Iň uly erkin maglumat çeşmesi
Wikipediýa hoş geldiňiz.
Häzirki makala sany: 5 897
 
Islendik tema boýunça maglumat gözläp we goşup bilersiňiz. Ýardam sahypasyndan kömek alyp, Garalamada tejribe geçirip bilersiňiz.

Makala sargamak · Taslama Goşul!· Baş sahypa saýlawy · Ýörelgeler · Ýolbaşçylyk saýlawy · Täze Sahypalar · Çaýhana


Saýlanan surat


Ýunus Emre
Sungat we Durmuş

Diller · Saglyk · Sport · Syýasat

  Matematika we Bilim

Fizika · Himiýa · Informatika · Astronomiýa ·

Şahsyýetler

Alymlar · Serdarlar we Hanlar · Şahyrlar Sungat işgärleri

  Tehnologiýa

Gurallar · Oba hojalygy · Senagat · Ykdysadyýet

Pelsepe we Taryh

Din · Edebiýat · Jemgyýet

  Geografiýa we Tebigat

Daglar · Derýalar · Döwletler · Materikler


Başga dildäki wikilerden
Islän makalaňyzy terjime ediň!

Makalanyň türkmençe adyny giriziň we:


Bugünüň saýlanan makalasy:

Küşt

Küşt örän çylyrymly strategiýa oýuny bolup, aýratyn düzgün boýunça 64 öýli tagtada 32 sany ak we gara mally oýnalýan oýun..Dünýäde küşt ýaryşlary geçirilýär we sportuň bir görnüşü hasaplanýar. Küşt oýununa könelerimiz beýniniň gimnastikasy hem diýipdirler. Küşt oýnunda Türkmen türgenleri uly abraýa eýedir. Türkmenistanda abraýly uly küşt ussatlary bardyr. Mesgen Amanow, Maksat Atabayew, Meýlis Annaberdiýew, Orazly Annageldiýew, Hanjar Ödäýew ýaly örän ussat küştçüleri mysal bermek bolar. Küşt tagtasy diýilen 8x8 bolan dörtburç tagtanyň üstünde oýnalýar.Jemi 64 sany dörtburçlugyň (öýjügiň) 32 sany gara,32 sany hem ak reňkli bolýar. Küştçüleriň biri aklary, beýlekisem garalary alýar we bir gezekde diňe bir göçüm edip bilýär. Dowamy...

Dogan Taslamalar

WikiSözlük
Türkmençe

VikiKaynak
Türkçe

WikiQuote
Türkmençe

WikiKitap
Türkmençe

Commons
Türkçe

Meta-Wiki
Türkçe

Wikinews
Iňlisçe

Wikiversity
Iňlisçe

Türki dillerdäki Wikipediýalar   (Umumy: 1 260 792)
Türkçe Gazakça Azerbaýjança Özbekçe Günorta Azerbaýjança Gyrgyzça Tatarça Başgyrtça Çuwaşça
328 504 224 310 146 748 131 189 137 828 79 412 85 364 48 846 41 970
Ýakutça Krym tatarça Türkmençe Uýgurça Gagauzça Garaçaý-balkarça Garagalpakça Tuvaça İnkubatorda
12 030 6 493 5 538 4 133 2 721 2 030 1 868 1 808 9.515 +
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.