Tác gia:Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi
(1380–1442)
Nguyễn Trãi (chữ Hán: 阮廌), hiệu là Ức Trai (抑齋) là đại thần nhà Hậu Lê, một nhân vật vĩ đại về nhiều mặt, rất hiếm có trong lịch sử. Công lao sự nghiệp của ông rất lớn. Đạo đức phong cách của ông rất cao đẹp. Ông là một anh hùng dân tộc vĩ đại, là nhà chính trị lỗi lạc, nhà chiến lược thiên tài, nhà ngoại giao kiệt xuất, đồng thời là một nhà văn lớn, nhà thơ lớn, nhà sử học, nhà địa lý học, nhà làm luật pháp và âm nhạc xuất sắc.

Tác phẩm chữ Hán

Quân trung từ mệnh tập

Ức Trai thi tập

Thơ làm trong khi chưa thành công

Thơ làm sau khi thành công và làm quan ở triều

Thơ tỏ ý chán nản và muốn về nghỉ

Thơ làm trong thời ở ẩn tại Côn Sơn

Thơ làm trong thời đoán là sang Trung Quốc

Tác phẩm chữ Nôm

Quốc âm thi tập

Phần vô đề

Môn thì lệnh

Môn hoa mộc

Môn cầm thú

Tồn nghi

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1923 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.
This article is issued from Wikisource. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.