สัจนิยม

สัจนิยม อาจจะหมายถึง

  • ศิลปะสัจนิยม (Realism (arts)) - ศิลปะที่ออกมาในรูปที่ตรงต่อความเป็นจริงของชีวิตประจำวัน
  • ทัศนศิลป์เชิงสัจนิยม (Realism (visual arts)) - ลักษณะการเขียนภาพที่เขียนสิ่งที่เห็น
  • สัจนิยมคลาสสิก (Classical Realism) - ขบวนการศิลปะในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่เห็นคุณค่าของทั้งความงามและความเชี่ยวชาญทางศิลปะ
  • สัจนิยม (ปรัชญา) ทฤษฎีทางปรัชญาเกี่ยวกับการรับรู้โลก
  • วรรณกรรมแบบสัจนิยม (Literary realism) - ขบวนการวรรณกรรมในคริสต์ศตวรรษที่ 19
  • จิตรกรรมสัจนิยมแบบภาพถ่าย (Photorealism) - ขบวนการศิลปะของสหรัฐอเมริกาที่เริ่มขึ้นเมื่อปลายคริสต์ทศวรรษ 1960 และต้นคริสต์ทศวรรษ 1970 ในการสร้างงานจิตรกรรมที่ลม้ายภาพถ่าย
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.