อำเภอแม่ริม

แม่ริม (คำเมือง: ) เป็นอำเภอหนึ่งในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหม่ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีความพร้อมทุก ๆ ด้าน จนเป็นอำเภอขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอำเภอที่ตั้งของศูนย์ราชการที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ มีการขยายตัวของชุมชนเมืองที่รองรับความเจริญเติบโตของนครเชียงใหม่ ปัจจุบันมีการขยายตัวของการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรมและรีสอร์ตที่ถือว่ามากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งอำเภอแม่ริมเป็นอำเภอที่รองรับความเจริญของนครเชียงใหม่เพื่อขยายไปยังศูนย์กลางความเจริญทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นทางผ่านเพื่อไปยังอำเภอปาย ทำให้อำเภอแม่ริมมีสภาพเศรษฐกิจดี มีการคมนาคมที่คับคั่ง รองจากอำเภอหางดง และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใกล้เมืองเชียงใหม่มากที่สุด

อำเภอแม่ริม
น้ำตกแม่สา งามตากล้วยไม้ ไหว้พระบาทสี่รอย
แอ่วดอยชมช้าง งามสล้างพฤกษา เจ้าแม่ดาราเป็นขวัญ มวลชนมุ่งมั่น สร้างสรรค์ความดี
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอแม่ริม
อักษรโรมันAmphoe Mae Rim
จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่443.6 ตร.กม.
ประชากร94,260 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น212.48 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์5007
รหัสไปรษณีย์50180,
50330 (เฉพาะตำบลสะลวง)
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอแม่ริม หมู่ที่ 1 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
พิกัด18°54′50″N 98°56′42″E
โทรศัพท์0 5329 7201
โทรสาร0 5329 7201
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

อำเภอแม่ริมเดิมมีฐานะเป็นแขวง ตั้งอยู่บ้านสะลวงนอก หมู่ที่ 3 ตำบลสะลวง ผู้ดำรงตำแหน่งนายแขวงคนแรกชื่อ นายมา ไม่ทราบนามสกุล เนื่องจากเป็นท้องที่ห่างไกลมีหมู่บ้านน้อยและอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดการคมนาคมไม่สะดวกจึงย้านมาอยู่ที่บ้านน้ำงาม หมู่ที่ 1 ตำบลริมใต้ ตามที่อยู่ปัจจุบัน

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2457 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอใช้ชื่อว่า อำเภอแม่ริม เหตุที่มีชื่อนี้เนื่องจากที่ตั้งของที่ว่าการอำเภออยู่บริเวณที่ลุ่มแม่น้ำริม ซึ่งไหลผ่านจากอำเภอแม่แตงลงสู่แม่น้ำปิงที่บ้านขอนตาล หมู่ที่ 3 ตำบลริมใต้

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลแม่ริม

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 จัดตั้งอำเภอสะเมิง โดยแยกออกจากอำเภอแม่ริม

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2525 ขยายเขตอุทยานแห่งชาติป่าดอยสุเทพในท้องที่ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง และตำบลแม่แรม ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2526 เปลี่ยนแปลงเขตตำบลสะลวงและตำบลห้วยทราย

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอแม่ริมมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอแม่ริมแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 ตำบล 92 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่อักษรไทยอักษรโรมันจำนวนหมู่บ้านประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2561)[1]
ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561)[1]
1.ริมใต้Rim Tai813,05113,051(ทต. แม่ริม)
2.ริมเหนือRim Nuea53,3703,370(ทต. ริมเหนือ)
3.สันโป่งSan Pong1110,51110,511(ทต. สันโป่ง)
4.ขี้เหล็กKhilek87,4747,474(ทต. ขี้เหล็ก)
5.สะลวงSaluang84,8224,822(อบต. สะลวง)
6.ห้วยทรายHuai Sai54,6874,687(อบต. ห้วยทราย)
7.แม่แรมMae Raem129,5729,572(ทต. แม่แรม)
8.โป่งแยงPong Yaeng1011,24911,249(อบต. โป่งแยง)
9.แม่สาMae Sa66,730878
5,852
(ทต. แม่ริม)
(อบต. แม่สา)
10.ดอนแก้วDon Kaeo1016,41416,414(อบต. ดอนแก้ว)
11.เหมืองแก้วMueang Kaeo96,3806,380(ทต. เหมืองแก้ว)
รวม9294,26051,236 (เทศบาล)
43,024 (อบต.)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอแม่ริมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลแม่ริม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลริมใต้ทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลแม่สา
 • เทศบาลตำบลริมเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลริมเหนือทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลสันโป่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันโป่งทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลขี้เหล็ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขี้เหล็กทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลแม่แรม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่แรมทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหมืองแก้วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะลวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยทรายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งแยงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่สา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่ริม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนแก้วทั้งตำบล

สถานที่สำคัญ

 • สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่สา บนพื้นที่ 2,000 ไร่
 • องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่สา[2]
 • วัดพระพุทธบาทสี่รอย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านพระพุทธบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • พระตำหนักดาราภิรมย์ ใน พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑสถานในความดูแลของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นสถานที่จัดงาน วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันสิ้นพระชนม์ของเจ้าดารารัศมี พระราชชายา ซึ่งจะมีการประกอบพิธีบวงสรวงถวายสักการะ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะบริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์เจ้าดารารัศมี พระราชชายา ณ พระตำหนักดาราภิรมย์ [3]
 • สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนแก้ว

สถาบันอุดมศึกษา

การแบ่งเขตพื้นที่ประถม-มัธยมศึกษา

 • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 - ครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอแม่ริม 2 แห่ง
 • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 - ครอบคลุมโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น 23 แห่ง
 • สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอแม่ริม 3 แห่ง

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • โรงเรียนสังกัดสพม.เขต 34
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล / อำเภอ / รหัสไปรษณีย์ วันสถาปนา ระดับที่เปิดสอน
1 1050131001 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เลขที่ 668 ม.1 แม่ริม แม่ริม 50180 7 เม.ย. 2514 ม.1 - ม.6
2 1050131002 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เลขที่ 186 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ดอนแก้ว แม่ริม 50180 1 ส.ค. 2529 ม.1 - ม.6
 • โรงเรียนสังกัดสพป.เขต 2
 • โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ริม (สังกัดเทศบาลตำบลแม่ริม)
  • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันโป่ง (สังกัดเทศบาลตำบลสันโป่ง)
  • โรงเรียนบ้านศาลา (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
 • โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  • โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ (โรงเรียนนานาชาติ)

อ้างอิง


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.