מלכי יהודה וישראל

מלכי יהודה וישראל, הם המלכים ששלטו על העם בארץ ישראל מתקופת שמואל הנביא עד לחורבן בית המקדש הראשון.

מצוות מינוי מלך היא אחת ממצוות התורה שנצטוו בני ישראל בבואם לארץ. על מלך ישנם מצוות מלוכה ייחודיות הנוגעות לתפקידו.

רקע

בתנ"ך מוזכר במספר מקומות רצונם של בני ישראל להמליך עליהם מלך.[1]

רצון זה התממש לראשונה בקרב אנשי שכם שהמליכו עליהם את אבימלך בן גדעון, אולם מלוכתו של זה הייתה מוגבלת בזמן ובמרחב.

מלך לכלל ישראל נמשח לראשונה רק בימי שמואל הנביא. כאשר שמואל מינה את בניו לשופטים, לא נהגו הם כמותו, הם לקחו שוחד[2] והיטו משפט ולכן נמצא צידוק לדרוש שינוי שיטת ממשל. שמואל ניסה להניא את העם משינוי זה (שמואל א ח 11-17), אולם העם המשיך ודרש משמואל להמליך עליהם מלך. שמואל, בעצת ה', המליך את שאול.

המלכות ופיצוליה

שאול המלך מלך בתחילה על כל ישראל, לאחר מותו בידי פלשתים, התחלקה ארץ ישראל לשתי ממלכות, צפונית בראשות איש בושת בן שאול, ודרומית בראשות דוד בן ישי. לאחר הריגתו של איש בושת ושל אבנר בן נר, התקבצו כל בני ישראל אל דוד לחברון ומינוהו למלך על כל ישראל, ובכך התגבשו שתי הממלכות למלוכה אחת שעליה מלך דוד המלך, ולאחר מות שלמה שוב מתפצלת ממלכת ישראל המאוחדת לשתי ממלכות: ממלכת ישראל וממלכת יהודה. ממלכת ישראל כללה את עשרת השבטים ומלכה הראשון היה ירבעם בעוד שבממלכת יהודה, שכללה את השבטים יהודה ובנימין, שלט רחבעם בן שלמה. ממלכת ישראל כללה כמה שושלות, בעוד שושלת בית דוד לא פסקה עד לחורבן בית ראשון והיציאה לגלות בבל.

כרונולוגיה של מלכי יהודה וישראל

תקופת המלכים התחילה בשנת ב'תתפ"א, ונמשכה 457 שנה עד חורבן בית המקדש הראשון בשנת ג'של"ח.

מפרשי התנ"ך וכותבי הדורות מציינים, שישנם מלכים שמספרי שנות מלכותם (המוזכרים בתנ"ך) הם שנים "מקוטעות", כלומר, שישנם שנים שנמנו גם למלך הקודם וגם למלך הבא, כיון שכל אחד מלך בחלק מאותה שנה. עקב כך, המפרשים נחלקו (בשינויים קלים) לגבי תאריכי שנות מלכותם. להלן מובאים תאריכי שנות מלכותם לפי רבי יחיאל הלפרין בספרו סדר הדורות.

ממלכת ישראל המאוחדת
שם מספר שנות מלכותם תאריכי שנות מלכותם תאריכי שנות מלכותם לפי הלועזי
שאול2 שניםב'תתפ"א - ב'תתפ"ג879 - 878
איש בושת (אשבעל) לא מלך על יהודה2 שניםב'תתפ"ג - ב'תתפ"ה877 - 876
דוד 40 שנה, מתוכם 7 שנים ביהודה בלבד ב'תתפ"ד - ב'תתקכ"ד 876 - 836
שלמה 40 שנה ב'תתקכ"ד - ב'תתקס"ד 836 - 796
ממלכת יהודה
שם מספר שנות מלכותם תאריכי שנות מלכותם
תאריכי שנות מלכותם
לפי הלועזי
רחבעם17 שנהב'תתקס"ד - ב'תתקפ"א798 - 781
אביהקרוב ל-3 שנים[3][4]ב'תתקפ"א - ב'תתקפ"ג781 - 779
אסא41 שנה[3]ב'תתקפ"ג - ג'כ"ד779 - 738
יהושפט25 שנה[5]ג'כ"ד - ג'מ"ז[6]738 - 715
יהורם8 שנים[7]ג'מ"ז - ג'נ"ה715 - 707
אחזיהושנה אחת[8]ג'נ"ה - ג'נ"ו707 - 706
עתליהקרוב ל-6 שנים[9]ג'נ"ו - ג'ס"א706 - 701
יהואש40 שנה[10]ג'ס"א - ג'ק"א701 - 661
אמציה14 שנה[11]ג'ק"א - ג'קט"ו661 - 647
עוזיהו52 שנה[12]ג'קט"ו - ג'קס"ז647 - 595
יותם16 שנה[13]ג'קס"ז - ג'קפ"ג595 - 579
אחז16 שנה[14]ג'קפ"ג - ג'קצ"ט579 - 563
חזקיהו29 שנה[15]ג'קצ"ט - ג'רכ"ח563 - 533
מנשה55 שנה[16]ג'רכ"ח - ג'רפ"ג534 - 479
אמון2 שנים[17]ג'רפ"ג - ג'רפ"ה479 - 477
יאשיהו31 שנה[18]ג'רפ"ה - ג'שט"ז477 - 446
יהואחז3 חודשים[19]ג'שט"ז446
יהויקים11 שנה[20]ג'שט"ז - ג'שכ"ז446 - 435
יהויכין3 חודשים[21]ג'שכ"ז435
צדקיהו11 שנה[22]ג'שכ"ז - ג' של"ח435 - 424
ממלכת ישראל
שם מספר שנות מלכותם תאריכי שנות מלכותם
תאריכי שנות מלכותם
לפי הלועזי
ירבעם בן נבטקרוב ל-22 שניםב'תתקס"ד - ב'תתקפ"ה798 - 777
נדבקרוב ל-2 שנים[23]ב'תתקפ"ה - ב'תתקפ"ו777 - 776
בעשאקרוב ל-24 שנים[24]ב'תתקפ"ו - ג'ט776 - 753
אלה2 שנים[25]ג'ט - ג'י753 - 752
זמרי7 ימים[26]ג'י752
תבני (עם עמרי)קרוב ל-5 שנים[27]ג'י - ג'י"ד752 - 748
עמרי (לבד)7 שנים[28]ג'י"ד - ג'כ"א748 - 741
אחאבקרוב ל-22 שנה[29]ג'כ"א - ג'מ"ב741 - 720
אחזיהוקרוב ל-2 שנים[30]ג'מ"ב - ג'מ"ג720 - 719
יורם12 שנה[31]ג'מ"ג - ג'נ"ה719 - 707
יהוא28 שנה[32]ג'נ"ה - ג'פ"ג707 - 679
יהואחזקרוב ל-17 שנה[33]ג'פ"ג - ג'צ"ח679 - 664
יואש16 שנה[34]ג'צ"ח - ג'קי"ד664 - 648
ירבעם השני41 שנה[35]ג'קי"ד - ג'קנ"ג648 - 609
זכריה6 חודשים[36]ג'קנ"ג609
שלוּםחודש אחד[37]ג'קנ"ג609
מנחם10 שנים[38]ג'קנ"ד - ג'קס"ד608 - 598
פקחיה2 שנים[39]ג'קס"ד - ג'קס"ו598 - 596
פקח20 שנה[40]ג'קס"ז - ג'קפ"ז595 - 575
הושע8 שנים[41]ג'קפ"ז - ג'ר"ה575 - 557

כרונולוגיה של מלכי יהודה וישראל במחקר החיצוני

כל התאריכים הם תאריכי מלוכה מלפני הספירה. התאריכים מבוססים על הקביעה שבית המקדש הראשון נחרב בשנת 586 לפני הספירה, וספירה אחורה בהתאם לכתוב בתנ"ך. התאריכים הם הערכות בלבד שכן יש שיטות שונות (לרוב עם הפרשים של שנים אחדות בלבד) לגבי הבנת התאריכים בתנ"ך, במיוחד לגבי מקרים של מלוכה משותפת. כאשר המלך ביהודה אינו בנו של הקודם, או המלך בישראל הוא כן בנו של קודמו, הדבר יצוין בהערות.

ממלכת ישראל המאוחדת
שםשנות מלוכההערות
שאול1029 - 1004הומלך על ידי שמואל
איש בושת (אשבעל)1004 - 1002בן שאול, הומלך על ידי אבנר בן נר לאחר מות שאול ואחיו. מלך רק על ממלכת ישראל כאשר דוד מלך על יהודה.
דוד1004 - 965הומלך על ידי שמואל
במשך שבע וחצי השנים הראשונות מלך על יהודה בלבד.
שלמה965 - 928בנו של דוד
שותף במלוכה 967 - 965
ממלכת יהודה
שם שנות מלוכה הערות
רחבעם928 - 911בנו של שלמה
אביה911 - 908בנו של רחבעם
אסא908 - 867בנו של אביה
יהושפט867 - 846בנו של אסא. שותף במלוכה 870 - 867
יהורם846 - 843בנו של יהושפט. שותף במלוכה 851 - 846
אחזיה843 - 842בנו של יהורם
עתליה842 - 836בתו של אחאב, אמו של אחזיה ואשת יהורם. תפסה את השלטון בכח.
יהואש836 - 798בנו של אחזיה
אמציה798 - 769בנו של יהואש
עוזיהו769 - 733בנו של אמציה. שותף במלוכה 785 - 769
יותם בנו של עוזיהו. שותף במלוכה 758 - 743
אחז733 - 727בנו של יותם. שותף במלוכה 743 - 733
חזקיהו727 - 698בנו של אחז
מנשה698 - 642בנו של חזקיהו
אמון641 - 640בנו של מנשה
יאשיהו639 - 609בנו של אמון
יהואחז609בנו של יאשיהו
יהויקים608 - 598בנו של יאשיהו, הומלך במקום אחיו על ידי מצרים.
יהויכין597בנו של יהויקים
צדקיהו596 - 586בנו של יאשיהו, דודו של יהויכין, הומלך על ידי בבל.
ממלכת ישראל
שםשנות מלוכההערות
ירבעם בן נבט928 - 907הומלך על ידי שבטי ישראל במקום רחבעם
נדב907 - 906בנו של ירבעם
בעשא906 - 883הרג את נדב ומלך תחתיו
אלה883 - 882בנו של בעשא
זמרי882/1רצח את אלה ומלך תחתיו
תבני882/1 - 878מלך על חצי עם ונאבק עם עמרי
עמרי882 - 871רצח את זמרי וניצח במאבק את תבני
אחאב871/0 - 852/1בנו של עמרי, שותף במלוכה 873 - 871
אחזיהו852/1 - 851/0בנו של אחאב
יורם851/0 - 842בנו של אחאב, ירש את כס המלכות מאחיו
יהוא842 - 814רצח את יורם ומלך תחתיו בהוראת הנביא אלישע
יהואחז814 - 800בנו של יהוא, שותף במלוכה 817 - 814
יואש800 - 784בנו של יהואחז
ירבעם השני784 - 748בנו של יואש, שותף במלוכה 789 - 784
זכריה748/7בנו של ירבעם (השני)
שלוּם748/7רצח את זכריה ומלך תחתיו
מנחם747/6 - 737/6רצח את שלום ומלך תחתיו
פקחיה737/6 - 735/4בנו של מנחם
פקח735/4 - 733/2רצח את פקחיה ומלך תחתיו
הושע733/2 - 724/3מונה על ידי תיגלת-פלאסר ג' מלך אשור

ראו גם

ספר: מלכי יהודה וישראל
אוסף של ערכים בנושא הזמינים להורדה כקובץ אחד.

לקריאה נוספת

 • אמנון שפירא, דמוקרטיה ראשונית במקרא:יסודות קדומים של ערכים דמוקרטים,תל אביב:הילל בן חיים- הקיבוץ המאוחד, 2009.
 • זאב ויסמן, עם ומלך במשפט המקראי, תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1991.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ספר שופטים, פרק ח', פסוק כ"ב; פרק ט', פסוק ו'; ספר שמואל א', פרק ח', פסוקים ד'-ה', כ'
 2. הגמרא (תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף נו עמוד א) מבארת שלא חטאו בשוחד, אלא: "שֶׁלֹּא עָשׂוּ כְּמַעֲשֵׂה אֲבִיהֶם, שֶׁהָיָה שְׁמוּאֵל הַצַּדִּיק מְחַזֵּר בְּכָל מְקוֹמוֹת יִשְׂרָאֵל וְדָן אוֹתָם בְּעָרֵיהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהָלַךְ מִדֵּי שָׁנָה בְּשָׁנָה וְסָבַב בֵּית אֵל וְהַגִּלְגָּל וְהַמִּצְפָּה וְשָׁפַט אֶת יִשְׂרָאֵל״, וְהֵם לֹא עָשׂוּ כֵּן, אֶלָּא יָשְׁבוּ בְּעָרֵיהֶם כְּדֵי לְהַרְבּוֹת שָׂכָר לְחַזָּנֵיהֶן וּלְסוֹפְרֵיהֶן." ולכן הכתוב מעלה עליהם כאילו לקחו שוחד.
 3. 1 2 ספר מלכים א', פרק ט"ו, פסוק ב'
 4. "קרוב" - כלומר, נמנו לשנותיו רק שנתיים, משום שלא מלך 3 שנים שלמות. וכן בהרבה מלכים ובעיקר במלכי ישראל צויין שנה פחות כיון שלא מלכו שנים שלמות
 5. ספר מלכים א', פרק כ"ב, פסוק מ"ב
 6. נמנו לשנותיו רק 23 שנה, כי יהורם בנו, מלך 2 שנים בחייו
 7. ספר מלכים ב', פרק ח', פסוק י"ז
 8. ספר מלכים ב', פרק ח', פסוק כ"ו
 9. ספר מלכים ב', פרק י"א, פסוק ג'
 10. ספר מלכים ב', פרק י"ב, פסוק ב'
 11. ספר מלכים ב', פרק י"ד, פסוק ב'
 12. ספר מלכים ב', פרק ט"ו, פסוק ב'
 13. ספר מלכים ב', פרק ט"ו, פסוק ל"ג
 14. ספר מלכים ב', פרק ט"ז, פסוק א'
 15. ספר מלכים ב', פרק י"ח, פסוק ב'
 16. ספר מלכים ב', פרק כ"א, פסוק א'
 17. ספר מלכים ב', פרק כ"א, פסוק י"ט
 18. ספר מלכים ב', פרק כ"ב, פסוק א'
 19. ספר מלכים ב', פרק כ"ג, פסוק ל"א
 20. ספר מלכים ב', פרק כ"ג, פסוק ל"ו
 21. ספר מלכים ב', פרק כ"ד, פסוק ח'
 22. ספר מלכים ב', פרק כ"ד, פסוק י"ח
 23. ספר מלכים א', פרק ט"ו, פסוק כ"ה
 24. ספר מלכים א', פרק ט"ו, פסוק ל"ג
 25. ספר מלכים א', פרק ט"ז, פסוקים ח'-י'
 26. ספר מלכים א', פרק ט"ז, פסוק ט"ו
 27. ספר מלכים א', פרק ט"ז, פסוק כ"א
 28. ספר מלכים א', פרק ט"ז, פסוקים כ"ג-כ"ט
 29. 1ספר מלכים א', פרק ט"ז, פסוק כ"ט
 30. ספר מלכים א', פרק כ"ב, פסוק נ"ב
 31. ספר מלכים ב', פרק ג', פסוק א'
 32. ספר מלכים ב', פרק י', פסוק ל"ו
 33. ספר מלכים ב', פרק י"ג, פסוק א'
 34. ספר מלכים ב', פרק י"ג, פסוק י'
 35. ספר מלכים ב', פרק י"ד, פסוק כ"ג
 36. ספר מלכים ב', פרק ט"ו, פסוק ח'
 37. ספר מלכים ב', פרק ט"ו, פסוק י"ג
 38. ספר מלכים ב', פרק ט"ו, פסוק י"ז
 39. ספר מלכים ב', פרק ט"ו, פסוק כ"ג
 40. ספר מלכים ב', פרק ט"ו, פסוק כ"ז
 41. ספר מלכים ב', פרק י"ז, פסוק א'
ב'תתפ"א-ג'של"ח - תקופת המלכים
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.