Iň uly erkin maglumat çeşmesi
Wikipediýa hoş geldiňiz.
Häzirki makala sany: 5,639
 
Islendik tema boýunça maglumat gözläp we goşup bilersiňiz. Ýardam sahypasyndan kömek alyp, Garalamada tejribe geçirip bilersiňiz.

Makala sargamaktäze · Taslama Goşul!· Baş sahypa saýlawy täze · Ýörelgeler · Ýolbaşçylyk saýlawy · Täze Sahypalar · Çaýhana


Saýlanan surat


Andreas Sellariusyň Harmonia Macrocosmica (1708) atly eserindäki "Kopernigiň älem baradaky taglymatyny" janlandyrmasy.]]
Sungat we Durmuş

Diller · Saglyk · Sport · Syýasat

 
Matematika we Bilim

Fizika · Himiýa · Informatika ·

Şahsyýetler

Alymlar · Serdarlar we Hanlar · Şahyrlar

 
Tehnologiýa

Gurallar · Oba hojalygy · Senagat · Ykdysadyýet

Pelsepe we Taryh

Din · Edebiýat · Jemgyýet

 
Geografiýa we Tebigat

Daglar · Derýalar · Döwletler · Materikler


Başga dildäki wikilerden
Islän makalaňyzy terjime ediň!

Makalanyň türkmençe adyny giriziň we:


Bugünüň saýlantgy makalasy:

Hay Day
Gurban Berdiýew

Gurban Bekiýewiç Berdiýew, 1952-nji ýylyň 25-nji awgustynda doglan Türkmen futbol tälimçisi we owalky Sowet futbolçysy. Ol 2017-nji ýylda Angliýa merkezli Fourfourtwo neşiri tarapyndan dünýäniň iň naýbaşy 50 tälimçisi arasynda görkezildi, oňa bu sanawda 36-njy orunda ýer berildi. Neşir o barada "adaty oýunçylary ýokary hilli oýunçylara öwrüp bilmegi ynanylmaz" diýip belläp geçdi. ooňa bu sanawda 36-njy orunda ýer berildi. Fourfourtwo neşiri ol barada "Onuň ýaly taktiki ajaýyplyga eýe tälimçi tapmak kyndyr" diýýär. Mundanam daşary neşir o barada Rubini başdan-aýak onuň binýat edendigini, Rostow futbol klubynda onuň aýlygy tölenmeýän oýunçylar bilen ikinji diwiziýa düşmegiň bosagasyndaky topar bilen 2-nji orny almagynyň mugjyzadygyny belläp geçýär.

Kazan merkezli Sport Business Online neşiri Gurban Berdiýew-e "derrew netijä ýetip bilýän jadygöý" lakamy berilendigini belläp geçýär. Dünýäniň in naýbaşy tälimçileri arasynda görkezilen Gurban Berdiýew Russiýa Premýer ligasy taryhyndaky iň beýik ussatlar arasynda hem görkezilýär. Dowamy...

Dogan Taslamalar

WikiSözlük
Türkmençe

VikiKaynak
Türkçe

WikiQuote
Türkmençe

WikiKitap
Türkmençe

Commons
Türkçe

Meta-Wiki
Türkçe

Wikinews
Iňlisçe

Wikiversity
Iňlisçe

Türki dillerdäki Wikipediýalar   (Umumy: 1,260,792)
Türkçe Gazakça Azerbaýjança Özbekçe Günorta Azerbaýjança Gyrgyzça Tatarça Başgyrtça Çuwaşça
328,504 224,310 146,748 131,189 137,828 79,412 85,364 48,846 41,970
Ýakutça Krym tatarça Türkmençe Uýgurça Gagauzça Garaçaý-balkarça Garagalpakça Tuvaça İnkubatorda
12,030 6,493 5,538 4,133 2,721 2,030 1,868 1,808 9.515 +
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.