ประเทศศรีลังกา

ศรีลังกา (สิงหล: ශ්‍රී ලංකා; ทมิฬ: இலங்கை) หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (สิงหล: ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය; ทมิฬ: இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசு) เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ นอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอนุทวีปอินเดีย ชื่อในอดีตได้แก่ ลังกา ลังกาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ในสมัยอาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 มีพรมแดนทางทะเลติดต่อกับอินเดียทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และมัลดีฟส์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรีลังกา
(สิงหล)
இலங்கை சனநாயக சோஷலிசக் குடியரசு (ทมิฬ)
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
คำขวัญ: ไม่มี
เพลงชาติ: ศรีลังกามาตา
(มารดาแห่งศรีลังกา)
เมืองหลวงศรีชยวรรธนปุระโกฏเฏ (ทางการบริหาร)
โคลัมโบ (ทางพาณิชย์)
6°54′N 79°54′E
เมืองใหญ่สุด โคลัมโบ
ภาษาราชการ ภาษาสิงหลและภาษาทมิฬ
การปกครอง สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
  ประธานาธิบดี ไมตรีปาละ สิริเสนะ
  นายกรัฐมนตรี รนิล วิกรมสิงหะ
เอกราช จาก สหราชอาณาจักร 
  ประกาศ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 
พื้นที่
  รวม 65,610 ตร.กม. (120)
25,332 ตร.ไมล์ 
  แหล่งน้ำ (%) 4.4%
ประชากร
  2553 (สำมะโน) 20,277,597 
  ความหนาแน่น 323 คน/ตร.กม. (40)
836.6 คน/ตร.ไมล์
จีดีพี (อำนาจซื้อ) 2560 (ประมาณ)
  รวม $ 278.173 พันล้าน 
  ต่อหัว $ 13,000 
จีดีพี (ราคาตลาด) 2560 (ประมาณ)
  รวม $ 83.567 พันล้าน 
  ต่อหัว $ 3,905 
จีนี (2555) 39.2[1] 
HDI (2559) 0.766 (สูง) (73rd)
สกุลเงิน รูปี (LKR)
เขตเวลา (UTC+5:30)
ขับรถด้าน ซ้ายมือ
โดเมนบนสุด .lk
รหัสโทรศัพท์ 94

ภูมิศาสตร์

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลูกคลื่น มีภูเขาสูง มีที่ราบเป็นบริเวณแคบ มีพรมแดนทางทะเลทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับประเทศอินเดีย

ภูมิอากาศ

อากาศช่วงพื้นที่ราบลุ่ม ภูมิอากาศของโคลัมโบจะอยู่ประมาณที่ 27 องศาเซลเซียส ในพื้นที่ราบสูงอากาศจะเย็น อุณหภูมิสามารถลงถึง 16 องศาเซลเซียส จากภูเขาที่มีความสูง 2,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล แดดออกตลอดทั้งวัน ช่วงลมมรสุมอากาศของศรีลังกา ลมมรสุมทางตะวันออกเฉียงใต้จะพาฝนมาด้วยตั้งแต่เดือน พ.ค. ถึง ก.ค. และพัดต่อไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ทางตอนใต้และทางภาคกลาง แต่ภาคเหนือและภาคตะวันออกจะได้รับอิทธิพลลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือน ธ.ค. ถึง ม.ค.

ประวัติศาสตร์

ดูบทความหลักที่: ประวัติศาสตร์ศรีลังกา

ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ชาวสิงหลและชาวทมิฬเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในศรีลังกาประมาณ 500 ปี และ 300 ปีก่อนคริสตกาลตามลำดับ โดยต่างก็อพยพมาจากอินเดีย อาณาจักรสิงหลได้ก่อตั้งขึ้นในบริเวณที่ราบทางภาคเหนือของศรีลังกา โดยมีเมืองอนุราธปุระเป็นเมืองหลวงแห่งแรกยาวนานถึงประมาณ 1,200 ปี ต่อมาในศตวรรษที่ 13 จึงได้เสื่อมลง พร้อมกับการเกิดขึ้นของอาณาจักรทมิฬ โดยมีเมืองโปลอนนารุวะเป็นเมืองหลวงยาวนานประมาณ 200 ปี ชาวทมิฬจึงได้อพยพไปตั้งอาณาจักรแจฟฟ์นาทางคาบสมุทรแจฟฟ์นา ตอนเหนือของประเทศ ส่วนชาวสิงหลได้ถอยร่นลงไปตั้งรกรากอยู่ทางใต้ ก่อตั้งเป็นอาณาจักรกัณฏิ ซึ่งมีกัณฏิเป็นเมืองหลวง นอกจากนี้ก็มีอาณาจักรโกฏเฏและอาณาจักรรุหุนะ โดยอาณาจักรแคนดีเป็นอาณาจักรที่มีอำนาจมากที่สุดประมาณศตวรรษที่ 15

อาณานิคม

ดูบทความหลักที่: บริติชซีลอน

อิทธิพลของตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทในศรีลังกา เริ่มจากโปรตุเกส ดัตช์ และอังกฤษ ตามลำดับ โดยมาทำการค้าตามเมืองท่าด้านตะวันตกของประเทศ และในปี พ.ศ. 2048 (ค.ศ. 1505) โปรตุเกสได้เข้ายึดครองพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลและปกครองประเทศก่อนที่ชาวดัตช์จะเข้าครอบครองดินแดนศรีลังกาในปี พ.ศ. 2201 (ค.ศ. 1658) และต่อมาอังกฤษสามารถครอบครองศรีลังกาเป็นเมืองขึ้นในปี พ.ศ. 2358 (ค.ศ. 1815) ภายใต้อนุสัญญา Kandyan รวมเวลาที่ศรีลังกาตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติเกือบ 500 ปี และอังกฤษได้ใช้ศรีลังกาเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารที่สำคัญแห่งหนึ่งในมหาสมุทรอินเดียในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ศรีลังกาได้รับเอกราชจากอังกฤษ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948)

นิติบัญญัติ

รัฐสภาเป็นระบบสภาเดียวโดยสมาชิกทั้งหมด 225 คน ได้รับเลือกจากประชาชนทุก ๆ 6 ปี ผู้มีสิทธิออกเสียงต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน อยู่ในตำแหน่ง 6 ปี มีฐานะเป็นประมุขของประเทศและหัวหน้ารัฐบาล เป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี และมีอำนาจถอดถอนนายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรี

พรรคการเมือง

ปัจจุบันมีพรรคการเมืองใหญ่น้อยประมาณ 30 พรรค มีพรรคการเมืองสำคัญ ๆ ได้แก่

 • พรรค Sri Lanka Freedom Party (SLFP)
 • พรรค United National Party (UNP)
 • พรรค Tamil United Liberation Front (TULF)
 • พรรค Ceylon Workers’ Congress (CWC)
 • พรรค Sri Lanka Mahajana Party (SLMP)
 • พรรค Janatha Vimukti Peramuna (JVP) หรือ People’s Liberation
 • พรรค Sri Lanka Muslim Congress (SLMC)

การเมืองภายในของศรีลังกาปัจจุบัน

ศรีลังกาเป็นประเทศที่ประกอบด้วยประชากรหลายเชื้อชาติ ศาสนา แต่การเมืองภายในมีพรรคการเมืองที่สำคัญเพียง 2 พรรคของชนชาติสิงหล คือ SLFP (Sri Lanka Freedom Party) และพรรค UNP (United National Party) ที่แข่งขันช่วงชิงอำนาจทางการเมือง พรรคการเมืองอื่น ๆ ซึ่งเป็นพรรคของชนเชื้อสายทมิฬและชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ เป็นพรรคย่อยและมีความสำคัญน้อย นับแต่ศรีลังกาได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี 2491 (ค.ศ. 1948) จนถึงปัจจุบันพรรค SLFP และพรรค UNP ผลัดกันเป็นรัฐบาลมาโดยตลอด โดยทั้งสองพรรคดังกล่าวนิยมระบอบประชาธิปไตยเหมือนกัน แต่ต่างกันที่นโยบายเศรษฐกิจของพรรค SLFP มีลักษณะเป็นสังคมนิยม ในขณะที่พรรค UNP มีนโยบายเศรษฐกิจเสรี

การแบ่งเขตการปกครอง

ศรีลังกาประกอบด้วย 9 จังหวัด ดังนี้ (ชื่อเมืองหลักของจังหวัดอยู่ในวงเล็บ)

 • จังหวัดกลาง (กัณฏิ)
 • จังหวัดกลางเหนือ (อนุราธปุระ)
 • จังหวัดตะวันตก (โคลัมโบ)
 • จังหวัดตะวันตกเฉียงเหนือ (กุรุแณคละ)
 • จังหวัดตะวันออก (ตรินโคมาลี)
 • จังหวัดใต้ (กอลล์)
 • จังหวัดสพรคมุวะ (รัตนปุระ)
 • จังหวัดเหนือ (แจฟฟ์นา)
 • จังหวัดอูวะ (พทุลละ)

โครงสร้าง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 4 อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 9 อัตราการว่างงาน ร้อยละ 9

ศาสนา

พุทธศาสนาร้อยละ 70 ฮินดูร้อยละ 7 คริสเตียนร้อยละ 6 อิสลาม ร้อยละ 7 และอื่น ๆ ร้อยละ 10 [2]

ดูบทความหลักที่: ศาสนาในศรีลังกา และ พุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา
ศาสนาในศรีลังกา
ศาสนา ร้อยละ
ศาสนาพุทธ
 
70.19%
ศาสนาฮินดู
 
12.61%
ศาสนาอิสลาม
 
9.71%
ศาสนาคริสต์
 
7.45%
Source: Census of Population and Housing, 2011[3]

อ้างอิง

 1. "Sri Lanka". World Bank.
 2. "Sri Lanka Census of Population and Housing, 2011 – Population by Religion" (PDF). Department of Census and Statistics, Sri Lanka. 20 April 2012.

แหล่งข้อมูลอื่น

รัฐบาล
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติศาสตร์
แผนที่
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.