Mirësevini tek WikiFjalori! - Fjalori në gjuhën shqipe

Mirësevini tek WikiFjalori, një projekt vullnetar i përbashkët për të krijuar një fjalor të lirë shumëgjuhësh, me përkufizime, prejardhje etimologjike, shqiptime, dhe shembuj përdorimi. WikiFjalori është shoqëruesi leksik i enciklopedisë së hapur Wikipedia. Fjalori në shqip përmban vetëm 7.558 artikuj, dhe ju inkurajojmë të krijoni artikuj të rinj.

Para se të filloni të redaktoni
Si fillohet një faqeKuvendi
Rregullat e editimit

Rregulla të përgjithshme:

  1. Ju lutemi të kini kujdes që fjalët t'i filloni me shkronjë të vogël, përveç shkurtimeve p.sh.: SHBA dhe emrave të përveçëm si p.sh.: Shqipëria.
  2. Edhe pse WikiFjalori është pjesë simotër e Wikipedias fjalët këtu do të jenë të radhitura në të pashquarën, pra ju lutemi redaktorë të redaktoni në të pashquarën.
  3. Përdorimi i shkronjave shqipe ë, Ë, ç dhe Ç është i padiskutueshëm, pra ju lutemi që gjatë redaktimit t'i përdorni me rregull këto shkronja.

Fjalorët kryesorë
Artikulli i rastit
  • Fjala e rastit.
Rafte të posaçme

Gjuhët botërore | Shkronjat | Numrat | Stinët | Muajt |

Rafte me fjalorë
Fjalorët e shkencave natyrore dhe teknologjisë

Fjalori i informatikës | Fjalori i matematikës | Fjalori i mjeksisë | Fjalori i kimisë | Fjalori i fizikës | Fjalori i arkeologjisë |

Fjalorët e gjuhës

Folje | Ndajfolje | Emra | Mbiemra | Përemra | Nyje | Pasthirrma | Lidhëse | Parafjalë | Shkurtesa

Fjalorët e shkencave shoqërore

Fjalori ekonomik | Fjalori psikologjik | Fjalori juridik | Fjalori i inxhinierisë | Fjalori i arsimit | Fjalori i komunikacionit |

Fjalorë të tjerë

Fjalori i mitologjisë - Fjalori i baletit | Fjalori i muzikës | Fjalori i kuzhinës - Fjalori i pikturës | Fjalori i kopshtarisë |

Wiki-Gjuhë të tjera
Wiki-Projekte të tjera

Wiktionary mbahet nga Fondacioni Wikimedia, një fondacion pa përfitime i rregjistruar në Florida, SHBA. Wikimedia mban dhe disa projekte të tjera Wiki:

Wikipedia WikiLibra WikiCitate WikiBurime WikiLloje WikiLajme Commons Meta-Wiki


This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.