โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
Logo ppk.gif
คารโว วินเย เอตมฺมฺงคลมุตตมํ
(การเคารพในระเบียบวินัย เป็นมงคลอันสูงสุด)
ที่อยู่
ธงชาติของไทย
97 ถนนประตูชัย ตำบลเวียง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Phayaopittayakom School
อักษรย่อ พ.ค. ( P.P.K.)
ประเภท โรงเรียนประจำจังหวัดของรัฐ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ
ก่อตั้ง พ.ศ. 2479
ผู้ก่อตั้ง นายอุ่นเรือน ฟองศรี ศึกษาธิการอำเภอเมืองพะเยาในขณะนั้น
รหัส 56012001
จำนวนนักเรียน 3,722 คน
เพลง มาร์ชพะเยาพิทยาคม
สังกัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นสถานศึกษาของรัฐประจำจังหวัดพะเยาเดิมมีชื่อว่า โรงเรียนพะเยา ในช่วงปี พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2514 ได้รวมกับโรงเรียนสตรีพะเยา และเปลี่ยนเป็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษารูปแบบสหศึกษา เป็นสถานมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และเป็นส่วนราชการในบังคับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ[1]

เนื้อหา

ประวัติโรงเรียน

เมื่อ พ.ศ 2479 นายอุ่นเรือน ฟองศรี ศึกษาธิการอำเภอเมืองพะเยา ไดัริเริ่มให้มีการสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกขึ้นเป็นโรงเรียนแรกในเขตเมืองพะเยา อาศัยร่วมเรียนกับโรงเรียนประชาบาล พะเยาประชานุกูล มีนักเรียนเริ่มเรียนครั้งแรก 30 คน โดยมีนายเชื้อ นนทวาสี เป็นครูประจำชั้นและ รักษาการแทนตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ 2480 จังหวัดได้ส่งนายสมัคร สิทธิเลิศ มาเป็นครูใหญ่ ประจำปีที่ 2 และในปี 2481 จังหวัดได้ส่งนายมนู ยอดปัญญา มาดำรงตำแหน่งครูประจำปีที่ 3 และ เป็นครูใหญ่ด้วย

ในปี 2482 โรงเรียนได้งบ 5000 บาท จึงสร้างอาคารเรียนแยกจากพะเยาประชานุกูล มาตั้งที่ ณ ป่าไร่สวนของเอกชนประตูชัย และได้ย้ายมาเรียนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2482 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นอาคารหลังเดียวตลอดมา จากนั้นปี 2488 ได้สร้างอาคารหลังที่สองขึ้น ด้วยเงินบริจาคแต่เกิดสงครามก่อนในปี 2484 จึงหยุดแล้วเริ่มสร้างใหม่ในปี 2488 เรื่อยๆจนเสร็จในปี 2494 โรงเรียนได้เงินจากกระทรวงศีกษาธิการ สร้างบ้านพักครูหนึ่งหลังและกันฝาชั้นล่างอาคารทั้งสองหลัง และได้เปิดสอนไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ในปี 2495-2497 ได้สร้างโรงอาหาร ถังเก็บน้ำโรงรถ โต๊ะอาหารจำนวน 100 ชุดและที่ขายอาหาร โดยได้เงินสนับสนุนจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า พ่อค้า ประชาชน

พ.ศ. 2501 ได้รับเงินบริจาคจากผู้ปกรองสร้างห้องสมุดหนึ่งหลัง

พ.ศ. 2502 ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร044หนึ่งหลัง

พ.ศ. 2513-2514 ได้ประกาศรวมกับโรงเรียนสตรีพะเยากับโรงเรียนพะเยาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนพะเยาพิทยาคม" ซึ่งได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ216หนึ่งหลังและสร้างโรงอาหารหนึ่งหลัง

พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานสองหลัง

พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานเกษตรหนึ่งหลัง

พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ216หนึ่งหลัง

พ.ศ. 2521 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ)รุ่นที่สอง และได้รับความตามหลักสูตรของ (ค.ม.ส) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2521ดังนี้ - โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ332 (ตามโครงการ ค.ม.ภ) - โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน3หลัง พ.ศ. 2532 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ424หนึ่งหลัง

พ.ศ. 2539 โรงเรียนกำลังได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หนึ่งหลัง และโรงฝึกพลศึกษาหนึ่งหลัง

รายนามผู้บริหารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นาย เชื้อ นนทวาสี พ.ศ. 2479-2479 ( 1 ปี )
2 นาย สมัคร สิทธิเลิศ พ.ศ. 2479-2481 ( 3 ปี )
3 นาย มนู ยอดปัญญา พ.ศ. 2481-2501 ( 20 ปี )
4 นาย สวัสดิ์ อดุลยพงษ์ พ.ศ. 2501-2513 ( 12 ปี )
5 นาง บุญรัตน์ โรจนศักดิ์ พ.ศ. 2513-2518 ( 5 ปี )
6 นาย สมศักดิ์ ศรีสุวรรณ พ.ศ. 2518-2520 ( 2 ปี )
7 นาย อรุณ อาษา (ผู้อำนวยการคนแรก) พ.ศ. 2520-2531( 10 ปี ),พ.ศ. 2536-2537( 2 ปี )
8 นาย สาหร่าย แสงทอง พ.ศ. 2531-2534 ( 1 ปี )
9 นาย วรรณ จันทร์เพชร พ.ศ. 2534-2536 ( 1 ปี)
10 นาย กิตติโชต ห้อยยี่ภู่ พ.ศ. 2537-2543 ( 6 ปี )
11 นาย มานิตย์ ศรีพิทักษ์ พ.ศ. 2543-2544 ( 1 ปี )
12 นาย สุรัตน์ เจียตระกูล พ.ศ. 2544-2553 ( 10 ปี )
13 นาย ศรีวรรณ ปินใจ พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

  1. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.อาภา จันทร์เทวี
  2. นายมนตรี ยอดปัญญา ประธานศาลฎีกา
  3. มัลลิกา บุญมีตระกูล อดีตผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
  4. เวนไตย ไชยวงศ์ ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ
  5. บานนา คำฟู เจ้าของเหรียญทองเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13

อ้างอิง