સ્ત્રોતસહિત

  • જેમના મનમાં બીજા માટે ઉપકારની ભાવના રહેલી છે, તેમની મુશ્કેલી દૂર થાય છે અને તેમને ડગલે ને પગલે ધન સંપત્તિ મળે છે।
  • વ્યક્તિ પોતાના કાર્યોથી મહાન હોય છે, જન્મથી નહીં.


ઢાંચો:Kishan Bhatti

This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.