הלכות תשובה (רמב"ם)

הלכות תשובה ברמב"ם הם החלק החמישי והאחרון בספר המדע מתוך הי"ד החזקה, ויש בהם שמונה פרקים ושבעים וארבע הלכות בחלוקה המקובלת ובחלוקה התימנית. הראב"ד משיג על הלכות אלו 6 פעמים.

ההלכות עוסקות ביסודות מחשבתיים שונים המהווים את הבסיס להשקפה היהודית, בהתמקדות על התשובה.

בהלכות אלו התפרשה מצוות עשה אחת.

נושא ההלכות

ההלכות עוסקות בסדר עשית תשובה. אדם שחטא ורוצה לשוב בתשובה – מה הוא צריך לעשות וממה הוא צריך להיזהר. בין היתר מודגש הצורך לשוב בתשובה בתקופת הימים נוראים.

מלבד זאת מוקדש חלק נרחב לדיון בסוגיות של שכר ועונש, היכן השכר נמצא ומה עניינו, והעונש הצפוי, ועוד.

המצוות

בהלכות אלו התפרשה מצוות עשה אחת מדאוריתא:

הפרקים

 • פרק ראשון – הפרק הראשון עוסק בדרגות התשובה והכפרה השונות. הוא פותח בביאור עיקר מצוות הוידוי ומפרט את חשיבותה בככל המקרים השונים, ומבאר את דין שעיר המשתלח שכיפר על עוונות בני ישראל, ואת הדין בזמן שאין בית המקדש. כמו כן הוא מפרט את הכפרות השונות במקרה של יסורים מיתות בית דין תשובה ויום הכיפורים.
 • פרק שני – הפרק השני עוסק בעקרונות תשובת היחיד. כיצד עושים אותה, מה שמעכב את התשובה, ואת נוהגי האדם ששב בתשובה. הרמב"ם מפרט את דיני יום כיפור ועשרת ימי תשובה וחותם בדיני המחילות השונות, אדם שפגע באדם אחר, ברבו או במת.
 • פרק שלישי – הפרק השלישי עוסק בדין שעורך הקב"ה. הוא פותח בהסבר המושגים צדיק ורשע, ומבאר על פיהם את צורת הדין של מעלה, את התשובה שמועילה לה, ואת התשובה הנדרשת בראש השנה. הרמב"ם עובר לבאר את אלו ש"אין להן חלק לעולם הבא אלא נכרתים ואובדין ונידונין על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים", עובר לרשימה נוספת שחלקם לעולם הבא מעורער, וחותם במעלת התשובה, גם עבור אלו.
 • פרק חמישי – הפרק החמישי עוסק בבחירה החופשית. הרמב"ם מפרט את העיקרון, מביא את דעת החולקים ופורך את דבריהם, מסביר שהדבר הוא שורש כל התורה כולה ומתייחס לכביכול-סתירה שבין הידיעה לבחירה.
 • פרק שישי – הפרק השישי עוסק בשאלות מהתנ"ך על עיקרון הבחירה. הרמב"ם מקדים שיש שימצאו קושיות על יסוד זה, לכן הוא אומר "יסוד אחד", ובתוכו הוא מפרש את חיזוק לב פרעה ועוד.
 • פרק שביעי – הפרק השביעי עוסק בדרכי התשובה ובשבחה. פותח בצורך להיות דרוך לקראת המוות, ובמעלת בעל התשובה, ועובר למעלות התשובה בתורה ובנביאים.
 • פרק שמיני – הפרק השמיני עוסק בשכר ועונש על המצוות. שעיקר השכר הוא בעולם הבא ושאין בו גוף, ומפרט את כונש הכרת, וחותם בדברי שבח על העולם הבא ודברי גנאי על הגוף והנאות העולם הזה.
 • פרק תשיעי – הפרק התשיעי עוסק בשכר שבעולם הזה, שגם בעולם הזה יש שכר ומפרט על ימות המשיח ועוד. הפרק נחתם בדברי שבח על ימות המשיח.
 • פרק עשירי – הפרק העשירי עוסק בעבודת ה' מאהבה. הרמב"ם מכביר עליה שבחים, וטוב יותר לא לעבוד את ה' מאהבת השכר או מיראת העונש, אך זו מעלה גדולה שקשה לקנותה.


הלכות מפורסמות

 • קרקפתא דלא מנחתא תפילין – פרק ג הלכה ה', הרמב"ם מתייחס לעוונו של אדם שלא הניח תפילין מעולם ופוסק שאם הוא בינוני "דנים אותו כפי חטאו ויש לו חלק לעולם הבא".
 • עיקרי האמונה – פרק ג' הלכות ה'-ח', הרמב"ם מפרש את משמעות הכופרים השונים ("המינים, והאפיקורוסין, והכופרים בתורה, והכופרים בתחיית המתים, ובביאת הגואל") כשהוא מסביר שאלו הם הכופרים בי"ג עיקרי האמונה. זהו המקום היחיד במשנה תורה שבו כותב הרמב"ם את עיקרי האמונה.
 • כל אדם יכול להיות כמשה רבנו – פרק ד' הלכה ב', הרמב"ם קובע כי "כל אדם יכול להיות צדיק כמשה רבנו, או רשע כירבעם".
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.