת תנ"ב בזולצבאך, וחלק אורח חיים בתק"כ בפיורדא. מדפיסי הטור בדפוס ברלין (תס"ב-תס"ג) החליטו להוסיף את ספר דרכי משה על גיליון הטור שהדפיסו, אך להשמיט ממנו את כל הקטעים הקיימים כבר בבית יוסף, והדפיסו רק את הדברים הנוספים על הבית יוסף בצורת הערות על הטור והבית יוסף. בצורה הזו (שכונתה "דרכי משה הקצר) המשיכו כל המדפיסים שאחריהם להדפיס את הספר. צורת הדפסה זו גרמה לשיבושים רבים ולחוסר הבנה בין מפאת שינוי סדרו המקורי של הספר ובין מפאת שלפעמים הושמטו בטעות גם מדברי הדרכי משה עצמו. בשנים האחרונות נדפס הספר המקורי כולו מכתבי יד תחת השם "דרכי משה השלם", ואחר כך הודפס גם במהדורות החדשות של הטור. חשיבותו של ספר זה רבה להבנת צורת הפסיקה של רמ"א בהגהותיו על השלחן ערוך.
 • שו"ת הרמ"א - תשובותיו בענייני הלכה.
 • תורת העולה, במאגר הספרים הסרוקים של הספרייה הלאומית - ספר פילוסופיה דתית.
 • מחיר יין (מחיר יין, באתר HebrewBooks) - פירוש סימבולי על מגילת אסתר, נכתב בימי גלותו בשידלוב

כן חיבר פירוש למסכתות התלמוד, לאגדות התלמוד ולספר הזוהר, שלא ראו אור. חלק מחיבוריו לא השתמרו.

ראו גם

לקריאה נוספת

 • אשר זיו, הרמ"א: רבי משה איסרלש, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשי"ז.

קישורים חיצוניים

תקופת חייו של הרמ"א על ציר הזמן

הערות שוליים

 1. מנחם אלון, "פרק 36 - פעלם הקודיפיקטיבי של מרן רבי יוסף קארו ורבינו משה איסרליש", המשפט העברי, עמ' 1122
 2. ט"ז אורח חיים, סימן תכ, באתר HebrewBooks
 3. 1 2 חלק ראשון עמ' 57, באתר HebrewBooks
 4. עמ' 3
 5. כך הביא אגדה זו בספר עיר הצדק עמ' 3 "ימיו היו ל"ג שנה, ויעש ל"ג ספרים, ומת בל"ג בעומר שנת של"ג ול"ג מדות ומעלות טובות סיפרו לפני מיטתו", אבל שם הוכיח כי חי יותר מל"ג שנה, חיבר ט"ז (16) חיבורים, ונפטר בשנת של"ב
 6. דרכי משה על טור יורה דעה, סימן שצ"א, אות ב, באתר HebrewBooks
 7. עיר הצדק, עמ' 3
 8. ויכוח מים חיים, עמ' ו' א'..
 9. שו"ת הרמ"א ל"ח, קל"א
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.