בסיס דיווח

סוגי חשבונאות
חשבונאות פיננסית
חשבונאות ניהולית
מושגים בסיסיים
רואה חשבון
הנהלת חשבונות
מאזן בוחן
ספר חשבונות
חובה וזכות
חתך חשבונאי
עלות המכר
הנהלת חשבונות כפולה
תקן חשבונאות
בסיס מצטבר ובסיס מזומן
עקרונות חשבונאיים מקובלים
דוחות כספיים
מאזן
דוח רווח והפסד
דוח על הרווח הכולל
דוח על תזרימי המזומנים
דוח על השינויים בהון העצמי
ביקורת
ביקורת פיננסית
תקן ביקורת
ביקורת פנימית
ביקורת מערכות מידע
חשבונאות בישראל
רשות ניירות ערך
לשכת רואי חשבון בישראל
מועצת רואי חשבון בישראל
לשכת יועצי מס בישראל
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
חשבונאות בעולם
המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
תקן דיווח כספי בינלאומי
חשבונאות בארצות הברית
המוסד לתקינה בחשבונאות פיננסית
מועצה לפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריות
הוועדה לניירות ערך ולבורסות (ארצות הברית)
חוק סרבנס-אוקסלי

בסיס דיווח מתייחס למועד הרישום של עסקאות חשבונאיות בספרי העוסק. ישנן שני מועדי דיווח מקובלים: בסיס מזומן ובסיס מצטבר. מקובל גם להבדיל בין בסיס הדיווח של הרישום החשבונאי לבין בסיס הדיווח לצורכי מס, קרי ייתכן שחברה תדווח על הכנסות על בסיס אחד, ואילו לצורך מס החברה תאלץ לבצע התאמה בדוחותיה הכספיים לבסיס אחרת, על מנת לעמוד בחוקי המס של המדינה בה היא ממוקמת.

בסיס מזומן

דיווח על בסיס מזומן משמעותו דיווח על ההכנסה על סמך מועד קבלת התקבול ודיווח על הוצאה עם ביצוע התשלום. כך למשל, אם עוסק ישכיר ביום 31.12.2015 משרד לשנה ללקוח ששילם מראש לכל שנת 2016, העוסק ירשום את כל ההכנסה כבר בשנת 2015 (לעומת זאת, אם באותה העסקה יקבל העוסק שיק דחוי מהלקוח במקום תשלום במזומן, העסקה תרשם בספרי העוסק ביום הפרעון של השיק ולא במועד קבלתו). יש לציין כי במדינות מסוימות, בהן ישראל, יש להפיק קבלה גם אם מועד הפרעון של השיק טרם הגיע, גם כאשר העוסק מדווח לפי בסיס מזומן.

במדינות מסוימות עשויות רשויות מס ההכנסה ומע"מ לאפשר או לדרוש דיווח על בסיס מזומן, לכלל העוסקים או לחלקם. בישראל, למשל, יכול נותן שירותים אשר אינו מחזיק מלאי, כגון רואה חשבון, רופא ועו"ד, לדווח על עסקאותיו על בסיס מזומן לצורכי מע"מ; קרי להפיק חשבונית מס רק בעת קבלת הכסף בפועל (ואילו קבלה הם נדרשים להפיק מיד עם קבלת תשלום מכל סוג שהוא). מס הכנסה מאפשר לעוסקים קטנים גם הם להגיש דוחות רווח והפסד על בסיס מזומן.

על פניו, בסיס מזומן מתנגש עם עקרון ההקבלה, ולפיכך חברה בע"מ אשר מעוניינת לדווח על הכנסותיה למס הכנסה לפי בסיס מזומן, עליה לבצע רישום חשבונאי לפי בסיס מצטבר (בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל), ובדוח ההתאמה לצורכי מס לבצע התאמה לבסיס מזומן.

בסיס מצטבר

דיווח על בסיס מצטבר מתייחס לדיווח על סמך מועד ביצוע העסקה (מתן השירות), ללא קשר למועד התשלום או התקבול. לדוגמה, חברה עשויה למכור ולספק מכונת כביסה ללקוח ביום 31 בדצמבר 2015 בהקפה. קרי, אף שהלקוח טרם שילם. עסקה זו תירשם כהכנסה בספרי החברה כבר בשנת 2015. גם במצב הפוך, כאשר חברה מקבלת מקדמה במזומן מלקוח ביום 31 בדצמבר 2015 בגין מכירת מכונת כביסה, אך המכונה טרם נמכרה (הועברה) ללקוח, ההכנסה תרשם רק בעת השלמת העסקה, ולא בעת קבלת הכסף.

ישנן מדינות המחייבות עוסקים מסוימים לבצע רישום על בסיס מצטבר.

חברות ורואי חשבון נדרשים לערוך את הדוחות הכספיים על פי כללי חשבונאות מקובלים, קרי לפי בסיס מצטבר, וזאת עקב עקרון ההקבלה.

ראו גם

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.