ကျောင်း

缅甸语

(名·動)ကျောင်း (kyaung:),

 1. 寺院修道院
 2. 學校
  ကျောင်းသား 學生
  ကျောင်းသူ 女學生
  ကျောင်းဆရာ 學校老師
 3. 教育機構的統稱。
 4. [動] 照顧,照料招待
This article is issued from Wiktionary - version of the 9/19/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.