กระทรวงการคลัง (ประเทศไทย)

ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงการคลัง
ตรานกวายุภักษ์เป็นตราประจำกระทรวงการคลัง
ที่ทำการกระทรวงการคลัง
ที่ทำการ
ซอยพระรามที่ 6 ซอย 30 (อารีย์สัมพันธ์)
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 14 เมษายน พ.ศ. 2418 (144 ปี)
สืบทอดจาก กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
บุคลากร 29,391 (พ.ศ. 2557)[1]
งบประมาณ 199,174.0666 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
รัฐมนตรี อุตตม สาวนายน, รัฐมนตรีว่าการ
สันติ พร้อมพัฒน์, รัฐมนตรีช่วยว่าการ
ผู้บริหารหลัก ดร.ประสงค์ พูนธเนศ, ปลัดกระทรวง
จุมพล ริมสาคร[3], รองปลัดกระทรวง
จักรกฤษฏิ์ พาราพันธกุล, รองปลัดกระทรวง
นรินทร์ กัลยาณมิตร, รองปลัดกระทรวง
ยุทธนา หยิมการุญ, รองปลัดกระทรวง
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
กระทรวงการคลัง www.mof.go.th


ประวัติความเป็นมาของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังได้ถือกำเนินขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2418 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตราพระราชบัญญัติกรมพระคลังมหาสมบัติ และจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ กรมพระคลังมหาสมบัติมีฐานะเป็นกระทรวงเพราะใช้คำภาษาอังกฤษเพื่อเรียกอธิบดีว่า มินิสเตอร์ ออฟ ฟิแนนซ์

ดูที่ ประวัติความเป็นมาของกระทรวงการคลัง

ส่วนราชการ

 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • กรมสรรพากร
 • กรมธนารักษ์
 • กรมสรรพสามิต
 • กรมศุลกากร
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

รัฐวิสาหกิจ

 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.)
 • องค์การสุรา
 • โรงงานไพ่
 • บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (สังกัดกรมธนารักษ์)

หน่วยงานในกำกับ / หน่วยงานอิสระ

 • สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 • สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • กองทุนการออมแห่งชาติ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
 • บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

รายพระนามและนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ดูที่ รายพระนามและนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อ้างอิง

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.