มาซิโดเนีย

มาซิโดเนีย (อังกฤษ: Macedonia) อาจหมายถึง

ดินแดนป้จจุบัน

ดินแดนโบราณ

ดูเพิ่ม

  • กรณีพิพาทชื่อมาซิโดเนีย
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.