รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย

ในส่วนนี้จะเป็นรายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย ปัจจุบันประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีแล้วทั้งสิ้น 29 คน โดยเป็นบุคคลที่มียศทางทหาร 15 คน มียศทางตำรวจ 1 คน

รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย

      ประธานคณะกรรมการราษฎร
      นายกรัฐมนตรีที่มาจากรัฐประหารโดยตรง
      ผู้รักษาการแทนในกรณีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่างลง
      คณะรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูปและชื่อ คณะรัฐมนตรีไทย
คณะที่
เริ่มวาระ
(เริ่มต้นโดย)
สิ้นสุดวาระ
(สิ้นสุดโดย)
ที่มา รัชสมัย
1
(1-3)
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) 128 มิถุนายน พ.ศ. 2475
(มติของผู้แทนราษฎรชั่วคราว)
10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม)
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
210 ธันวาคม พ.ศ. 2475
(มติของผู้แทนราษฎรชั่วคราว)
1 เมษายน พ.ศ. 2476
(รัฐประหารโดยพระราชกฤษฎีกา)
31 เมษายน พ.ศ. 2476
(พระราชกฤษฎีกา)
21 มิถุนายน พ.ศ. 2476
(รัฐประหารและลาออก)
2
(1-5)
พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 421 มิถุนายน พ.ศ. 2476
(มติของผู้แทนราษฎรชั่วคราว)
16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
(ลาออกและเลือกตั้งทั่วไป)
คณะราษฎร
516 ธันวาคม พ.ศ. 2476
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1)
22 กันยายน พ.ศ. 2477
(ลาออกเนื่องจากสภาไม่อนุมัติสนธิสัญญาจำกัดยางของรัฐบาล)
622 กันยายน พ.ศ. 2477
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1)
9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
(ลาออกเนื่องจากกรณีกระทู้เรื่องขายที่ดินพระคลังข้างที่)
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
79 สิงหาคม พ.ศ. 2480
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1)
21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
(สภาครบวาระและจัดเลือกตั้งทั่วไป)
821 ธันวาคม พ.ศ. 2480
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 2)
16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
(ยุบสภาผู้แทนราษฎรและเลือกตั้งทั่วไป)[1]
3
(1-2)
แปลก พิบูลสงคราม916 ธันวาคม พ.ศ. 2481
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 3)
7 มีนาคม พ.ศ. 2485
(ลาออกเนื่องจากต้องเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีให้เหมาะสม)
คณะราษฎร
107 มีนาคม พ.ศ. 2485
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 3)
1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
(ลาออกเนื่องจากส.ส.ไม่อนุมัติร่างพ.ร.บ.และพ.ร.ก.)
4
(1)
ควง อภัยวงศ์111 สิงหาคม พ.ศ. 2487
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 3)
31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
(ลาออกเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง)
คณะราษฎร
5ทวี บุณยเกตุ 1231 สิงหาคม พ.ศ. 2488
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 3)
17 กันยายน พ.ศ. 2488
(ลาออกเนื่องจากเปิดโอกาสให้ผู้ที่เหมาะสมมาแทน)
คณะราษฎร
6
(1)
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 1317 กันยายน พ.ศ. 2488
(เสนอชื่อโดยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์)
31 มกราคม พ.ศ. 2489
(ยุบสภาผู้แทนราษฎรและเลือกตั้งทั่วไป)
เสรีไทย
4
(2)
ควง อภัยวงศ์1431 มกราคม พ.ศ. 2489
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4)
24 มีนาคม พ.ศ. 2489
(ลาออกเนื่องจากแพ้มติสภาที่เสนอพ.ร.บ.ที่รัฐบาลรับไม่ได้)
คณะราษฎร
7
(1-3)
ปรีดี พนมยงค์1524 มีนาคม พ.ศ. 2489
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4)
7 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(ลาออกเนื่องจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489)
คณะราษฎร
-7 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4)
11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(ลาออกเนื่องจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล)
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
1611 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4)
23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
(ลาออกเนื่องจากถูกกล่าวหาจากกรณีเหตุการณ์สวรรคตของรัชกาลที่ 8)
8
(1-2)
ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 1723 สิงหาคม พ.ศ. 2489
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4)
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
(ลาออกเนื่องจากมีกระแสกดดันที่รุนแรง)
พรรคแนวรัฐธรรมนูญ
1830 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
(รัฐประหาร)
รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2490
(หัวหน้าคณะ: ผิน ชุณหะวัณ)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 24909 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
4
(3-4)
ควง อภัยวงศ์199 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
(มติคณะทหารแห่งชาติ)
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
(ลาออกเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไป)
พรรคประชาธิปัตย์
2021 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 5)
8 เมษายน พ.ศ. 2491
(ลาออกเนื่องจากคณะรัฐประหารบังคับให้ลาออกภายใน 24 ชั่วโมง)
3
(3-8)
แปลก พิบูลสงคราม218 เมษายน พ.ศ. 2491
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 5)
25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 และมีการเลือกตั้งทั่วไป)
พรรคธรรมาธิปัตย์[2]
2225 มิถุนายน พ.ศ. 2492
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 6)
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
(นำรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 กลับมาใช้อีกครั้ง)
2329 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
(มติคณะรัฐประหาร)
6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
(มีการแต่งตั้งสมาชิกประเภทที่ 2 ขึ้นใหม่)
คณะบริหารประเทศชั่วคราว
246 ธันวาคม พ.ศ. 2494
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 6)
23 มีนาคม พ.ศ. 2495
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2495 และมีการเลือกตั้งทั่วไป)
พรรคธรรมาธิปัตย์[2]
2524 มีนาคม พ.ศ. 2495
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 7)
21 มีนาคม พ.ศ. 2500
(สภาครบวาระและจัดการเลือกตั้งทั่วไป)
2621 มีนาคม พ.ศ. 2500
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 8)
16 กันยายน พ.ศ. 2500
(รัฐประหาร)
พรรคเสรีมนังคศิลา
รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2500
(หัวหน้าคณะ: สฤษดิ์ ธนะรัชต์)
16 กันยายน พ.ศ. 250021 กันยายน พ.ศ. 2500
9พจน์ สารสิน 2721 กันยายน พ.ศ. 2500
(ทูลเกล้าฯเสนอชื่อโดยผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร)
1 มกราคม พ.ศ. 2501
(ลาออกและจัดการเลือกตั้งทั่วไป)
10
(1)
ถนอม กิตติขจร 281 มกราคม พ.ศ. 2501
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 9)
20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
(ลาออกและรัฐประหาร)
พรรคชาติสังคม
รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2501
(หัวหน้าคณะ: สฤษดิ์ ธนะรัชต์)
20 ตุลาคม พ.ศ. 25019 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
11สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 299 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
(มติสภาร่างรัฐธรรมนูญ)
8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(ถึงแก่อสัญกรรม)
คณะปฏิวัติ
10
(2-3)
ถนอม กิตติขจร 309 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(มติสภาร่างรัฐธรรมนูญ)
7 มีนาคม พ.ศ. 2512
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511 และจัดการเลือกตั้งทั่วไป)
317 มีนาคม พ.ศ. 2512
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 10)
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
(รัฐประหาร)

พรรคสหประชาไทย

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2514
(หัวหน้าคณะ: ถนอม กิตติขจร)
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 251418 ธันวาคม พ.ศ. 2515
10
(4)
ถนอม กิตติขจร 3218 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(มติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
(ลาออกเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลา)
คณะปฏิวัติ
12สัญญา ธรรมศักดิ์ 3314 ตุลาคม พ.ศ. 2516
(ทูลเกล้าฯเสนอชื่อโดยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
(ลาออกโดยให้เหตุผลว่าร่างรัฐธรรมนูญไม่เสร็จ)
3427 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
(มติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517 และจัดการเลือกตั้งทั่วไป)
6
(2)
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 3515 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 11)
14 มีนาคม พ.ศ. 2518
(ไม่ได้รับความไว้วางใจในการแถลงนโยบาย)
พรรคประชาธิปัตย์
13หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 3614 มีนาคม พ.ศ. 2518
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 11)
20 เมษายน พ.ศ. 2519
(ยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดการเลือกตั้งทั่วไป)[3]
พรรคกิจสังคม
6
(3)
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 3720 เมษายน พ.ศ. 2519
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 12)
25 กันยายน พ.ศ. 2519
(ลาออกเนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์ถนอม กิตติขจรกลับมาอุปสมบท)
พรรคประชาธิปัตย์
3825 กันยายน พ.ศ. 2519
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 12)
6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
(รัฐประหาร)
รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2519
(หัวหน้าคณะ: สงัด ชลออยู่)
6 ตุลาคม พ.ศ. 25198 ตุลาคม พ.ศ. 2519
14ธานินทร์ กรัยวิเชียร 398 ตุลาคม พ.ศ. 2519
(มติคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน)
20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
(รัฐประหาร)
รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2520
(หัวหน้าคณะ: สงัด ชลออยู่)
20 ตุลาคม พ.ศ. 252011 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
15
(1-2)
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 4011 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
(รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2520)
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521 และจัดการเลือกตั้งทั่วไป)
4112 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 13)
3 มีนาคม พ.ศ. 2523
(ลาออกเนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์น้ำมันและผู้ลี้ภัย)
16
(1-3)
เปรม ติณสูลานนท์ 423 มีนาคม พ.ศ. 2523
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 13)
30 เมษายน พ.ศ. 2526
(ยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดการเลือกตั้งทั่วไป)[4]
4330 เมษายน พ.ศ. 2526
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 14)
5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
(ยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดการเลือกตั้งทั่วไป)[5]
445 สิงหาคม พ.ศ. 2529
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 15)
4 สิงหาคม พ.ศ. 2531
(ยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดการเลือกตั้งทั่วไป)[6]
17
(1-2)
ชาติชาย ชุณหะวัณ 454 สิงหาคม พ.ศ. 2531
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 16)
9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
(ลาออก)
พรรคชาติไทย
469 ธันวาคม พ.ศ. 2533
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 16)
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
(รัฐประหาร)
รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2534
(หัวหน้าคณะ: สุนทร คงสมพงษ์)
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25342 มีนาคม พ.ศ. 2534
18
(1)
อานันท์ ปันยารชุน 472 มีนาคม พ.ศ. 2534
(มติคณะ รสช.)
7 เมษายน พ.ศ. 2535
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 และจัดการเลือกตั้งทั่วไป)
19สุจินดา คราประยูร 487 เมษายน พ.ศ. 2535
(ทูลเกล้าฯเสนอชื่อโดยสุนทร คงสมพงษ์ ประธานสภารสช.[7][8] และมติพรรคร่วมรัฐบาล[9])
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
(ลาออกเนื่องจากเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ)
-มีชัย ฤชุพันธุ์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
(นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง)
10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่)
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่ง)
18
(2)
อานันท์ ปันยารชุน 4910 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(ทูลเกล้าฯเสนอชื่อโดยอาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร)
23 กันยายน พ.ศ. 2535
(ยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดการเลือกตั้งทั่วไป) [10]
20
(1)
ชวน หลีกภัย 5023 กันยายน พ.ศ. 2535
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 18)
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดการเลือกตั้งทั่วไป) [11]
พรรคประชาธิปัตย์
21บรรหาร ศิลปอาชา 5113 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 19)
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดการเลือกตั้งทั่วไป)[12]
พรรคชาติไทย
22ชวลิต ยงใจยุทธ 5225 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
(ลาออก เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ)
พรรคความหวังใหม่
20
(2)
ชวน หลีกภัย 539 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20)
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดการเลือกตั้งทั่วไป)[13]
พรรคประชาธิปัตย์
23
(1-2)
ทักษิณ ชินวัตร 549 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21)
11 มีนาคม พ.ศ. 2548
(สภาครบวาระ และจัดการเลือกตั้งทั่วไป)
พรรคไทยรักไทย
5511 มีนาคม พ.ศ. 2548
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 22)
19 กันยายน พ.ศ. 2549
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดการเลือกตั้งทั่วไป และเกิดรัฐประหาร)[14]
รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549
(หัวหน้าคณะ: สนธิ บุญยรัตกลิน)
19 กันยายน พ.ศ. 25491 ตุลาคม พ.ศ. 2549
24สุรยุทธ์ จุลานนท์ 561 ตุลาคม พ.ศ. 2549
(รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549)
29 มกราคม พ.ศ. 2551
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และจัดการเลือกตั้งทั่วไป)
25สมัคร สุนทรเวช 5729 มกราคม พ.ศ. 2551
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23)
9 กันยายน พ.ศ. 2551
(ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่ง) [15]
พรรคพลังประชาชน
26สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 9 กันยายน พ.ศ. 2551
(นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง)
18 กันยายน พ.ศ. 2551
(มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่)
พรรคพลังประชาชน
5818 กันยายน พ.ศ. 2551
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23)
2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี)[16]
-ชวรัตน์ ชาญวีรกูล 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง)
17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่)
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่ง)
27อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 5917 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23)
5 สิงหาคม พ.ศ. 2554
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดการเลือกตั้งทั่วไป)[17]
พรรคประชาธิปัตย์
28ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 605 สิงหาคม พ.ศ. 2554
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24)
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งขณะรักษาการ หลังจากยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดการเลือกตั้งทั่วไป) [18]
พรรคเพื่อไทย
-นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง)
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(รัฐประหาร)
พรรคเพื่อไทย
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่ง)
รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557
(หัวหน้าคณะ: ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
22 พฤษภาคม พ.ศ. 255724 สิงหาคม พ.ศ. 2557
29
(1-2)
ประยุทธ์ จันทร์โอชา 6124 สิงหาคม พ.ศ. 2557
(มติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
9 มิถุนายน พ.ศ. 2562
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และจัดการเลือกตั้งทั่วไป) [19]
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
629 มิถุนายน พ.ศ. 2562
(มติของรัฐสภา)
ปัจจุบันพรรคพลังประชารัฐ

หมายเหตุ

รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย (เรียงลำดับตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง)

      นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน
      อดีตนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่
ลำดับ รูปและชื่อ วาระดำรงตำแหน่ง เวลาดำรงตำแหน่ง
1 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม สมัยที่ 1: 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
สมัยที่ 2: 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
สมัยที่ 3: 8 เมษายน พ.ศ. 2491 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
สมัยที่ 4: 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
สมัยที่ 5: 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 - 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
สมัยที่ 6: 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
สมัยที่ 7: 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
สมัยที่ 8: 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 - 16 กันยายน พ.ศ. 2500
15 ปี 25 วัน
2 จอมพล ถนอม กิตติขจร สมัยที่ 1: 1 มกราคม พ.ศ. 2501 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
สมัยที่ 2: 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
สมัยที่ 3: 7 มีนาคม พ.ศ. 2512 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
สมัยที่ 4: 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515
สมัยที่ 5: 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
9 ปี 205 วัน
3 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สมัยที่ 1: 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 - 30 เมษายน พ.ศ. 2526
สมัยที่ 2: 30 เมษายน พ.ศ. 2526 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
สมัยที่ 3: 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531
8 ปี 154 วัน
4 นายชวน หลีกภัย สมัยที่ 1: 23 กันยายน พ.ศ. 2535 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
สมัยที่ 2: 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
6 ปี 20 วัน
5 นายทักษิณ ชินวัตร สมัยที่ 1: 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
สมัยที่ 2: 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 - 19 กันยายน พ.ศ. 2549
5 ปี 222 วัน
6 พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) สมัยที่ 1: 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
สมัยที่ 2: 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 - 22 กันยายน พ.ศ. 2477
สมัยที่ 3: 22 กันยายน พ.ศ. 2477 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
สมัยที่ 4: 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
สมัยที่ 5: 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
5 ปี 178 วัน
7 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สมัยที่ 1: 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สมัยที่ 2: 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
4 ปี 351 วัน
8 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ สมัยที่ 1: 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 4 ปี 302 วัน
9 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สมัยที่ 1: 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 2 ปี 275 วัน
10 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมัยที่ 1: 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 2 ปี 231 วัน
11 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ สมัยที่ 1: 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
สมัยที่ 2: 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
2 ปี 203 วัน
12 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ สมัยที่ 1: 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
สมัยที่ 2: 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
2 ปี 113 วัน
13 พันตรี ควง อภัยวงศ์ สมัยที่ 1: 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
สมัยที่ 2: 31 มกราคม พ.ศ. 2489 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
สมัยที่ 3: 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
สมัยที่ 4: 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 - 8 เมษายน พ.ศ. 2491
1 ปี 232 วัน
14 นายอานันท์ ปันยารชุน สมัยที่ 1: 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 - 7 เมษายน พ.ศ. 2535
สมัยที่ 2: 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 - 23 กันยายน พ.ศ. 2535
1 ปี 141 วัน
15 นายบรรหาร ศิลปอาชา สมัยที่ 1: 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 1 ปี 135 วัน
16 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ สมัยที่ 1: 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 1 ปี 124 วัน
17 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ สมัยที่ 1: 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 29 มกราคม พ.ศ. 2551 1 ปี 120 วัน
18 พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ สมัยที่ 1: 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
สมัยที่ 2: 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
1 ปี 77 วัน
19 พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช สมัยที่ 1: 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 - 20 เมษายน พ.ศ. 2519 1 ปี 37 วัน
20 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร สมัยที่ 1: 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 1 ปี 12 วัน
21 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) สมัยที่ 1: 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2475
สมัยที่ 2: 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476
สมัยที่ 3: 1 เมษายน พ.ศ. 2476 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476
358 วัน
22 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ สมัยที่ 1: 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 349 วัน
23 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช สมัยที่ 1: 17 กันยายน พ.ศ. 2488 - 31 มกราคม พ.ศ. 2489
สมัยที่ 2: 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2519
สมัยที่ 3: 20 เมษายน พ.ศ. 2519 - 23 กันยายน พ.ศ. 2519
สมัยที่ 4: 25 กันยายน พ.ศ. 2519 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
332 วัน
24 นายสมัคร สุนทรเวช สมัยที่ 1: 29 มกราคม พ.ศ. 2551 - 9 กันยายน พ.ศ. 2551 224 วัน
25 นายปรีดี พนมยงค์ สมัยที่ 1: 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2489
สมัยที่ 2: 7 มิถุนายน พ.ศ. 2489 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
สมัยที่ 3: 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
152 วัน
26 นายพจน์ สารสิน สมัยที่ 1: 21 กันยายน พ.ศ. 2500 - 1 มกราคม พ.ศ. 2501 102 วัน
27 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ สมัยที่ 1: 18 กันยายน พ.ศ. 2551 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 75 วัน
28 พลเอก สุจินดา คราประยูร สมัยที่ 1: 7 เมษายน พ.ศ. 2535 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 47 วัน
29 นายทวี บุณยเกตุ สมัยที่ 1: 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 - 17 กันยายน พ.ศ. 2488 17 วัน

เชิงอรรถ

 1. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2481
 2. หลักการและนโยบายของชุมนุมธรรมาธิปัตย์. พระนคร: โรงพิมพ์สหการพานิช. 2490.
 3. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2519
 4. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2526
 5. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
 6. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2531
 7. ร่วมกันสู้ หน้า 35-48ค้านนายกฯ
 8. สารคดีเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
 9. ย้อนรอย “สามัคคีธรรม” ยุคสุรยุทธ์-สนธิ ฟื้นคืนชีพ!?
 10. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535
 11. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
 12. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539
 13. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
 14. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
 15. ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 ประกอบมาตรา 182 (7) เนื่องในกรณีเป็นผู้ดำเนินรายการ "ชิมไปบ่นไป" และ "ยกโขยง 6 โมงเช้า"
 16. ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ยุบพรรคพลังประชาชน, พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย รวมทั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบคนละ 5 ปี
 17. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
 18. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
 19. พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

อ้างอิง

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.