הוועדה לתשתיות לאומיות

הוועדה לתשתיות לאומיות (נקראת בקיצור "הות"ל"), היא ועדה שהוקמה בשנת 2002 במסגרת הסדרת התכנון והבנייה בישראל, בהתאם לתיקון מספר 60 לחוק התכנון והבנייה. שמה המלא של הוועדה הוא "הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות". הוועדה כפופה לשר האוצר והוא יו"ר הוועדה (עד לחודש ספטמבר 2015, הייתה הוועדה כפופה לשר הפנים. בחודש זה הועברו גופי התכנון מאחריותו של משרד הפנים לאחריותו של משרד האוצר).

מטרת הוועדה

הוועדה הוקמה על מנת לזרז הליכי תכנון של תשתיות המוגדרות "תשתיות לאומיות". סעיף 1 לחוק התכנון והבנייה מונה את סוגי התשתיות שניתן להכריז עליהן כתשתיות לאומיות. הכרזה על תשתית כתשתית לאומית דורשת הצהרה של ראש הממשלה, שר האוצר ושר הפנים. לוועדה מוקנות סמכויות המועצה הארצית בענייני תכנון ובניה של תשתיות לאומיות, עריכת תוכנית מתאר ארצית עם הוראות של תוכנית מפורטת ומתן היתר בניה. המשמעות היא כי לוועדה סמכות כל מוסדות התכנון על ההיררכיה שלהם.

מהי תשתית לאומית

תשתית לאומית מוגדרת בחוק כ"מיתקני תשתית, נמל תעופה, נמל, מעגן, מיתקן להתפלת מים, מיתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, מיתקן אחסון גז ודלק, דרך (כביש, מסילה), מיתקני גז ומיתקני גט"ן כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, אתרי כרייה וחציבה, והכל אם ראש הממשלה, שר האוצר ושר הפנים הכריזו, על כל אחד מהם, כי הוא בעל חשיבות לאומית."

תוכנית תשתית לאומית

הליכי התכנון של תשתיות לאומיות מיושמות באמצעות תוכנית תשתית לאומית (תת"ל) שעוברת את כל הליכי האישור בות"ל בלבד (עד אישור הממשלה), כמו כן[1]:

  • לוועדה מואצלות כל סמכויות המועצה הארצית, והיא יכולה לשנות תוכניות מתאר ארציות.
  • תוכנית לתשתית לאומית אינה טעונה אישור הוועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים.
  • תת"ל דומה לתוכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת, ומכוחה ניתן להוציא היתר בנייה (הליך הנעשה גם הוא על ידי הות"ל, בשונה מהיתר בנייה ממהנדס וועדה מקומית או אישור מתכנן מחוז בהליך ה"רגיל").
  • משך הזמן להשגות הציבור והערות הוועדות המחוזיות קוצר למחצית (30 יום במקום 60).

מעמדה של התת"ל שווה ואף גובר על מעמדה של כל תמ"א אחרת.[2]

הרכב הוועדה

הרכב הוועדה נקבע על פי סעיף 6א לחוק התכנון והבנייה. הוועדה מונה 15 חברים:

  • עשרה נציגי שרים מהמשרדים הבאים: משרד הפנים, משרד רה"מ, משרד המשפטים, משרד התשתיות הלאומיות, המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה, משרד השיכון, משרד האוצר, משרד החקלאות ומשרד הביטחון
  • נציג השלטון המקומי - ממונה על ידי שר האוצר
  • נציג ציבור - ממונה על ידי הממשלה
  • נציג ארגון הגג של הארגונים הירוקים - ממונה על ידי שר האוצר מתוך רשימה שמגיש לו הארגון
  • נציג רשות מקרקעי ישראל
  • מתכנן הוועדה - בעל הכשרה מקצועית בענייני תכנון ובנייה, ממונה על ידי שר האוצר

תוכניות באחריות הוועדה

רשימת תוכניות באחריות הוועדה
מספרשםסיווגסיווג משנהסטטוסתאריך
תתל/ 1כביש הטבעת המערבי בירושליםתחבורהכבישיםלא מקודמת12/02/2007
תתל/ 2כביש 16 בירושליםתחבורהכבישיםפרסום לאישור11/02/2014
תתל/ 3כביש 461 בין מחלף כח למחלף הטייסיםתחבורהכבישיםפרסום לאישור07/09/2004
תתל/ 4כביש 9תחבורהכבישיםפרסום לאישור10/07/2005
תתל/ 5כביש 90 - עוקף קריית שמונהתחבורהכבישיםלא מקודמת27/10/2002
תתל/ 6הרחבת נמל התעופה חיפהתחבורהשדות תעופהלא מקודמת14/10/2007
תתל/ 7תוספת שתי יח"ד ייצור פחמיות בתחנת הכוח רוטנברג באשקלוןאנרגיהאנרגיה פחםלא מקודמת10/08/2009
תתל/ 8מחלף עד הלוםתחבורהמחלףפרסום לאישור18/05/2005
תתל/ 9מסילת לוד - באר שבע, במקטע לוד - נעןתחבורהמסילותפרסום לאישור29/12/2004
תתל/ 9/ אמסילת לוד - באר שבע, במקטע נען - באר שבעתחבורהמסילותפרסום לאישור29/12/2004
תתל/ 10כביש 7תחבורהכבישיםפרסום לאישור18/05/2005
תתל/ 11תחנת הכוח דוראד - תחנת כוח במחזור משולב באשקלוןאנרגיהאנרגיה גזפרסום לאישור01/08/2004
תתל/ 11/ אהרחבת תחנת כח דוראדאנרגיהאנרגיה גזבהכנה21/12/2019
תתל/ 12מסילת עכו - כרמיאלתחבורהמסילותפרסום לאישור18/12/2006
תתל/ 12/ אמסילת עכו - כרמיאל, גשר דוד רמזתחבורהמסילותפרסום לאישור29/01/2009
תתל/ 12/ במסילת עכו - כרמיאל באזור גבעת אחיהודתחבורהמסילותפרסום לאישור17/10/2012
תתל/ 12/ גמסילת עכו - כרמיאל, תחנת רכבת כרמיאל והפרדה מפלסית בזקתחבורהמסילותפרסום לאישור07/11/2013
תתל/ 13מסילת העמק מחיפה עד בית שאןתחבורהמסילותפרסום לאישור05/10/2006
תתל/ 13/ אמסילת העמק מבית שאן עד גשר שייח חוסייןתחבורהמסילותלא מקודמת03/03/2006
תתל/ 13/ א/ 1מסילת העמק בנהר הירדןתחבורהמסילותבהכנה30/05/2019
תתל/ 13/ במסילת העמק מפגשי כביש - מסילה: עפולה, מרחביהתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור06/04/2011
תתל/ 13/ גמחלף יגורתחבורהמסילותפרסום לאישור12/08/2010
תתל/ 13/ דמסילת העמק בקטע נחל עדשים - עפולהתחבורהמסילותפרסום לאישור17/10/2012
תתל/ 13/ ההסדרת דרך גישה לכלא קישון ולמחנה ג'למהתחבורהמסילותפרסום לאישור26/05/2014
תתל/ 14מסילת אשקלון - באר שבע בקטע אופקים - באר שבעתחבורהמסילותפרסום לאישור07/02/2006
תתל/ 14/ 1מסילת אשקלון - באר שבע בקטע אופקים - באר שבע, עדכוןתחבורהמסילותפרסום לאישור10/03/2010
תתל/ 14/ אמסילת אשקלון - באר שבע בקטע אשקלון - יד מרדכיתחבורהמסילותפרסום לאישור27/12/2005
תתל/ 14/ במסילת אשקלון - באר שבע בקטע יד מרדכי - אופקיםתחבורהמסילותפרסום לאישור18/12/2006
תתל/ 15כביש 531 ומסילת השרוןתחבורהכבישיםפרסום לאישור13/12/2007
תתל/ 15/ אטיפול בעודפי עפר מבניית כביש 531 ומסילת השרוןתחבורהעפרפרסום לאישור26/05/2013
תתל/ 16שדרוג והרחבת כביש 1 בין מחלף שער הגיא וירושליםתחבורהכבישיםפרסום לאישור19/05/2011
תתל/ 17כביש 85תחבורהכבישיםלא מקודמת10/02/2006
תתל/ 17/ אכביש 85תחבורהכבישיםפרסום לאישור05/08/2015
תתל/ 18חשמול מערך המסילות הארציתחבורהחישמולפרסום לאישור15/12/2014
תתל/ 18/ אחשמול מקטע המסילה קשת לודתחבורהחישמולפרסום לאישור18/07/2017
תתל/ 19כביש 4 בין מחלף גן רווה ומחלף מורשהתחבורהכבישיםלא מקודמת10/06/2018
תתל/ 20תחנת כח בקוגנרציה במפעלי נייר חדרהאנרגיהאנרגיה גזפרסום לאישור26/04/2007
תתל/ 20/ אכביש גישה קבוע ושטח התארגנות זמני לתחנת הכח OPC חדרהתחבורהכבישיםפרסום לאישור13/12/2016
תתל/ 20/ בתחנת כח OPC חדרהאנרגיהאנרגיה גזבהכנה
תתל/ 21מסילת באר שבע - אילתתחבורהמסילותלא מקודמת22/08/2005
תתל/ 21/ אמסילה לאילת בקטע: באר שבע -דימונהתחבורהמסילותלא מקודמת12/09/2006
תתל/ 22המסילה המזרחיתתחבורהמסילותפרסום לאישור11/12/2012
תתל/ 22/ אמסילה מזרחית בקטע הפרדה מפלסית עם דרך מס' 461תחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור14/05/2012
תתל/ 22/ במחלף אל-עלתחבורהכבישיםפרסום לאישור13/05/2018
תתל/ 22/ גהשלמות סטטוטוריות לתת"ל 22תחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור10/05/2016
תתל/ 23תחנת כוח בקוגנרציה באזור התעשייה באשדוד ותואי להולכת גז טבעיאנרגיהאנרגיה גזפרסום לאישור02/05/2007
תתל/ 24מערכת מים חמישית לירושליםמים ויםקו מיםפרסום לאישור29/01/2009
תתל/ 24/ אקו מים חמישי לירושלים, מקטע מזרחימים ויםקו מיםפרסום לאישור07/11/2013
תתל/ 25הפרדות מפלסיות (בין מסילות ברזל וכבישים) באזור הצפוןתחבורההפרדות כביש מסילה
תתל/ 25/ 10הפרדה מפלסית עתלית צפוןתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור24/07/2008
תתל/ 25/ 10/ אהפרדה 10, הפ"מ - עתלית צפוןתחבורההפרדות כביש מסילהבהכנה08/10/2019
תתל/ 25/ 11הפ"מ עתלית מרכזתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור24/07/2008
תתל/ 25/ 12הפ"מ נווה יםתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור05/11/2007
תתל/ 25/ 13הפ"מ הבוניםתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור05/11/2007
תתל/ 25/ 14הפ"מ דור נחשוליםתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור05/11/2007
תתל/ 25/ 15הפ"מ מעיין צביתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור23/01/2008
תתל/ 25/ 16הפ"מ מעגן מיכאלתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור23/01/2008
תתל/ 25/ 20הפ"מ חדרה (ירידה מכביש 65)תחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור02/05/2007
תתל/ 25/ 43הפ"מ קריית חיים (רח' שנקר, חיפה)תחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור23/01/2008
תתל/ 25/ 5הפ"מ א.ל. זיסו, אל-עתיקהתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור02/05/2007
תתל/ 25/ 55/ אהפ"מ בוסתן הגלילתחבורההפרדות כביש מסילהלא מקודמת29/06/2006
תתל/ 25/ 59/ אהפ"מ עין-שרה נהריה (שד' זלמן שזר)תחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור10/03/2008
תתל/ 26הפרדות מפלסיות (בין מסילות ברזל וכבישים) באזור המרכזתחבורההפרדות כביש מסילה
תתל/ 26/ 117הפ"מ מזורתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור02/05/2007
תתל/ 26/ 119הפ"מ גבעת כחתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור02/05/2007
תתל/ 26/ 121הפ"מ בני עטרותתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור23/01/2008
תתל/ 26/ 124הפ"מ נתב"גתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור05/11/2007
תתל/ 26/ 134הפ"מ באר יעקבתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור02/05/2007
תתל/ 26/ 134/ 1הפ"מ באר יעקב, רחוב האיילהתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור10/03/2008
תתל/ 26/ 137הפ"מ נצר סירניתחבורההפרדות כביש מסילהלא מקודמת23/03/2008
תתל/ 26/ 145הפ"מ בית גמליאלתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור16/08/2007
תתל/ 26/ 147הפ"מ מזרחית ליבנהתחבורההפרדות כביש מסילהלא מקודמת07/01/2008
תתל/ 26/ 183הפ"מ פ"ת תחנת מעברתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור16/08/2007
תתל/ 26/ 186/ אהפ"מ אפקתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור16/08/2007
תתל/ 26/ 200הפ"מ בין יבנה לנמל אשדודתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור24/07/2008
תתל/ 26/ 202הפ"מ כפר חב"דתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור16/08/2007
תתל/ 26/ 23הפ"מ כפר ויתקיןתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור02/05/2007
תתל/ 26/ 24הפ"מ אביחילתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור16/08/2007
תתל/ 26/ 24/ 1הפ"מ 24 אביחיל חיבור לדרך קיימתתחבורההפרדות כביש מסילהבתהליך אישור22/05/2019
תתל/ 26/ 28/ אהפ"מ בית יהושוע (גשר זמני)תחבורההפרדות כביש מסילהלא מקודמת26/03/2007
תתל/ 26/ 28אהפ"מ בית יהושועתחבורההפרדות כביש מסילהלא מקודמת29/06/2006
תתל/ 26/ 30הפ"מ חוות רוניתתחבורההפרדות כביש מסילהלא מקודמת30/10/2006
תתל/ 26/ 30/ אהפ"מ חוות רונית (כגשר זמני)תחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור16/08/2007
תתל/ 26/ 30/ א/ 1הפ"מ חוף השרוןתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור24/05/2016
תתל/ 26/ 34הפ"מ כפר שמריהותחבורההפרדות כביש מסילהלא מקודמת21/09/2007
תתל/ 27הפרדות מפלסיות (בין מסילות ברזל וכבישים) באזור ירושלים והשפלהתחבורההפרדות כביש מסילה
תתל/ 27/ 220הפ"מ טל שחר (בין אוריה לזכריה)תחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור16/08/2007
תתל/ 27/ 223/ 224הפ"מ צרעה- בית שמשתחבורההפרדות כביש מסילהלא מקודמת27/04/2015
תתל/ 27/ 224הפ"מ בית שמשתחבורההפרדות כביש מסילהלא מקודמת04/02/2007
תתל/ 27/ 225הפ"מ מחצבת הר טובתחבורההפרדות כביש מסילהלא מקודמת15/10/2007
תתל/ 27/ 227/ אהפ"מ מלחה ת. רכבתתחבורההפרדות כביש מסילהלא מקודמת21/01/2008
תתל/ 28הפרדות מפלסיות (בין מסילות ברזל וכבישים) באזור הדרוםתחבורההפרדות כביש מסילה
תתל/ 28/ 152הפ"מ אשדוד מזרחתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור23/01/2008
תתל/ 28/ 152/ אהפ"מ אשדוד מזרח (זמני)תחבורההפרדות כביש מסילהלא מקודמת29/06/2006
תתל/ 28/ 156/ אהפ"מ ניצניםתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור06/04/2011
תתל/ 28/ 158הפ"מ פריאורתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור23/01/2008
תתל/ 28/ 201הפ"מ נמל אשדודתחבורההפרדות כביש מסילהלא מקודמת09/11/2006
תתל/ 28/ 266הפ"מ ממערב לנבטיםתחבורההפרדות כביש מסילהלא מקודמת20/11/2006
תתל/ 28/ 268הפ"מ נבטיםתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור05/11/2007
תתל/ 28/ 273הפ"מ דרך עפרתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור23/01/2008
תתל/ 28/ 277הפ"מ מזרח לדימונהתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור16/08/2007
תתל/ 28/ 278הפ"מ אורון-צין כביש 206תחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור16/08/2007
תתל/ 28/ 279הפ"מ מעלה עקרביםתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור05/11/2007
תתל/ 28/ 285הפ"מ- מבקיעיםתחבורההפרדות כביש מסילהלא מקודמת29/06/2006
תתל/ 28/ 286הפ"מ תלמי יפהתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור26/04/2007
תתל/ 28/ 288הפ"מ מושב זוהר - דרך לחלץתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור26/04/2007
תתל/ 29תחנת הכוח דליהתחבורההפרדות כביש מסילהלא מקודמת03/11/2008
תתל/ 29/ אתחנת הכוח דליהאנרגיהאנרגיה גזפרסום לאישור12/09/2011
תתל/ 29/ בתחנת הכוח דליה - הרחבהאנרגיהאנרגיה גזפרסום לאישור16/06/2019
תתל/ 30כביש 65 בין צומת גולני וצומת נחל עמודתחבורהכבישיםפרסום לאישור22/11/2011
תתל/ 30/ אכביש 85 בין צומת נחל עמוד וצומת עמיעדתחבורהכבישיםלא מקודמת25/09/2006
תתל/ 30/ בדרך חרום עוקפת לגשרי עמוד ועכברהתחבורהכבישיםפרסום לאישור21/11/2016
תתל/ 31דרך מס' 2 בקטע מחלף חבצלת - מחלף זיכרון יעקבתחבורהכבישיםלא מקודמת05/11/2012
תתל/ 32אשדוד אנרגיה - תחנת כוח בקוגנרציה באזור התעשייה הצפוני של אשדודאנרגיהאנרגיה גזפרסום לאישור12/10/2008
תתל/ 33הוספת מסילה רביעית למסילת איילוןתחבורהמסילותפרסום לאישור29/07/2018
תתל/ 34תחנת כח IPM באזור תעשייה באר טוביהאנרגיהאנרגיה גזפרסום לאישור25/07/2013
תתל/ 35הגנת חופי ים המלח ותשתיות נלוותמים ויםקציר המלח ושאיבהפרסום לאישור11/06/2012
תתל/ 35/ אהגנת חופי ים המלח - פתרון ארוך טווח: מערך קציר המלח ושאיבהמים ויםקציר המלח ושאיבהפרסום לאישור24/05/2016
תתל/ 35/ בהגנת חופי ים המלח - פתרון ארוך טווח: עבודות חקרמים ויםקציר המלח ושאיבהפרסום לאישור31/01/2013
תתל/ 35/ גמערך חשמל בים המלחאנרגיהקוי מתח עליוןבהכנה
תתל/ 36מתקן התפלה שורקמים ויםהתפלת מיםפרסום לאישור29/07/2010
תתל/ 37מתחם שער נמל חיפהתחבורהכבישיםלא מקודמת11/07/2010
תתל/ 38שדרוג כביש 65 בין אורחן למגידו וצומת גן שמואלתחבורהכבישיםפרסום לאישור06/12/2015
תתל/ 39כביש 2 בין מחלף וינגייט ומחלף חוף השרוןתחבורהכבישיםפרסום לאישור11/02/2014
תתל/ 40תחנת כוח הידרו-אלקטרית (אגירה שאובה) במעלה הגלבועאנרגיהאנרגיה שאובהבהכנה04/06/2018
תתל/ 41תחנת כוח הידרו-אלקטרית (אגירה שאובה) במנרהאנרגיהאנרגיה שאובהפרסום לאישור04/01/2011
תתל/ 41/ אתחנת כוח הידרו אלקטרית מנרה: הגדלת הספק היצור ל-340 מגהואטאנרגיהאנרגיה שאובהפרסום לאישור22/03/2018
תתל/ 42תחנת כח הידרו-אלקטרית (אגירה שאובה) בכרמלאנרגיהאנרגיה שאובהלא מקודמת14/06/2009
תתל/ 42/ אתחנת כח הידרו-אלקטרית (אגירה שאובה) בנשראנרגיהאנרגיה שאובהבהכנה10/05/2018
תתל/ 43כביש 4 בין מחלף רעננה דרום ומחלף נחל חדרהתחבורהכבישיםפרסום לאישור02/10/2017
תתל/ 43/ אכביש 4 בין מחלף רעננה דרום ומחלף נחל חדרהתחבורהכבישיםבהכנה20/03/2018
תתל/ 44תחנת כח הידרו-אלקטרית (אגירה שאובה) בכוכב הירדןאנרגיהאנרגיה שאובהפרסום לאישור11/12/2012
תתל/ 45אתר תחזוקה ותפעול לרכבת ישראל "סדנאות אפרים"תחבורהמתחמי תחזוקהפרסום לאישור07/07/2016
תתל/ 45/ אאתרי תחזוקה ותפעול לרכבת ישראל לוד ורג"מתחבורהמתחמי תחזוקהפרסום לאישור22/03/2018
תתל/ 46שדרוג והרחבת כביש 7 (כביש 41 לשעבר) בין מחלף אשדוד ונמל אשדודתחבורהכבישיםפרסום לאישור21/11/2016
תתל/ 46/ אמחלף בני בריתתחבורהמחלףפרסום לאישור11/10/2018
תתל/ 47טורבינות רוח ברמת הגולןאנרגיהאנרגיה רוחבתהליך הפקדה09/09/2019
תתל/ 48כביש 77 וכביש 722 בין תל קשיש ורמת ישיתחבורהכבישיםפרסום לאישור20/07/2014
תתל/ 49כביש 85 בקטע צומת חנניה עד צומת נחל עמודתחבורהכבישיםבהכנה27/12/2017
תתל/ 50תחנת כוח תרמו-סולארית במשאבי שדהאנרגיהאנרגיה שמשלא מקודמת09/02/2015
תתל/ 50/ אתחנת כוח תרמו-סולארית במשאבי שדהאנרגיהאנרגיה שמשבתהליך הפקדה06/05/2019
תתל/ 51תחנת כוח תרמו-סולארית "שניאור" בצאליםאנרגיהאנרגיה שמשלא מקודמת28/07/2014
תתל/ 52מתקן פוטו-וולטאי בנבטיםאנרגיהאנרגיה שמשלא מקודמת
תתל/ 53מתקן פוטו-וולטאי באוריםאנרגיהאנרגיה שמשלא מקודמת
תתל/ 54מתקן פוטו-וולטאי בזרועהאנרגיהאנרגיה שמשלא מקודמת17/08/2012
תתל/ 55תחנת כוח צומת אנרגיהאנרגיהאנרגיה שמשפרסום לאישור10/03/2016
תתל/ 56רכבת קלה בין חיפה ונצרתתחבורהרקלפרסום לאישור12/07/2018
תתל/ 56/ אתחמ"ש אבלייםאנרגיהתחמשפרסום לאישור29/07/2019
תתל/ 57מתקן פוטו-וולטאי לישובי החלוציות באוהדאנרגיהאנרגיה שמשפרסום לאישור11/12/2012
תתל/ 58מתקן פוטו-וולטאי בגילתאנרגיהאנרגיה שמשלא מקודמת13/02/2012
תתל/ 59תחנת כוח פוטו-וולטאית בגביםאנרגיהאנרגיה שמשפרסום לאישור26/05/2014
תתל/ 60קו מתח עליון (161 קילוואט) חוצה מכתש רמוןאנרגיהקוי מתח עליוןפרסום לאישור21/11/2016
תתל/ 61/ אקו מתח עליון (161 קילוואט) עוקף פרדסיהאנרגיהקוי מתח עליוןפרסום לאישור18/07/2017
תתל/ 61/ בקו מתח עליון (161 קילוואט) אור יהודה - בארות יצחקאנרגיהקוי מתח עליוןפרסום לאישור22/03/2018
תתל/ 61/ ב/ 1קו מתח עליון (161 קילוואט) אור יהודה - בארות יצחק (תוכנית משלימה)אנרגיהקוי מתח עליוןפרסום לאישור27/11/2018
תתל/ 61/ גקו מתח עליון (161 קילוואט) להוצאת אנרגיה מתחנת הכוח סולאדאנרגיהקוי מתח עליוןפרסום לאישור22/03/2018
תתל/ 62/ אקו מתח עליון (161 קילוואט) חולה - צומת בראון ותחנת משנה קצריןאנרגיהקוי מתח עליוןפרסום לאישור12/07/2018
תתל/ 62/ א/ 1תיקון תוואי קו 161 קילוואט באזור אל פוראןאנרגיהקוי מתח עליוןבהכנה
תתל/ 62/ ביציאת קווי מתח עליון מתחמ"ג גליל מזרחיאנרגיהקוי מתח עליוןבתהליך הפקדה13/08/2019
תתל/ 63/ אקו מתח עליון (161 קילוואט) מבוא כרמלאנרגיהקוי מתח עליוןפרסום לאישור26/04/2017
תתל/ 63/ בקו מתח עליון (161 קילוואט) נצרת - ציפוריתאנרגיהקוי מתח עליוןפרסום לאישור12/07/2018
תתל/ 64הארכת תוקף לתוכניות להפרדות מפלסיותתחבורההפרדות כביש מסילהפרסום לאישור05/08/2015
תתל/ 65/ דרוםהכפלה ושדרוג של מסילת החוף בין תחנת בת גלים למחלף שפייםתחבורהמסילותבהכנה04/10/2018
תתל/ 65/ צפוןהכפלה ושדרוג של מסילת החוף בין תחנת בת גלים למחלף שפייםתחבורהמסילותבהכנה04/10/2018
תתל/ 66מרכז תחבורה משולב שפיריםתחבורהחנה וסעפרסום לאישור06/12/2015
תתל/ 67מרכז תחבורה משולב שפייםתחבורהחנה וסעפרסום לאישור02/10/2017
תתל/ 68כביש 4 בין מחלף רעננה דרום ומחלף מורשהתחבורהכבישיםלא מקודמת
תתל/ 69
תתל/ 70/ ארק"ל בגוש דן - הקו הסגול, מקטע מערביתחבורהרקלפרסום לאישור18/07/2017
תתל/ 70/ א/ 1רק"ל בגוש דן - הקו הסגול, מקטע פלורנטיןתחבורהרקלבתהליך הפקדה18/11/2019
תתל/ 70/ ברק"ל בגוש דן - הקו הסגול, מקטע מזרחיתחבורהרקלפרסום לאישור16/06/2019
תתל/ 70/ גרק"ל בגוש דן - הקו הסגול, דיפותחבורהרקלפרסום לאישור16/06/2019
תתל/ 71/ ארק"ל בגוש דן - הקו הירוק, מקטע דרומיתחבורהרקלפרסום לאישור23/05/2017
תתל/ 71/ ברק"ל בגוש דן - הקו הירוק, מקטע מרכזיתחבורהרקלפרסום לאישור23/05/2017
תתל/ 71/ גרק"ל בגוש דן - הקו הירוק, מקטע צפוניתחבורהרקלפרסום לאישור02/10/2017
תתל/ 72/ ארק"ל בגוש דן - הקו החום ושלוחה דרומית של הקו האדוםתחבורהרקלפרסום לאישור16/06/2019
תתל/ 72/ ברק"ל בגוש דן - הקו החום, מקטע מזרחיתחבורהרקלפרסום לאישור29/07/2019
תתל/ 73רק"ל בגוש דן - הקו הצהובתחבורהרקללא מקודמת
תתל/ 74שדה התעופה עין שמר (אתר חלופי לשדה התעופה הרצליה ושדה דב)תחבורהשדות תעופהבהכנה17/07/2019
תתל/ 75שדה התעופה מחנייםתחבורהשדות תעופהבהכנה16/01/2019
תתל/ 76טורבינות רוח ברמת סיריןאנרגיהאנרגיה רוחלא מקודמת23/09/2019
תתל/ 77טורבינות רוח בעמק הרוחות (צפון מזרח רמת הגולן)אנרגיהאנרגיה רוחבהכנה09/02/2016
תתל/ 78טורבינות רוח - "רוח בראשית" בדרום רמת הגולן (סמוך לתל פרס)אנרגיהאנרגיה רוחפרסום לאישור12/01/2020
תתל/ 79הקמת מסילת פלשת - שורק - עוקף לודתחבורהמסילותבהכנה05/02/2019
תתל/ 80פיתוח נמל התעופה חיפהתחבורהשדות תעופהבהכנה06/11/2017
תתל/ 81מקשרי דלק ימיים ויבשתיים נמל אשדודאנרגיהדלק ונפט אמוניהבהכנה
תתל/ 82מתקן פוטו-וולטאי - דימונה דרוםאנרגיהאנרגיה שמשפרסום לאישור11/10/2018
תתל/ 83חוות מכלים תש"ן - מתקן ביל"ואנרגיהדלק ונפט אמוניהבהכנה01/01/2019
תתל/ 84כביש 611 והסדרת דרכים באזור חריש וצומת משמר הגבולתחבורהכבישיםבהכנה26/09/2019
תתל/ 85מתקן פוטו-וולטאי בתמנעאנרגיהאנרגיה שמשפרסום לאישור23/08/2018
תתל/ 86רכבל לעיר העתיקה בירושליםתחבורהרכבלפרסום לאישור26/11/2019
תתל/ 87/ אקו 161 ק"ו - מסעף לתחמ"ש נס ציונהאנרגיהקוי מתח עליוןפרסום לאישור16/06/2019
תתל/ 87/ בקו 161 ק"ו - מסעף לתחמ"ש תנובותאנרגיהקוי מתח עליוןבהכנה06/08/2019
תתל/ 87/ גקו 161 ק"ו - מסעף לתחמ"ש אשקלון צפוןאנרגיהקוי מתח עליוןבהכנה07/11/2019
תתל/ 87/ דקו 161 ק"ו - מסעף לתחמ"ש רחובות צפוןאנרגיהקוי מתח עליוןבתהליך הפקדה18/11/2019
תתל/ 87/ הקו 161 ק"ו - מסעף לתחמ"ש טרומןאנרגיהקוי מתח עליוןבהכנה
תתל/ 87/ וקו 161 ק"ו - מסעף לתחמ"ש אפולוניהאנרגיהקוי מתח עליוןבהכנה
תתל/ 88תחנת כח חליפית ליחידות 1-4 בתחנת הכוח אורות רבין בחדרהאנרגיהאנרגיה גזבהכנה
תתל/ 89מקשר ימי לאספקת אמוניה במפרץ חיפהמים ויםדלק ונפט אמוניהבהכנה09/05/2018
תתל/ 90מתקן התפלה - גליל מערבימים ויםהתפלת מיםבהכנה24/07/2019
תתל/ 90/ אבריכת קריות וקווים מחבריםמים ויםהתפלת מיםבהכנה
תתל/ 91תחנת כוח בגז טבעי "ריינדיר" - "התחנה המזרחית"אנרגיהאנרגיה גזבתהליך הפקדה04/11/2019
תתל/ 92תחנת כח אור אנרגיהאנרגיהאנרגיה גזבהכנה
תתל/ 93תחנת כח אדלטקאנרגיהאנרגיה גזבהכנה
תתל/ 94הרחבת תחנת הכוח OPC במישור רותםאנרגיהאנרגיה גזבהכנה09/05/2018
תתל/ 95קצא"א, רצועת קרקע לקווי הולכת נפט ומתקנים נלוויםאנרגיהדלק ונפט אמוניהבהכנה05/12/2019
תתל/ 95/ אקצא"א, נכסי הפעילות במתחם אשקלוןאנרגיהדלק ונפט אמוניהבהכנה16/09/2019
תתל/ 95/ בקצא"א, נכסי הפעילות במתחם אילתאנרגיהדלק ונפט אמוניהבהכנה19/07/2019
תתל/ 96מתקן פוטו-וולטאי בתענכיםאנרגיהאנרגיה שמשפרסום לאישור16/06/2019
תתל/ 97תחנת כוח פוטו-וולטאית "הדרי שאן" בעמק המעיינותאנרגיהאנרגיה שמשבתהליך הפקדה15/04/2019
תתל/ 98תחנת כוח "קסם אנרגיה"אנרגיהאנרגיה גזבהכנה14/07/2019
תתל/ 99הרחבת או הקמת מלונות באילתתיירותתיירותפרסום לאישור29/07/2019
תתל/ 100תוכנית לאיתור ושימור מרחבים להפקת מים שפיריםמים ויםקידוחי מיםבהכנה
תתל/ 101/ אמטרו בגוש דן - קו M1, מקטע דרומי (M1S)תחבורהמטרובהכנה12/11/2019
תתל/ 101/ במטרו בגוש דן - קו M1, מקטע צפוני (M1N)תחבורהמטרובהכנה
תתל/ 102מטרו בגוש דן - קו M2תחבורהמטרובהכנה12/11/2019
תתל/ 103מטרו בגוש דן - קו M3תחבורהמטרובהכנה07/11/2019
תתל/ 104קו מתח עליון (161 קילוואט) בין אלון תבור ונצרתאנרגיהקוי מתח עליוןבתהליך הפקדה18/11/2019
תתל/ 105אורון - מתקן תרמי לטיפול בפסולת והשבת אנרגיהאנרגיהתרמיבהכנה16/09/2019
תתל/ 106מתקן תרמי לטיפול בפסולת באפעהאנרגיהתרמיבהכנה
תתל/ 107מתקן תרמי לטיפול בפסולת בנאות חובבאנרגיהתרמיבהכנה05/12/2019
תתל/ 108הארכת קו הרכבת המהיר לירושלים בתחום ירושליםתחבורהמסילותבהכנה
תתל/ 108/ אקו הרכבת המהיר לירושלים בתחום ירושלים - אזור העיר העתיקהתחבורהמסילותבהכנה
תתל/ 109קו מתח על (400 קילוואט) - עוקף ראש העיןאנרגיהקוי מתח עליוןבהכנה
תתל/ 110כביש 4 במקטע גן רווה-מורשהתחבורהכבישיםבהכנה
תתל/ 111
תתל/ 112מתקן פוטו-וולטאי מלילותאנרגיהאנרגיה שמשבהכנה
תתל/ 113
תתל/ 114
תתל/ 115מתקן התפלה סבחהמים ויםהתפלת מיםבהכנה

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.