משרד האוצר

משרד האוצר
מידע כללי
מנכ"ל/ית שי באב"ד
ממשלה ישראל ממשלת ישראל
שר/ה משה כחלון מ-14 במאי 2015
http://www.mof.gov.il

משרד האוצר הוא המשרד הממשלתי האחראי על קביעת המדיניות הכלכלית של ממשלת ישראל, ויסות הפעילות הכלכלית והעסקית במשק, קביעת תקציב המדינה השנתי לפעילות הממשלה וחלוקתו למשרדי הממשלה השונים.

אגפי המשרד

בראש משרד האוצר עומד שר האוצר. מתחת לשר, עומדים באופן ישיר סגן השר (או שר נוסף בתוך המשרד), המנהל הכללי, ראשי האגפים (החשב הכללי, אגף תקציבים, אגף שוק ההון, אגף שכר והסכמי עבודה ומנהל הכנסות המדינה) וכן ראשי יחידות הסמך (רשות המיסים, רשות החברות והמדפיס הממשלתי).

יחידות המטה של המשרד - הלשכה המשפטית, אגף כלכלה ומחקר, אגף קשרים בינלאומיים, יחידת ביקורת פנים, יחידת דוברות והיחידה לתפקידים מיוחדים ופניות הציבור - כפופות למנכ"ל.

יחידות נוספות שכפופות למנכ"ל הן הרשות לזכויות ניצולי השואה, הלשכה לפיצויים אישיים, אפוטרופוס לנכסי נפקדים (הממונה על נכסים שננטשו במהלך מלחמת העצמאות) ויחידות מנהליות פנימיות (כדוגמת לוגיסטיקה).

עד להעברתה למשרד ראש הממשלה, פעלה גם נציבות שירות המדינה במסגרת משרד האוצר.

אגף התקציבים

אגף התקציבים עוסק בהכנת תקציב המדינה ובהגשתו לאישור הממשלה והכנסת (התקציב השנתי מאושר מדי שנה על ידי הכנסת, בחוק התקציב). לאגף זה השפעה על פעולותיהם של כל משרדי הממשלה, דרך קביעת תקציביהם. האגף עוסק גם בגיבוש המדיניות המקרו-כלכלית של הממשלה.

לקראת הדיון השנתי בתקציב, האגף מקיים משא ומתן עם משרדי הממשלה על גודל תקציבם, בוחן את ההשלכות לגבי המשק והמיקרו-כלכלה ולגבי היחידות הממשלתיות. כן הוא עורך או מקבל לבדיקה את תחשיבי בדיקת כדאיות של הפרויקטים שהמדינה נדרשת להשתתף במימונם. את סיכומיו מגיש האגף לאישור הממשלה. לאחר קבלת האישור, מכינים את ספרי התקציב לכל משרד ולכל יחידה תקציבית, והם מובאים לאישור הכנסת.

במרוצת השנה האגף עוסק בגיבוש המדיניות המקרו-כלכלית של הממשלה ובוחן אפשרות לקידום רפורמות כלכליות ושינויים מבניים בענפי המשק השונים.

מרכזי עבודת אגף התקציבים, המכונים "רפרנטים", הם בוגרי אוניברסיטה בכלכלה ולעיתים גם במינהל עסקים. לכל אחד יש תחום בו הוא מתמחה. תחום זה אינו בהכרח חופף את תחומי הפעולה של משרד ממשלתי זה או אחר.

גיבוש אגף תקציבים במתכונת הנוכחית החל בשנת 1953, בימיו של שר האוצר לוי אשכול. ד"ר יעקב ארנון, מנכ"ל משרד האוצר, הפריד את תפקידו של ראש אגף תקציבים מתפקיד החשב הכללי, ובכך גרם לביסוסו בתור המוסד הכלכלי המתכנן הראשי של משק המדינה.

ראשי משרד האוצר עודדו את הצטרפות הסטודנטים בחוג לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים לאגף. מחלקה שבראשה עמד פרופ' דן פטנקין, לפי-כך נקראו עובדי אגף התקציבים "נערי פטנקין" או "נערי ארנון" ע"ש מנכ"ל משרד האוצר שהיה הפטרון שלהם. שילובם באגף נחל הצלחה והעלה בצורה מהותית את המוניטין של היחידה הממשלתית. הרפרנטים העניקו למשרד דימוי דינמי, ללא מגמות פוליטיות[1].

בראש אגף תקציבים עומד היום שאול מרידור, שמונה לאחר שראש האגף הקודם, אמיר לוי, פרש מתפקידו.

אגף החשב הכללי, כולל מינהל הרכב הממשלתי

ערך מורחב – החשב הכללי

אגף החשב הכללי עוקב אחר הוצאותיה של הממשלה, והוא אחראי על פיקוח תקציב המדינה, כולל טיפול בחשבונאות הממשלתית וחתימה על חוזים שהמדינה היא צד להם (חוזים שבדרך כלל כרוכים בתשלום של המדינה לספקים). נושאים נוספים שבהם עוסק האגף:

 • ניהול נכסי המדינה.
 • ניהול החוב הממשלתי.
 • קביעת מדיניות הרכש הממשלתי וביצוע רכש ממשלתי מרכזי.
 • ניהול מיזמי מחשוב ממשלתיים, כגון מרכב"ה וממשל זמין.
 • הפעלת ועדות מכרזים בין משרדיות.
 • עריכת ביקורת פנים במשרדי הממשלה.
 • מימוש חוקים תקציביים אחדים: חוק נכסי המדינה, חוק יסודות התקציב, חוק מלווה המדינה, חוק ערבויות המדינה וחוק ערבויות סחר חוץ, חוק חובת המכרזים, חוק שירות המדינה (גמלאות), חוק הביקורת הפנימית.

אגף כלכלה ומחקר

אגף כלכלה ומחקר עוסק במחקר על מצב המשק הישראלי, ומפיק סקירות המשמשות את מקבלי ההחלטות.

מינהל הכנסות המדינה

ערך מורחב – מינהל הכנסות המדינה

מינהל הכנסות המדינה עוסק בגיבוש מדיניות המסים (להבדיל מרשות המיסים בישראל, העוסקת במימוש מדיניות זו). במסגרתו פועל גם מוזיאון המיסים.

רשות המיסים בישראל

ערך מורחב – רשות המסים בישראל

רשות המיסים בישראל עוסקת בגביית כל המסים הממשלתיים החלים בישראל. בשנת 2008 הוטל עליה לעסוק במס הכנסה שלילי, שהוא מענק שמשלמת המדינה לבעלי הכנסות נמוכות.

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ערך מורחב – אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון עוסק בפיקוח על שוק ההון בישראל, על תחום הביטוח (קרנות פנסיה, חברות הביטוח, סוכנים ויועצים פנסיוניים) ועל החיסכון (בפרט בקופות גמל, שביחס אליהן מפעיל האגף את שירות "גמל נט", המאפשר מעקב אחר התשואות של כל קופה). אגף זה שונה מהותית משאר אגפי המשרד בכך שאינו עוסק בהתנהלות כספית ממשלתית-ציבורית אלא ברגולציה על המגזר הפרטי. בשנת 2013 הוקם אתר הר הכסף[2] שמטרתו לאתר כספים אבודים אשר נמצאים בקופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי חיים וחשבונות בנק רדומים.

אגף השכר והסכמי עבודה

אגף השכר והסכמי עבודה עוסק בקביעת תנאי העסקתם של עובדי המדינה, באמצעות ייצוג המדינה במשא ומתן לגיבוש הסכמים קיבוציים לעובדי המדינה, בחתימה על הסכמים אלה ובמעקב אחר ביצועם. פעמים רבות שותפות גם הרשויות המקומיות להסכמים אלה. כן מפקח האגף על תנאי ההעסקה בחברות ממשלתיות ובגופים מתוקצבים (כאלה שחלק ניכר מתקציבם ממומן על ידי המדינה, כגון אוניברסיטאות).

אגף לקשרים בינלאומיים ורשות ההשקעות

האגף לקשרים בינלאומיים אחראי על פתיחת המשק הישראלי לחו"ל ושילובו בכלכלה העולמית, בין אם דרך חברות והשתתפות בפורומים וארגונים שונים (כמו הבנק העולמי, קרן המטבע הבינלאומית, ארגון הסחר העולמי, OECD ועוד) או בדרך השקעות זרות במשק הישראלי. האגף מחולק ל-4 מחלקות:

 • מחלקת קשרים בינלאומיים: עוסקת בריכוז הקשר והמגעים בין משרד האוצר לממשלות זרות, ארגונים בינלאומיים ועוד (יחד עם משרד החוץ; מטפלת בסיוע הכלכלי מארצות הברית וגרמניה.
 • רשות ההשקעות: אחראית על הקשר בין המדינה למשקיעים זרים, מרכזת את המשא ומתן בין ישראל למדינות אחרות על הסכמי השקעות ומטפלת באירוח משלחות משקיעים.
 • הרשות לטיפול בחרם הערבי: מהווה מעין שדולה ממלכתית של ישראל כנגד החרם הערבי. הרשות אחראית לגבש מדיניות פעולה נגד החרם יחד עם משרד החוץ, לתפעל גורמים יהודיים ובינלאומיים נגד החרם, לעודד בעולם חקיקה נגד החרם ולשתף פעולה עם ועדת ההיגוי הבינלאומית לחופש הסחר של ישראל.
 • יחידה להסברה כלכלית: מתאמת את כל תחום ההסברה הישראלית בתחומי כלכלה. לצורך זה היא מרכזת ומתרגמת מידע בצורה נוחה למשקיעים ומשתפת את המשקיעים הזרים בדבר המדיניות הכלכלית של ישראל.

המדפיס הממשלתי

יחידה המבצעת רוב שירותי הדפוס לכל משרדי הממשלה.

הרשות לזכויות ניצולי השואה

ערך מורחב – הרשות לזכויות ניצולי השואה

הרשות לזכויות ניצולי השואה היא המוסד הממשלתי הממונה על יישומה של החקיקה המעניקה תגמולים והטבות לניצולי שואה - מהם שהפכו לנכים כתוצאה מהתעללות הנאצים או עקב השתתפותם במלחמת העולם השנייה, וכן לניצולי שואה נזקקים. הרשות אחראית להעביר תשלומים חודשיים ולספק טיפולים רפואיים ושירותי רווחה לציבור נכים ייחודי זה על מנת שיוכלו לחיות ברווחה יחסית.

הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל

הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (נקראת בקיצור: הלשכה לפיצויים אישיים) אחראית על אספקת שירותים לרשויות הפיצויים ומוסדות ביטוח סוציאלי בגרמניה, במסגרת "הסכם השילומים". הלשכה מספקת את השירותים בהתאם לתביעות אישיות של ניצולי שואה אזרחי ישראל. בין השירותים שמספקת הלשכה:

 • איסוף ותרגום מסמכים ממוסדות רפואיים;
 • בדיקות רפואיות לתובעי פיצויים;
 • טיפול בתביעות לשירותי הבראה במימון ממשלת גרמניה;
 • קיום בחינות השתייכות לחוג השפה והתרבות הגרמנית;
 • הכנת תעודות פטירה והעברת מידע הן לרשויות הפיצויים והן לניצולי השואה התובעים.

היועץ המשפטי

עוסק במתן ייעוץ משפטי למשרד האוצר (זהו תפקיד שאינו ייחודי למשרד האוצר, ודומה לו קיים במשרדים האחרים).

שרי האוצר

מספר תמונה שם
(תקופת חיים)
מפלגה תקופת כהונה ממשלה
תאריך עברי תאריך לועזי
1 אליעזר קפלן

(1891-1952)

מפא"י ה' באייר ה'תש"ח ב' בתמוז ה'תשי"ב 14 במאי 1948 25 ביוני 1952 הממשלה הזמנית
ממשלת ישראל הראשונה
ממשלת ישראל השנייה
ממשלת ישראל השלישית
2 לוי אשכול

(1895-1969)

ב' בתמוז ה'תשי"ב ד' בתמוז ה'תשכ"ג 25 ביוני 1952 26 ביוני 1963
ממשלת ישראל הרביעית
ממשלת ישראל החמישית
ממשלת ישראל השישית
ממשלת ישראל השביעית
ממשלת ישראל השמינית
ממשלת ישראל התשיעית
ממשלת ישראל העשירית
3 פנחס ספיר

(1906-1975)

ד' בתמוז ה'תשכ"ג י"א באב ה'תשכ"ח 26 ביוני 1963 5 באוגוסט 1968 ממשלת ישראל האחת עשרה
ממשלת ישראל השתים עשרה
המערך
מפא"י
ממשלת ישראל השלוש עשרה
העבודה
4 זאב שרף

(1906-1984)

י"א באב ה'תשכ"ח ו' בטבת ה'תש"ל 5 באוגוסט 1968 15 בדצמבר 1969
המערך
העבודה
ממשלת ישראל הארבע עשרה
(3) פנחס ספיר

(1906-1975)

ו' בטבת ה'תש"ל י"ג בסיוון ה'תשל"ד 15 בדצמבר 1969 3 ביוני 1974 ממשלת ישראל החמש עשרה
ממשלת ישראל השש עשרה
5 יהושע רבינוביץ'

(1911-1979)

לא היה חבר כנסת י"ג בסיוון ה'תשל"ד ד' בתמוז ה'תשל"ז 3 ביוני 1974 20 ביוני 1977 ממשלת ישראל השבע עשרה
6 שמחה ארליך

(1915-1983)

הליכוד
הליברלים
ד' בתמוז ה'תשל"ז י"ז בחשוון ה'תש"ם 20 ביוני 1977 7 בנובמבר 1979 ממשלת ישראל השמונה עשרה
7 קובץ:Horvitz yigal.jpg יגאל הורביץ

(1918-1994)

הליכוד
לע"ם
י"ז בחשוון ה'תש"ם ח' בשבט ה'תשמ"א 7 בנובמבר 1979 13 בינואר 1981
8 יורם ארידור

(1933-)

הליכוד
חרות
ט"ז בשבט ה'תשמ"א ח' בחשוון ה'תשמ"ד 21 בינואר 1981 15 באוקטובר 1983
ממשלת ישראל התשע עשרה
ממשלת ישראל העשרים
9 יגאל כהן-אורגד

(1937-2019)

י"א בחשוון ה'תשמ"ד ט"ז באלול ה'תשמ"ד 18 באוקטובר 1983 13 בספטמבר 1984
10 יצחק מודעי

(1926-1998)

הליכוד
הליברלים
ט"ז באלול ה'תשמ"ד ז' בניסן ה'תשמ"ו 13 בספטמבר 1984 16 באפריל 1986 ממשלת ישראל העשרים ואחת
11 משה נסים

(1935-)

ז' בניסן ה'תשמ"ו י"ד בטבת ה'תשמ"ט 16 באפריל 1986 22 בדצמבר 1988
ממשלת ישראל העשרים ושתיים
הליכוד
12 שמעון פרס

(1923-2016)

המערך
העבודה
י"ד בטבת ה'תשמ"ט י"ח באדר ה'תש"ן 22 בדצמבר 1988 15 במרץ 1990 ממשלת ישראל העשרים ושלוש
13 יצחק שמיר

(1915-2012)

הליכוד י"ח באדר ה'תש"ן י"ח בסיוון ה'תש"ן 15 במרץ 1990 11 ביוני 1990
(10) יצחק מודעי

(1926-1998)

המפלגה לקידום הרעיון הציוני י"ח בסיוון ה'תש"ן י"ב בתמוז ה'תשנ"ב 11 ביוני 1990 13 ביולי 1992 ממשלת ישראל העשרים וארבע
14 אברהם שוחט

(1936-)

העבודה י"ב בתמוז ה'תשנ"ב א' בתמוז ה'תשנ"ו 13 ביולי 1992 18 ביוני 1996 ממשלת ישראל העשרים וחמש
ממשלת ישראל העשרים ושש
15 דן מרידור

(1947-)

הליכוד-גשר-צומת
הליכוד
א' בתמוז ה'תשנ"ו ט"ו בסיוון ה'תשנ"ז 18 ביוני 1996 20 ביוני 1997 ממשלת ישראל העשרים ושבע
16 בנימין נתניהו

(1949-)

ט"ו בסיוון ה'תשנ"ז ד' בתמוז ה'תשנ"ז 20 ביוני 1997 9 ביולי 1997
17 יעקב נאמן

(1939-2017)

לא היה חבר כנסת ד' בתמוז ה'תשנ"ז כ"ט בכסלו ה'תשנ"ט 9 ביולי 1997 18 בדצמבר 1998
(16) בנימין נתניהו

(1949-)

הליכוד-גשר-צומת
הליכוד
כ"ט בכסלו ה'תשנ"ט ז' באדר ה'תשנ"ט 18 בדצמבר 1998 23 בפברואר 1999
18 מאיר שטרית

(1948-)

ז' באדר ה'תשנ"ט כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט 23 בפברואר 1999 6 ביולי 1999
הליכוד
(14) אברהם שוחט

(1936-)

ישראל אחת
העבודה
כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט י"ב באדר ה'תשס"א 6 ביולי 1999 7 במרץ 2001 ממשלת ישראל העשרים ושמונה
19 סילבן שלום

(1958-)

הליכוד י"ב באדר ה'תשס"א כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 7 במרץ 2001 28 בפברואר 2003 ממשלת ישראל העשרים ותשע
(16) בנימין נתניהו

(1949-)

כ"ו באדר א' ה'תשס"ג ד' באב ה'תשס"ה 28 בפברואר 2003 9 באוגוסט 2005 ממשלת ישראל השלושים
20 אהוד אולמרט

(1945-)

ד' באב ה'תשס"ה

(מ"מ עד ה' בחשוון ה'תשס"ו)

ו' באייר ה'תשס"ו 9 באוגוסט 2005

(מ"מ עד 7 בנובמבר 2005)

4 במאי 2006
קדימה
21 אברהם הירשזון

(1941-)

ו' באייר ה'תשס"ו ד' באייר ה'תשס"ז 4 במאי 2006 22 באפריל 2007 ממשלת ישראל השלושים ואחת
(20) אהוד אולמרט

(1945-)

ד' באייר ה'תשס"ז י"ח בתמוז ה'תשס"ז 22 באפריל 2007 4 ביולי 2007
22 רוני בר-און

(1948-)

י"ח בתמוז ה'תשס"ז ו' בניסן ה'תשס"ט 4 ביולי 2007 31 במרץ 2009
23 יובל שטייניץ

(1958-)

הליכוד-אח"י
הליכוד
ו' בניסן ה'תשס"ט ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 18 במרץ 2013 ממשלת ישראל השלושים ושתיים
הליכוד - ישראל ביתנו
הליכוד
24 יאיר לפיד

(1963-)

יש עתיד ז' בניסן ה'תשע"ג י"ב בכסלו ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 4 בדצמבר 2014 ממשלת ישראל השלושים ושלוש
(16) בנימין נתניהו

(1949-)

הליכוד י"ב בכסלו ה'תשע"ה כ"ה באייר ה'תשע"ה 4 בדצמבר 2014 14 במאי 2015
25 משה כחלון

(1960-)

כולנו כ"ה באייר ה'תשע"ה מכהן 14 במאי 2015 30 במאי 2020 ממשלת ישראל השלושים וארבע
הליכוד

סגני שר האוצר

תמונה שם
(תקופת חיים)
סיעה סגן לשר תחילת כהונה סוף כהונה ממשלה
יצחק קורן

(1911-1994)

מפא"י לוי אשכול 30 במאי 1962 26 ביוני 1963 ממשלת ישראל העשירית
צבי דינשטיין

(1926-2012)

המערך
מפא"י
פנחס ספיר 24 ביולי 1967 10 במרץ 1974 ממשלת ישראל השלוש עשרה
העבודה
זאב שרף
המערך
העבודה
ממשלת ישראל הארבע עשרה
פנחס ספיר ממשלת ישראל החמש עשרה
יחזקאל פלומין

(1935-2019)

הליכוד
הליברלים
שמחה ארליך 28 ביוני 1977 30 ביולי 1979 ממשלת ישראל השמונה עשרה
חיים קופמן

(1934-1995)

הליכוד
חרות
יורם ארידור 28 באוגוסט 1981 13 בספטמבר 1984 ממשלת ישראל התשע עשרה
ממשלת ישראל העשרים
יגאל כהן-אורגד
עדיאל אמוראי

(1934-)

המערך
העבודה
יצחק מודעי 24 בספטמבר 1984 22 בדצמבר 1988 ממשלת ישראל העשרים ואחת
משה נסים
ממשלת ישראל העשרים ושתיים
יוסי ביילין

(1948-)

שמעון פרס 26 בדצמבר 1988 15 במרץ 1990 ממשלת ישראל העשרים ושלוש
יוסף עזרן

(1941-2010)

ש"ס יצחק מודעי 2 ביולי 1990 13 ביולי 1992 ממשלת ישראל העשרים וארבע
רפאל פנחסי

(1940-)

אברהם שוחט 4 באוגוסט 1992 31 בדצמבר 1992 ממשלת ישראל העשרים וחמש
קובץ:דוד מגן.jpeg דוד מגן

(1945-)

הליכוד-גשר-צומת
גשר
דן מרידור 18 ביוני 1996 20 במאי 1997 ממשלת ישראל העשרים ושבע
נסים דהן

(1954-)

ש"ס אברהם שוחט 5 באוגוסט 1999 11 ביולי 2000 ממשלת ישראל העשרים ושמונה
יצחק כהן

(1951-)

סילבן שלום 2 במאי 2001 20 במאי 2002 ממשלת ישראל העשרים ותשע
3 ביוני 2002 28 בפברואר 2003
מאיר שטרית[3]

(1948-)

הליכוד בנימין נתניהו 28 בפברואר 2003 5 ביולי 2004 ממשלת ישראל השלושים
יצחק כהן

(1951-)

ש"ס יובל שטייניץ 1 באפריל 2009 18 במרץ 2013 ממשלת ישראל השלושים ושתיים
מיקי לוי

(1951-)

יש עתיד יאיר לפיד 19 במרץ 2013 4 בדצמבר 2014 ממשלת ישראל השלושים ושלוש
יצחק כהן

(1951-)

ש"ס משה כחלון 19 במאי 2015 5 בינואר 2020 ממשלת ישראל השלושים וארבע

מנכ"לי המשרד לדורותיהם

תמונהשםתחילת כהונהסיום כהונה
1 דוד הורוביץ19481952
2 אהוד אבריאל19521953
3 פנחס ספיר19531955
4 שמחה גולן19551956
5 יעקב ארנון19561969
6 קובץ:Avraham Egmun.jpgאברהם אגמון19701975
7 ארנון גפני19751976
8 עמירם סיון19761979
9 יעקב נאמן19791981
10 עזרא סדן19811984
11 עמנואל שרוןינואר 1984יולי 1984
12 ברוך ניסיםיולי 1984אוקטובר 1984
- עמנואל שרוןאוקטובר 19841987
13 ויקטור מדינה19871989
14 יעקב ליפשיץ19891991
15 שלום זינגר19911993
16 אהרון פוגל19931995
17 דוד ברודט19951997
18 שמואל סלבין19971998
19 בן ציון זילברפרב19981999
20 אבי בן-בסט19992001
21 אוהד מראניאוגוסט 2001נובמבר 2003
22 יוסי בכרנובמבר 2003ינואר 2007
23 ירום אריאבינואר 2007נובמבר 2009
24 חיים שנינובמבר 2009ספטמבר 2011
25 דורון כהןאוקטובר 2011אפריל 2013
26 יעל אנדורןאפריל 2013מאי 2015
27 שי באב"דמאי 2015מכהן

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. מתוך יוסף גולדשטיין, לוי אשכול - ביוגרפיה.
 2. הר הכסף
 3. רשמית תוארו לא היה "סגן שר האוצר" אלא "שר במשרד האוצר"

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.