विकिशब्दकोशः

स्वतन्त्रः संस्कृतशब्दकोशः

संस्कृतविकिशब्दकोशे हार्दं स्वागतम्। अस्मिन् संस्कृतशब्दानाम् अर्थाः अन्यासु भाषासु तत्समशब्दाः च उपलभ्यन्ते। अस्मिन् सद्यः विद्यमानाः शब्दाः - ५,९९२

वर्णमालासूचिका - देवनागरीअ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ऌ ॡ ए ऐ ओ औ अं अः

क् ख् ग् घ् ङ्
च् छ् ज् झ् ञ्
ट् ठ् ड् ढ् ण्
त् थ् द् ध् न्
प् फ् ब् भ् म्

य् र् ल् व् ळ्
श् ष् स् ह् ळ्ह्

सर्वपुटानि

शब्दावली

अन्यवर्णमालासूचिका

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z

भ्रातृपरियोजनाः

विकिपीडिया समूहस्य मातृसंस्था वर्तते विकिमीडिया फौण्टेषन्। अनया विविधाः परियोजनाः आयोजिताः सन्ति।

संस्कृतभाषापरियोजनाः

विकिपीडिया
स्वतन्त्रः विश्वकोशः
विकिपुस्तकानि
सर्वसुलभाः पाठ्यपुस्तकानि रसङ्ग्रहाश्च
विकिस्रोतः
सर्वसुलभार्थग्रन्थालयः
विकिसूक्तिः
सूक्तिसङ्ग्रहः (विकिमीडिया-उष्णनीडम्)
विकिमीडिया-उष्णनीडम्
हि तन्मात्रनवभाषापाठान्तराः
विकिमीडिया सामान्याः
सर्वोपयोगी निधिः

आङ्गलेयभाषापरियोजनाः

विकिवार्ताः
वार्तासङ्ग्रहः
विकिविद्यालय
शिक्षणोपयोगीनि वस्तूनि क्रियाकलापाश्च
विकिजीवजातयः
जीवजातीनां दर्शिका
व्यापक-विकि
विकिमीडियाकार्यसंयोजनम्
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.