שבת

יום השבת הוא היום השביעי בשבוע. ביום זה שבת הקדוש ברוך הוא ממלאכת בריאת העולם, וכדי לזכור את בריאת העולם ציותה התורה שביום זה ננוח ולא נעשה מלאכה. ביום השבת מצוות ואיסורים רבים מן התורה ומדברי חכמים.

ערך זה עוסק בשַׁבָּת, היום השביעי בשבוע. אם התכוונתם למשמעות אחרת, עיינו בערך שבת (פירושונים).

איסורי תורה בשבת

 • איסור עשיית מלאכה. חכמים מונים במשנה (שבת ז,ב) שלושים ותשע מלאכות שאסור לעשות בשבת. לרבות מהמלאכות - תולדות, שאף הן אסורות בשבת. ראה על כך בערך אבות מלאכות.
 • יש אומרים שאיסור הנאה ממעשה שבת הוא מן התורה.

גזירות חכמים בשבת

בנוסף על ל"ט המלאכות האסורות מן התורה גזרו חכמים הרבה גזרות, כדי להרחיק את האדם מעשיית מלאכה אסורה, ומטעמים נוספים.

בין הגזירות:

 • עשיית מלאכה בגרמא.

מצוות עשה בשבת

בנוסף על איסורי שבת יש כמה מצוות עשה מן התורה בשבת.

 • מצות עונג שבת במאכל ובמשתה ולבישת כסות נקיה לסוברים שהיא מן התורה.

תקנות חכמים בשבת

מלבד הגזירות שחכמים גזרו, גם תקנו לעשות בשבת דברים מסוימים.

 • קידוש על היין לסוברים שהוא מדרבנן.
 • קבלת תוספת שבת לסוברים שעל מנת לקיים מצוות תוספת שבת יש לקבל ושתוספת שבת דרבנן.
 • רחיצת פנים ידים ורגלים בערב שבת.

פסוקים העוסקים בשבת בתורה

 • בראשית פרק ב:
 • שמות פרק טז, כב-ל:
 • שמות פרק כ, ח-יא:
 • שמות פרק לא, יג-יז:
 • שמות פרק לה, א-ג:
 • ויקרא פרק יט, ל:
 • דברים פרק ה, יב-טו:
 • ישעיה פרק נח, יג-יד:
 • ירמיהו פרק יז, כא-כז:

וראה בערכים: דבר שאינו מתכוון, הוצאה מרשות לרשות, העברת ארבע אמות ברשות הרבים, מוקצה, מלאכות שבת, מלאכת מחשבת, מתעסק, פסיק רישא.

This article is issued from Yeshiva. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.