ตุลาการสมทบในศาลสูงสุดสหรัฐ

ตุลาการสมทบในศาลสูงสุดสหรัฐ (อังกฤษ: Associate Justice of the Supreme Court of the United States) เป็นสมาชิกศาลสูงสุดสหรัฐนอกเหนือไปจากประธานศาลสูงสุดสหรัฐ จำนวนตุลาการสมทบนั้นรัฐสภาสหรัฐเป็นผู้กำหนด ปัจจุบัน รัฐบัญญัติตุลาการ ค.ศ. 1869 (Judiciary Act of 1869) กำหนดให้มีแปดคน

เช่นเดียวกับประธานศาล ตุลาการสมทบนั้นประธานาธิบดีเสนอชื่อให้วุฒิสภารับรองด้วยเสียงข้างมาก ตามความในมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญสหรัฐ ซึ่งบัญญัติว่า ให้ประธานาธิบดี "เสนอชื่อ และโดยคำแนะนำและยินยอมของวุฒิสภา แต่งตั้ง...ตุลาการศาลสูงสุด" แม้รัฐธรรมนูญระบุว่า "ตุลาการ" แต่ชื่อตำแหน่งของบุคคลเหล่านี้ คือ "ตุลาการสมทบ" ตามที่รัฐบัญญัติตุลาการ ค.ศ. 1789 กำหนดให้ใช้

ตามประเพณีแล้ว ในความเห็นของศาล ตุลาการสมทบจะเรียกขานว่า "Mr. Justice" ทว่า ตั้งแต่ ค.ศ. 1980 หนึ่งปีก่อนมีการตั้งตุลาการหญิงครั้งแรก เป็นต้นมา มีการตัด "Mr." ออกเพื่อเลี่ยงการเลือกปฏิบัติทางเพศ

มาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญ ระบุว่า ตุลาการสมทบในศาลสูงสุด ตลอดจนตุลาการกลางคนอื่น ๆ อยู่ในตำแหน่งตราบที่ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย (during good Behavior) หมายความว่า การแต่งตั้งนั้นมีผลชั่วชีวิต และเมื่อวุฒิสภารับรองแล้ว วาระดำรงตำแหน่งย่อมสิ้นสุดลงเมื่อตาย ลาออก เกษียณอายุ หรือถูกถอดเพราะมีการฟ้องให้ขับออกจากตำแหน่ง (impeachment) ในสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาวินิจฉัยว่ามีความผิด

ในการลงคะแนนวินิจฉัยคดีที่ฟ้องต่อศาล ตุลาการสมทบหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง ประธานศาลก็เช่นกัน แต่ในยามร่างความเห็นของศาล การที่ประธานศาลใช้อำนาจกำหนดตัวตุลาการที่จะเขียนความเห็นนั้นมีอิทธิพลเป็นพิเศษต่อการชี้ขาดคดี และประธานศาลยังเป็นประธานที่ประชุมวินิจฉัยคดี นอกเหนือไปจากหน้าที่ทางธุรการซึ่งตุลาการคนอื่นไม่มี ทั้งได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าเล็กน้อย คือ ประธานศาลได้รับเงินจำนวน 255,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ส่วนตุลาการสมทบแต่ละคนได้รับเงินจำนวน 244,400 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี

ตุลาการสมทบมีอาวุโสตามลำดับการแต่งตั้ง แต่ประธานศาลนั้นมีอาวุโสสูงสุดเสมอ ถ้าตุลาการหลายรายได้รับแต่งตั้งในวันเดียวกัน อายุจะเป็นเกณฑ์กำหนดอาวุโส ในการประชุมวินิจฉัยผลคดี มีประเพณีว่า ตุลาการจะแถลงความคิดเห็นตามลำดับอาวุโส นอกจากนี้ ตามลักษณะ 28 ของประมวลกฎหมายสหรัฐ เมื่อประธานศาลไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือตำแหน่งประธานศาลว่างลง ตุลาการสมทบจะปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับอาวุโส ปัจจุบัน ตุลาการสมทบที่มีอาวุโสสูงสุด คือ แอนโทนี เคนเนดี (Anthony Kennedy)

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.