מס רווח הון

מס רווח הון הוא מס המוטל על רווח הון, שהוא גידול בהון הנוצר בעת מכירתו של נכס, כלומר ההפרש שבין התמורה שהתקבלה בעד הנכס ובין מחיר רכישתו. המס נגבה בעקבות מכירת הנכס. מס רווחי הון מקובל במדינות רבות כולל ישראל.

ישראל

מס רווחי הון בישראל מוטל המס במסגרת חלק ה' של פקודת מס הכנסה. המס מוטל על מימוש נכסים כגון פיקדון בבנק, ניירות ערך, חברה, מוניטין ועוד (המס המוטל על רווח הון במכירת נדל"ן בישראל קרוי מס שבח מקרקעין).

המס על רוב רווחי ההון בישראל עמד על 20% עד לשנת 2012, אז הועלה בהמלצת ועדת טרכטנברג בהוראת ממשלת ישראל השלושים ושתיים לשיעור של 25%, וזה שיעורו נכון לתחילת 2016. סעיף 91(ב)(3)(א) בפרק ח' בפקודת מס ההכנסה מסייג מספר רווחי הון אשר ממוסים ב-15% בלבד:

(3) (א) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), רווח הון במכירת איגרת חוב, נייר ערך מסחרי, מילווה או הלוואה, שאינם צמודים למדד, יחויב במס בשיעור שלא יעלה על 15%, או של 20% לענין בעל מניות מהותי, ויראו את כל רווח ההון כרווח הון ריאלי;

לפי סעיף זה קיימת הקלה זו במיסוי רווחים ממלווה קצר מועד (מק"מ) ואיגרות חוב לא צמודות.

העלאת מס רווחי ההון לא גרמה להעלאה בהכנסות הממשלה ממיסוי רווחי הון, ולכן נחשבת לכישלון[1], וכך טען גם בנק ישראל במחקר אשר שחרר באוגוסט 2015[2].

שיטות לחישוב מס רווח הון

בישראל קיימות שתי שיטות לחישוב גובה המס:

  • חישוב לפי רווח נומינלי
בשיטה זו לא מתחשבים באינפלציה. בוחנים את סכום הכסף שהושקע ואת סכום הכסף שנפדה. גובה המס בחישוב נומינלי במדינת ישראל, באוקטובר 2012, הוא 15%. לדוגמה: אדם השקיע 10,000 ש"ח בפיקדון שקלי וקיבל 10,100 ש"ח. על הרווח של 100 ש"ח הוא משלם 15% במקור ולכן הוא מקבל רק 10,085 ש"ח.
  • חישוב לפי רווח ריאלי
בשיטה זו מתחשבים באינפלציה ומחשבים את הרווח הריאלי בניכוי העלייה במדד המחירים לצרכן. גובה מס רווחי הון בשיטת החישוב הריאלי במדינת ישראל, באוקטובר 2012, הוא בדרך כלל בשיעור של 25% מהרווח הריאלי ליחיד ובשיעור של מס חברות לחברה.

בחלק מהמקרים ניתן לקזז הפסדי הון מרווחי הון, ולהקטין את חבות המס. כך למשל אדם שמכר שתי מניות, כשעל האחת הרוויח ועל השנייה הפסיד, רשאי לקזז את ההפסדים מהרווחים קודם לחישוב המס. החל ב-1 בינואר 2012, מקזזים מנכי המס (הברוקרים חברי הבורסה) הפסדי הון מול רווחי הון אשר מתקבלים באותה שנת מס באופן הממזער את חבות המס של המשקיע באותה שנת מס[3]. במידה ונותרים הפסדים גם מעבר לאותה שנת מס, על הנישום להגיש דו"ח למס הכנסה לקבלת החזרים.

מועד מיסוי רווח ההון

חישוב מס רווח הון בשוק ההון נעשה עם מימושו של רווח זה, כלומר עם מכירת נייר הערך, משיכת כספי הפיקדון, או קבלת ריבית מאיגרת חוב. (במקרה של מניות, קיים גם מס דיבידנדים אשר נגבה בעת חלוקת דיבידנד, אך מס זה מוגדר בנפרד ממס רווחי הון, ושיעוריו שונים בחלק מהמקרים). המס הנגבה באמצעות חבר הבורסה המחזיק את הניירות עבור הלקוח באופן אוטומטי עם ביצוע המכירה או קבלת הריבית.

עבור כל נייר בתיק הלקוח, שמור "מחיר קנייה ממוצע", אשר מתעדכן מדי קנייה לממוצע המשוקלל של מחירי היחידות שקנה עד לאותו רגע, בהתאם למשקלן בהחזקותיו. המס חל על הרווח הריאלי בנייר הערך (בקיזוז הפסד בניירות ערך אחרים שמומשו), לפני העמלות שגובה חבר הבורסה.

מגן מס

בעל ניירות ערך, אשר הפסיד במסחר (בלי לשקלל את עמלות הבנק) כסף, יוכל לקזז הפסדי הון מול רווחי הון באותה שנת מס. (חבר הבורסה ישמור עבורו תיעוד של הרווחים וההפסדים שנגרמו לו מכל פעולת מכירה שביצע לאורך אותה שנת מס, וידאג למסות אותו בהתאם) כלומר, אם ירוויח רווחי הון, ואחריהם יהיו לו הפסדי הון, יוחזר לו המס ששילם עד שישלם רק עד רווח ההון הכולל עד לאותו הרגע.

מעבר בין שנים

ניתן להעביר הפסדי הון בין שנים, באמצעות הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה[4] (ולחסוך תשלום מסים בשנה העוקבת), ללא הגבלה בשנים. עם זאת, לא ניתן להעביר רווחי הון בין שנים. (ומס ששולם בשנה מסוימת לא יחזור לאזרח אשר יפסיד אותו בשנה העוקבת) מגן מס אשר מועבר בין שנים ניתן לקיזוז מול רווחי הון אשר מתקבלים ממסחר בלבד, ולא מול דיבידנדים וריביות.

התנהגות בלתי סימטרית זו יוצרת אנומליות שונות בשוק, אשר מעודדות בעלי רווחי הון "לנעול" הפסדים באמצעות מכירת ניירות הערך כאשר ערכיהם נמוכים. תכונה זו גורמת להעמקת נפילות של מניות לעיתים, מאחר שהן מערבות שיקולים שאינם קשורים לנייר בהחלטות הקנייה והמכירה של הסוחרים.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.