משרד ראש הממשלה

משרד ראש הממשלה
מידע כללי
סוכנות אם ממשלת ישראל
ראש בנימין נתניהו
מנכ"ל/ית אלי גרונר
ממשלה ישראל ממשלת ישראל
שר/ה בנימין נתניהו מ-31 במרץ 2009
סגן שר מייקל אורן
pmo.gov.il

משרד ראש הממשלה בישראל הוא המשרד הממשלתי האחראי ליישום מדיניות ראש ממשלת ישראל, תיאום פעילויות משרדי הממשלה בתחומים השונים וניהול מהלכי שינוי ועבודות מטה ברמה הלאומית. זהו משרד המטה המרכזי של ממשלת ישראל. משרד ראש הממשלה ממוקם בקריית הממשלה בגבעת רם בירושלים. ממשלת ישראל מייעדת את השטח הנמצא מול משרד החוץ ומול בניין המוסד לביטוח לאומי להקמת בניין משרד ראש הממשלה החדש שעתיד להכיל גם את מגורי ראש הממשלה.

לשכת ראש הממשלה מסייעת לראש ממשלת ישראל בניהול סדר יומו ומרכזת את כלל ההיבטים בעבודתו. צוות הלשכה הבכיר כולל, בנוסף לראש הלשכה, חמישה בעלי תפקידים בכירים, המנהלים את יחידות המשרד השונות. מזכירות הממשלה אחראית לניהול ישיבות הממשלה השונות, ובראשה עומד מזכיר הממשלה. המזכירות הצבאית מהווה זרוע קישור בין המשרד לבין חלקים שונים במערכת הביטחון הישראלית. המטה לביטחון לאומי מרכז את עבודת המטה בתחומי החוץ והביטחון. מערך ההסברה הלאומי, בראשו עומד יועץ התקשורת של ראש הממשלה, מרכז את היבטי ההסברה השוטפים. מנכ"ל משרד ראש הממשלה מרכז את עבודת המטה בתחומי החברה והכלכלה, בין היתר באמצעות המועצה הלאומית לכלכלה, האגף לממשל וחברה והאגף לתיאום, מעקב ובקרה.

במשרד מספר יחידות נוספות, בהן: המחלקה העברית, המחלקה האנגלית, הלשכה המשפטית ומחלקת הבנא"מ (בינוי, נכסים, אפסנאות, משק). בשנים האחרונות חוזקו משמעותית יכולות התכנון וגופי המטה במשרד, כחלק מתפיסה כוללת שמטרתה לשפר את איכות הניהול בממשלת ישראל.

יחידות ארגוניות הפועלות במשרד

במסגרת משרד ראש הממשלה פועלים מספר רב של גופים, חלקם משולבים בפעילותו השוטפת וחלקם סוכנויות ביצוע הנמצאות תחת אחריותו המיניסטריאלית. בין הגופים המרכזיים המשולבים בעבודת המשרד:

  • לשכת ראש הממשלה - לשכת ראש הממשלה מסייעת לראש ממשלת ישראל בניהול סדר יומו ומרכזת את כלל ההיבטים בעבודתו, בלשכה נמצאים סגל היועצים הקרובים לראש הממשלה
  • מזכירות הממשלה - מזכירות הממשלה אחראית לתחומים שונים בעבודתה השוטפת של הממשלה כממשלה, ובכלל זה הכנת ישיבות הממשלה, הקשר בין הממשלה לבין הכנסת, הקשר בין הכנסת לבין נשיא המדינה, דוברות הממשלה ומעקב אחר ביצוע החלטות הממשלה. המזכירות פועלת בהתאם ל"חוק יסוד: הממשלה" ובהתאם ל"תקנון עבודת הממשלה. בראשה עומד מזכיר הממשלה.
  • המזכירות הצבאית - המזכירות הצבאית מתאמת את כלל פעולות לשכת ראש הממשלה עם הגופים המרכזיים במערכת הביטחון הישראלית. בראשה עומד המזכיר הצבאי של ראש הממשלה המהווה את ציר התקשורת המרכזי בינו לבין צה"ל ומערכת הביטחון.
  • המטה לביטחון לאומי - המל"ל הוא גוף המטה לראש הממשלה ולממשלה בנושא הביטחון הלאומי. הוא שואב את סמכותו מהחוק המל"ל, ועוסק, בין היתר, בגיבוש ניירות עמדה, במתן המלצות בנושאים השונים שבתחום טיפולו ובתיאום ושיתוף פעולה עם גורמי ביטחון לאומי במדינות שונות.
  • מערך ההסברה הלאומי - כולל את מערך התקשורת והדוברות של משרד ראש הממשלה ואת מטה ההסברה הלאומי שהוקם לאור לקחי מלחמת לבנון השנייה, והוא גוף המטה המרכז את פעולות ההסברה של הגופים הממשלתיים השונים, הן בתחומי החוץ והביטחון והן בתחומים החברתיים-כלכליים. בראשו עומד יועץ התקשורת של ראש הממשלה.
  • המועצה הלאומית לכלכלה - גוף מטה המייעץ לראש הממשלה בנושאים כלכליים ומסייע בתכנון המדיניות הכלכלית, תוך דגש על ראיה ארוכת טווח. המועצה פועלת בכפוף למנכ"ל משרד ראש הממשלה, ומכוח החלטת ממשלה אשר קבעה את הקמתה.
  • האגף לממשל וחברה - גוף מטה הפועל להובלת שינוי בתחומי חברה ממשל, אחראי לפיתוח ולהטמעת תפיסת התכנון הממשלתית ומנהל את השולחנות העגולים שמקיים המשרד עם ארגוני המגזר השלישי. האגף פועל בכפוף למנכ"ל משרד ראש הממשלה.
  • האגף לתיאום, מעקב ובקרה - גוף מטה המרכז עבודות מטה שונות, מתאם את עבודת המשרדים השונים, ומנהל את מערך המעקב והבקרה אחר החלטות ממשלה ונושאים הנמצאים על סדר יומו של ראש הממשלה. האגף פועל בכפוף למנכ"ל משרד ראש הממשלה.
  • אגף הגיור - מאז ימי אריאל שרון, פועל תחת משרד ראש הממשלה גם אגף הגיור. העברת האגף, שהיה בשעתו חלק ממשרד הדתות, למשרד ראש הממשלה, לוותה בביקורת שמדובר במהלך פוליטי.

סוכנויות ביצוע הכפופות למשרד

בין סוכנויות הביצוע הפועלות תחת פיקוח מסוים של המשרד אך באופן עצמאי וכיחידות נפרדות:

חיזוק יכולות הניהול והמטה במשרד

בשנים האחרונות חל חיזוק הדרגתי במעמדו וביכולות הניהול של משרד ראש הממשלה, והוא נתפס יותר ויותר כגוף המטה המרכזי בממשלה אשר עליו האחריות לממש את אג'נדת ראש הממשלה הנבחר. השינוי בא לידי ביטוי גם בגיוסם של אנשי מקצוע בתחומי המדיניות וההערכה, אשר עובדים בצמוד לאנשי אמונו של ראש הממשלה, וגם בשורה של שינויים מבניים שהוטמעו בפעילות המשרד. בעוד המטה לביטחון לאומי הוקם על ידי בנימין נתניהו בשנת 1999, פעילותו הועברה פיזית לבניין משרד ראש הממשלה בירושלים בשנת 2006 במהלך כהונתו של אהוד אולמרט, וכוח האדם בו הורחב משמעותית. אולמרט, יחד עם רענן דינור כמנכ"ל משרדו, הביאו גם להקמתם של המועצה הלאומית לכלכלה, האגף לממשל וחברה ומערך ההסברה הלאומי וביססו אותם כגופי מטה מרכזיים בתחומי הכלכלה, החברה, הממשל וההסברה. בנוסף, הוגדר מחדש תפקידו של האגף לתיאום, מעקב ובקרה במשרד.

כתוצאה משינויים אלה, החל משרד ראש הממשלה לתכנן ולהוביל בעצמו שורה של מהלכי מדיניות לאומיים, וזאת תוך שיתוף פעולה והפעלה של יתר משרדי הממשלה, המחזיקים בידע המקצועי בתחומים השונים. בין הדוגמאות הבולטות לכך, תוכנית הסיוע לניצולי השואה שאישרה הממשלה בשנת 2008, ההחלטה על שינוי הכללים הפיסקאליים לאורם נקבע תקציב המדינה בשנת 2010, המהלך להטמעת תרבות ותהליכי תכנון, מדידה והערכה בעבודת הממשלה שהחל בשנת 2006, התוכנית הלאומית לחיזוק הצפון בעקבות מלחמת לבנון השנייה, הקמת רשות החירום הלאומית במשרד הביטחון בהחלטת ממשלה משנת 2007, המהלך לביסוס יחסי הממשלה עם ארגוני החברה האזרחית שאושר ב-2008 ומהלכים נוספים. בעוד בעבר הובילו משרדי ממשלה שונים את תהליכי התכנון וההחלטה בנושאים אלה, כיום גופי המטה הפועלים במשרד הם מובילי התהליך, בהתאם להנחיות ראש הממשלה.

חיזוק יכולות התכנון והניהול של משרד ראש הממשלה בתחומים אלה מקרב אותו למקביליו בעולם, ובכלל זה משרד ראש הממשלה הבריטי (שתחתיו הוקמה יחידת מדיניות עוד בשנת 1978) ו"הבית הלבן" בארצות הברית (שתחתיו פועל משרד המנהל והתקצוב). בשני משרדים אלה, וגם בישראל, פועלות יחידות המטה של ראש הממשלה לצד משרד האוצר.

בניין משרד ראש הממשלה

בראשית ימי המדינה שכן משרד ראש הממשלה בתל אביב. בדצמבר 1949, על רקע החלטת האו"ם לבינאום ירושלים, הועבר משרד ראש הממשלה בבהילות לירושלים. נשקלו אפשרויות שונות לשכן את משרד ראש הממשלה, בהן בית טליתא קומי[1], ונבחרה הצעת הסוכנות היהודית לשכן את משרד ראש הממשלה באגף החדש שהיה אז לקראת סיום הבנייה, בבית המוסדות הלאומיים[2]. באופן זמני, עד סיום הבנייה של האגף החדש, שוכן משרד ראש הממשלה בבניין קרן היסוד[3]. ב-20 בדצמבר 1949 כבר התקיימה ישיבת הממשלה בבית המוסדות הלאומיים[4]. בסוף אוגוסט 1962 עבר המשרד לקריית הממשלה בגבעת רם[5][6].

ראשי הממשלות בישראל

מספרשםתמונהתחילת כהונהסיום כהונהמפלגה
1דוד בן-גוריון14 במאי 194826 בינואר 1954מפא"י
2משה שרת26 בינואר 19543 בנובמבר 1955מפא"י
(1)דוד בן-גוריון3 בנובמבר 195526 ביוני 1963מפא"י
3לוי אשכול26 ביוני 196326 בפברואר 1969מפא"י
4גולדה מאיר 17 במרץ 19693 ביוני 1974המערך
5יצחק רבין3 ביוני 197420 ביוני 1977המערך
6מנחם בגין20 ביוני 197710 באוקטובר 1983הליכוד
7יצחק שמיר10 באוקטובר 198313 בספטמבר 1984הליכוד
8שמעון פרס13 בספטמבר 198420 באוקטובר 1986המערך
(7)יצחק שמיר20 באוקטובר 198613 ביולי 1992הליכוד
(5)יצחק רבין13 ביולי 19924 בנובמבר 1995העבודה
(8)שמעון פרס22 בנובמבר 199518 ביוני 1996העבודה
9בנימין נתניהו18 ביוני 19966 ביולי 1999הליכוד
10אהוד ברק6 ביולי 19997 במרץ 2001ישראל אחת
11אריאל שרון7 במרץ 200114 באפריל 2006הליכוד ואחר כך קדימה
12אהוד אולמרט4 במאי 200631 במרץ 2009קדימה
(9)בנימין נתניהו31 במרץ 2009מכהןהליכוד

חמישה ראשי ממשלה כיהנו פעמיים בתפקיד: דוד בן-גוריון, יצחק שמיר, יצחק רבין, שמעון פרס ובנימין נתניהו.

ראשי ממשלה בפועל

לאחר פטירתם של ראשי ממשלה במהלך כהונתם, ממנה הממשלה ראש ממשלה בפועל, המכהן עד שנשיא המדינה בוחר מועמד להרכבת הממשלה, והוא מציג את ממשלתו בפני הכנסת. כמו כן, החל משנת 2003, ממנה הממשלה ראש ממשלה בפועל, אם נבצר מראש הממשלה למלא את תפקידו באופן קבוע, או אם נבצר ממנו למלא את התפקיד באופן זמני במשך יותר מ-100 ימים.

בישראל כיהנו שלושה ראשי ממשלה בפועל, הראשון אחרי פטירת לוי אשכול, השני אחרי רצח יצחק רבין והשלישי אחרי אשפוזו של אריאל שרון.

מנכ"ל משרד ראש הממשלה

ערך מורחב – מנכ"ל משרד ראש הממשלה

תפקידו של מנכ"ל המשרד היא להוביל את עבודת המטה ומדיניות הפנים המתבצעת שנקבעה על פי ראש הממשלה במכלול הנושאים הכלכליים, החברתיים והאזרחיים. ריכוז עבודת המטה הממשלתית בנושאים אלו, מטעמו של ראש-הממשלה, והוא מוביל ושותף מרכזי בפרויקטים לאומיים גדולים שעל סדר יומה של הממשלה ושל ראש הממשלה. מנכ"לי המשרד:

שםתחילת כהונהסיום כהונה
אהוד אבריאל19511952
טדי קולק19521964
יעקב הרצוג19661972
שמחה דיניץ19721973
מרדכי גזית19731975
עמוס ערן19751977
אליהו בן-אלישר19771980
מתתיהו שמואלביץ'19801984
אברהם טמיר19841986
יוסי בן אהרון19861992
שמעון שבס19921995
צבי אלדרוטי19951996
אביגדור ליברמן19961997
משה ליאון19971999
יוסי קוצ'יק19992001
רפי פלד20012001
אביגדור יצחקי20012004
אילן כהן20042006
רענן דינור20062009
אייל גבאי20092011
הראל לוקר20112015
אלי גרונר 2015 2018

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.