رای اعتماد به نخست‌وزیران پیشنهادی توسط مجلس شورای اسلامی

اولین دوره مجلس شورای اسلامی

رای اعتماد به محمد علی رجایی ١٩ شهریور ١٣٥٩

This article is issued from Wikisource. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.