നിഘണ്ടു

ഉച്ചാരണം

വിക്കിപീഡിയ

നിഘണ്ടു

  1. ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം, സാധാരണയായി വാക്കുകൾ അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തിൽ അടുക്കി പുസ്‌തക രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത്.
  2. പദങ്ങളെ അക്ഷരക്രമത്തിൽ എഴുതി ഒരോ പദത്തിന്റെയും അർഥം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം

പൊതുവായി വരുന്ന അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ

  1. നിഖണ്ടു
  2. നിഖണ്ഡൂ I will dothis

തർജ്ജമകൾ

Cleanup has been requested for this article. See Wiktionary:Requests for cleanup - (Add entry) or the talk page of this article for details. Reason: ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്‌
Once you have finished cleaning up this article, please remove this notice. You may also remove this notice if no reason has been given for placing it here.

ഈ ഇനം അപൂർണ്ണമാണ്. ശരിയായ നിർവചനം നൽകിയോ നിലവിലുള്ളവയോടൊപ്പം കൂടുതൽ നിർവചനങ്ങൾ ചേർത്തോ ആവശ്യമായ ശബ്ദം, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയോ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വിക്കിനിഘണ്ടുവിനെ താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.


This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.