ਵਿਕਸ਼ਨਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ

  1. ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਕੀ ਅਤੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਮੇਲ
  2. ਇਕ ਬਹੁ-ਜ਼ਬਾਨੀ/ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਜ਼ਾਦ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਓਂਤ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

  1. Blend of wiki and dictionary
  2. A free-content project of multilingual dictionary
This article is issued from Wiktionary - version of the 9/2/2012. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.