สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท


สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท (อังกฤษ: Letsie III of Lesotho) เป็นพระมหากษัตริย์ที่โปรดการเล่นกีฬาเทนนิส และทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการเกษตร พระองค์ทรงเป็นประมุขหลังจากที่สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท เสด็จลี้ภัยทางการเมือง

สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท

พระปรมาภิไธยสมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท
พระอิสริยยศพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเลโซโท
ราชวงศ์ราชอาณาจักรเลโซโท
ครองราชย์ครั้งแรก พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2538
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2539
รัชกาลพ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน
รัชกาลก่อนสมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท
รัชกาลถัดไปยังอยู่ในราชสมบัติ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ17 กรกฎาคม พ.ศ. 2506
พระราชบิดาสมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท
พระราชมารดาสมเด็จพระราชินีมาโมฮาโตแห่งเลโซโท
พระอัครมเหสีสมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ
พระราชบุตร3 พระองค์


พระราชประวัติ

พระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโทและสมเด็จพระราชินีมาโมฮาโตแห่งเลโซโท ทรงมีพระราชอนุชา 1 พระองค์ คือ เจ้าชายซีอีโซแห่งเลโซโท และพระกนิษฐภคินี 1 พระองค์ คือ เจ้าหญิงคอนสแตนซ์ มาเซเอโซแห่งเลโซโท

การศึกษา

การอภิเษกสมรสและพระราชโอรสพระราชธิดา

พระองค์อภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ พระองค์ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดา 3 พระองค์ ได้แก่

  1. เจ้าหญิงซีนาตี เซโอโซแห่งเลโซโท
  2. เจ้าหญิงมาเซเอโซ
  3. เจ้าชายเลโรโทรี เซเอโซ มกุฎราชกุมารแห่งเลโซโท

การเสวยราชสมบัติ

  • ครั้งแรก พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ขณะที่สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท พระราชบิดาทรงอยู่ระหว่างการลี้ภัยทางการเมืองในสหราชอาณาจักร
  • ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 ภายหลังการสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท

แหล่งข้อมูล

http://sameaf.mfa.go.th/th/country/africa/detail.php?ID=44#1

ดูเพิ่ม

  • รายพระนามพระมหากษัตริย์ทั่วโลกเรียงตามวันเสด็จขึ้นครองราชย์
ก่อนหน้า สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท ถัดไป
สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท
พระมหากษัตริย์เลโซโท
(ครั้งที่ 1)

(ค.ศ. 1990ค.ศ. 1995)
สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท
สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท
พระมหากษัตริย์เลโซโท
(ครั้งที่ 2)

(ค.ศ. 1996 - ปัจจุบัน)
ยังอยู่ในราชสมบัติ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.