വിക്കിനിഘണ്ടു

മലയാളം

ഉച്ചാരണം

ശബ്‌ദോത്‌പത്തി

  1. വിക്കി, നിഘണ്ടു എന്നീ പദങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായ ഒരു വാക്ക്.

പ്രത്യേക നാമം

  1. എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്ര നിഘണ്ടു നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു സഹകരണ പദ്ധതി.
  2. ഇപ്പറഞ്ഞ പദ്ധതിയുടെ ഫലമായുണ്ടാവുന്ന നിഘണ്ടു.
  3. വിക്കി-അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്ക നിഘണ്ടു.

തർജ്ജമകൾ

This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.