กวาง

กวาง เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับสัตว์กีบคู่ (อันดับย่อยสัตว์เคี้ยวเอื้อง) ที่จัดอยู่ในวงศ์ Cervidae

กวาง
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: โอลิโกซีนตอนต้น–ปัจจุบัน
ชนิดของกวาง
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: สัตว์ (Animalia)
ไฟลัม: สัตว์มีแกนสันหลัง (Chordata)
ชั้น: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม (Mammalia)
อันดับ: สัตว์กีบคู่ (Artiodactyla)
อันดับย่อย: สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminantia)
วงศ์: กวาง (Cervidae)
Goldfuss, 1820
วงศ์ย่อย
แผนที่แสดงการกระจายพันธุ์

มีลักษณะขนยาวหยาบสีน้ำตาล ตัวผู้มีเขาเป็นแขนง ผลัดเขาปีละครั้ง ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าและไม่มีเขา ลักษณะเขาตัน ไม่กลวง เป็นเกลียว บางชนิดอาจแตกแขนงได้มากเหมือนกิ่งไม้ ไม่มีถุงน้ำดี ชอบอยู่ตามลำพังตัวเดียวยกเว้นฤดูผสมพันธุ์ กินใบไม้อ่อน หญ้าอ่อน

การจำแนก

วงศ์ Cervidae [1]

 • วงศ์ย่อย Muntiacinae คือ เก้ง
 • วงศ์ย่อย Cervinae
 • วงศ์ย่อย Hydropotinae
  • สกุล Hydropotes
   • Hydropotes inermis (กวางน้ำจีน)
 • วงศ์ย่อย Odocoileinae/ Capreolinae
  • สกุล Odocoileus
   • Odocoileus virginianus (กวางหางขาว)
   • Odocoileus hemionus (กวางหางดำ)
  • สกุล Blastocerus
   • Blastocerus dichotomus
  • สกุล Ozotoceros
   • Ozotoceros bezoarticus (กวางปัมปัส)
  • สกุล Mazama
   • Mazama americana
   • Mazama bricenii
   • Mazama chunyi
   • Mazama gouazoubira
   • Mazama nana
   • Mazama pandora
   • Mazama rufina
  • สกุล Pudu
   • Pudu mephistophiles (ปูดูเหนือ; เป็นกวางเล็กที่สุดในโลก)
   • Pudu pudu (ปูดูใต้)
  • สกุล Hippocamelus
   • Hippocamelus antisensis (กวางกูเอมาลเปรู)
   • Hippocamelus bisulcus (กวางกูเอมาลชิลี)
  • สกุล Capreolus
   • Capreolus capreolus (กวางโรตะวันตก)
   • Capreolus pygargus (กวางโรตะวันออก)
  • สกุล Rangifer
  • สกุล Alces
   • Alces alces (กวางมูส; เป็นกวางใหญ่ที่สุดในโลก)

การปรับตัวต่อถิ่นอาศัย

จากการศึกษาวิวัฒนาการของสัตว์วงศ์กวางและกระจง ซึ่งเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน พบว่ามีหลายชนิดที่มีลักษณะการปรับตัวทางวิวัฒนาการเป็นแบบเข้าหากัน คือ กวางและกระจงที่มีถิ่นอาศัยต่างถิ่นกัน อาจมีรูปร่างภายนอกที่คล้ายคลึงกันได้ หากสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาของถิ่นอาศัยนั้นมีสภาพใกล้เคียงกัน [3] ซึ่งภายใต้สภาพการเลี้ยงในสวนสัตว์ในแต่ละที่ แต่ละกลุ่มประชากรในถิ่นอาศัยที่มีสภาพทางนิเวศวิทยาที่แตกต่างกันนั้น อาจจะเป็นคนละชนิด ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันก็ได้ [4]

ความสำคัญต่อมนุษย์

กวางเป็นสัตว์ที่มีบทบาทสำคัญต่อการตำรงชีวิตของมนุษย์มานานแล้ว ตั้งแต่ยุคที่มีการล่าสัตว์เพื่อนำมาทำเป็นอาหาร เอาหนังมาทำเครื่องนุ่งห่ม ต่อมาได้มีการนำกวางมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อบริโภคเนื้อ เป็นเกมกีฬาของชนชั้นสูงและมีการพัฒนาขึ้นมาจนเกิดเป็นอุตสาหกรรมการเลี้ยงกวางหรือฟาร์มกวาง [5]

นอกจากนี้แล้ว กวาง ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งดาวโชคลาภ กวาง ในภาษาจีนจะเรียกว่า "ลู่" (鹿) เป็นสัตว์สิริมงคลตามความเชื่อของจีน ซึ่งหมายถึงเทพดาวลก (ผู้เป็น 1 ใน 3 เทพดาว ฮก ลก ซิ่ว) ดังนั้นกวางจึงมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ เป็นตัวแทนหมายถึง เทพแห่งดาวโชคลาภและชื่อเสียง[6] กวางหลายชนิดถูกจัดอยู่ในสัตว์ป่าคุ้มครอง สถานภาพทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 ที่อนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้ [7]

หมายเหตุ

สัตว์เคี้ยวเอื้องอื่นบางชนิดเรียกว่ากวางตามชื่อสามัญ แต่ไม่ใช่กวางแท้ ๆ เช่น สัตว์ในวงศ์กวางชะมด (ชื่อสามัญ: Musk deer; ชื่อวิทยาศาสตร์: Moschidae) และกวางผา (ชื่อสามัญ: Goral; ชื่อวิทยาศาสตร์: Naemorhedus sp.)[8] [9]

อ้างอิง

 1. จาก itis.gov (อังกฤษ)
 2. (สวัสดิ์, 2527)
 3. Biology and management of the Cervidae. a conference held at the Conservation and Research Center, National Zoological Park, Smithsonian Institution, Front Royal, Virginia, August 1-5, 1982
 4. การศึกษาลำดับนิวคลีโอไทดสัตววงศกวางเพื่อประโยชนในการจำแนกสัตวปาของกลาง. โดย กณิตา อุยถาวร. สืบค้น 26 ตุลาคม 2556
 5. กวาง. รัตตนาฟาร์ม
 6. กวาง สัญลักษณ์แห่งดาวโชค. โฮโรเวิลด์
 7. กวาง. การเลี้ยงกวางจากกรมปศุสัตว์
 8. กวาง คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 9. การเลี้ยงกวาง

แหล่งข้อมูลอื่น

วิกิสปีชีส์ มีข้อมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ:
Cervidae
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.