จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี
ตราประจำจังหวัดลพบุรี
ตราประจำจังหวัด
วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์
ข้อมูลทั่วไป
ชื่ออักษรไทย ลพบุรี
ชื่ออักษรโรมัน Lop Buri
ผู้ว่าราชการ นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2555)
ISO 3166-2 TH-16
ต้นไม้ประจำจังหวัด พิกุล
ดอกไม้ประจำจังหวัด พิกุล
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 6,199.753 ตร.กม.[1]
(อันดับที่ 36)
ประชากร 756,127 คน[2] (พ.ศ. 2554)
(อันดับที่ 32)
ความหนาแน่น 121.96 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 39)
ศูนย์ราชการ
ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ (+66) 0 3642 0310
โทรสาร (+66) 0 3642 0310
เว็บไซต์ จังหวัดลพบุรี
แผนที่
 
แผนที่ประเทศไทย เน้นจังหวัดลพบุรี

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลาง เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของประเทศ มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองกำลังทั้งทหารบกและทหารอากาศหลายหน่วย เป็นศูนย์กลางทางด้านการทหาร กองกำลังทางการรบ ซึ่งจังหวัดลพบุรีนั้นมีภูมิประเทศที่เหมาะสมคืออยู่ในเขตตอนกลางของประเทศจึงทำให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการทหารซึ่งสามารถที่กระจายหรือแจกจ่ายกำลังพล อาวุธยุทธโทปกรณ์ไปยังภูมิภาคต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ลพบุรีได้รับการทำนุบำรุงอีกครั้งสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี และนอกจากนั้นได้มีการวางผังเมืองใหม่และตั้งหน่วยทหารขึ้นมาในเมืองลพบุรี ซึ่งมีหน่วนทหารที่สำคัญได้แก่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ , ศูนย์การบินทหารบก , หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ , ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร , หน่วยรบพิเศษ เป็นต้น ดังนั้นเมืองลพบุรีจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองทหารเพราะมีหน่วยทหารที่สำคัญตั้งอยู่ถึง 11 หน่วย ลพบุรีในปัจจุบันจึงเป็น "เมืองเศรษฐกิจ เมืองท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษาของภาคกลางตอนบน และยังเป็นเมืองทหารอีกด้วย" และนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระปรางค์สามยอด เขาสนามแจง และทุ่งทานตะวันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ (มีพื้นที่ถึง 200,000-300,000 ไร่)[ต้องการอ้างอิง] และได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีลิงอาศัยอยู่มาก[ต้องการอ้างอิง]และนับว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดลพบุรีเป็นจำนวนมาก

เนื้อหา

ที่ตั้ง

จังหวัดลพบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 48 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 25 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางเหนือตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ประมาณ 155 กิโลเมตร หรือทางรถไฟสายเหนือประมาณ 133 กิโลเมตร มีพื้นที่ 6,586.67 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,116,668 ไร่

ตัวเมืองลพบุรีในปัจจุบัน ในภาพคือบริเวณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อาณาเขต

จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ 8 จังหวัดดังนี้ คือ

ประวัติศาสตร์

พื้นที่ของจังหวัดลพบุรี เคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายสมัย เดิมเรียก ละโว้ นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ มีหลักฐานที่สำคัญคือ พระปรางค์สามยอด (อยู่ในเขตอำเภอเมืองลพบุรี) เป็นศิลปะเขมรสมัยบายน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 และมีศาลพระกาฬซึ่งเก่าแก่ในสมัยเดียวกัน

คำว่า "ละโว้" นี้น่าสัณนิษฐานได้ว่ามาจากคำว่า ลวะ นั่นเอง (ลวบุรี กลายมาเป็น ลพบุรี ในทุกวันนี้)[ใครกล่าว?] ซึ่งคำว่า ลวะ ในภาษาสันสกฤตแปลว่า น้ำ[ต้องการอ้างอิง] (ซึ่งอาจหมายความถึงว่าเมืองนี้มีน้ำมาก) เมื่อนำเอามาสมาสกับคำว่า อุทัย (ลว + อุทัย) ก็กลายเป็นลโวทัย (ดังเช่น สุข + อุทัย กลายเป็น สุโขทัย) ซึ่งคำจารึก "ลโวทัยปุระ" ยังพบปรากฏบนเหรียญเงินโบราณที่ขุดค้นได้ที่บริเวณจังหวัดลพบุรีอีกด้วย[ต้องการอ้างอิง] แต่บ้างก็ว่าคำว่า ละโว้ มาจากภาษามอญซึ่งแปลว่าภูเขา คงเนื่องเพราะเมืองนี้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา[ต้องการอ้างอิง]

ลพบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เพราะปรากฏร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ติดต่อกันนานนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3,000-4,000 ปีมาแล้ว จากการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมาก รวมทั้งมีหลักฐานเอกสารและจารึกต่าง ๆ กล่าวถึงเมืองลพบุรีอยู่หลายชิ้นเช่นในพุทธศตวรรษที่ 11-15 มีหลักฐานคือพงศาวดารเหนือ กล่าวถึงพระยากาฬวรรรณดิศได้ให้พราหมณ์ยกพลมาสร้างเมืองละโว้ตั้งแต่ พ.ศ. 1002 นอกจากนี้ยังมีตำนานชินกาลมาลีปกรณ์กล่าวถึงการสร้างเมืองหริภุญไชยใน พ.ศ. 1204 ต่อมาอีก 2 ปี คือ พ.ศ. 1206 ได้ส่งทูตล่องลำน้ำปิงไปเมืองลวปุระทูลขอเชื้อสายกษัตริย์ลวปุระให้ไปปกครอง กษัตริย์ลวปุระจึงได้พระราชทานพระนางจามเทวี พระราชธิดา ให้ไปครองเมืองหริภุญไชย ทรงสร้างวัดจามเทวีที่เมืองหริภุญไชย ชื่อเมืองลวปุระในตำนานชินกาลมาลีปกรณ์เป็นที่ยอมรับว่าคือเมืองลพบุรีในปัจจุบัน จึงสรุปได้ว่าลพบุรีคงเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่ง แว่นแคว้นอื่นจึงได้ยอมรับและขอเชื้อสายไปปกครอง

ในระยะราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 ละโว้หรือลพบุรีตกอยู่ภายใต้อำนาจทางการของอาณาจักรเขมรเป็นครั้งคราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 เกิดความอ่อนแอในอาณาจักรเขมรทำให้รัฐต่าง ๆ ที่เคยอยู่ใต้อำนาจปลีกตัวเป็นอิสระ รวมทั้งละโว้ด้วย ในราวพุทธศตวรรษที่ 19 ปรากฏหลักฐานว่าเมืองลพบุรี น่าจะเป็นเมืองที่พระเจ้าอู่ทองเคยครองราชย์มาก่อนที่จะย้ายไปสถาปนาอาณาจักรอยุธยา และในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้เองที่ลพบุรีเจริญรุ่งเรืองที่สุด เพราะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ครองราชย์ พ.ศ. 2199-2231) ได้สถาปนาลพบุรีเป็นราชธานีที่สอง หลังแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วลพบุรีขาดความสำคัญลงมากจนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้โปรดสถาปนาเมืองลพบุรีเป็นที่ประทับอีกแห่งหนึ่ง จึงเห็นได้ว่าเมืองลพบุรีมีความสำคัญติดต่อกันมายาวนานนับพันปี

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้สร้างเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีแห่งที่ 2 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ตำนานเมืองลพบุรี

ลพบุรี เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่สมัยละโว้ ได้มีตำนานที่กล่าวถึงไว้อยู่มาก และมีชื่อสถานที่ที่ตั้งตามตำนานด้วย

วงเวียนเทพสตรีหรือวงเวียนพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี เป็นบริเวณที่เรียกว่าเมืองใหม่เป็นย่านธุรกิจ การค้า ศูนย์ราชการต่างๆ ย่านห้างสรรพสินค้า ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเมืองลพบุรี
วงเวียนศรีสุริโยทัยหรือที่ชาวลพบุรีนิยมเรียกกันจนติดปากว่า(วงเวียนสระแก้ว) ซึ่งเป็นวงเวียนขนาดใหญ่สถาปัตยกรรมชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นใน ปีพุทธศักราช 2481 ในสมัยที่ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ย่านธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว โบราณสถานแหล่งเมืองเก่าทางด้านทิศตะวันตกของเมืองลพบุรี

ภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของจังหวัดลพบุรี แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

ลิงลพบุรี ที่มีจำนวนมากบริเวณพระปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ และอาคารบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง ลพบุรีจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองลิง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อำเภอลำสนธิ

มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน นั่นคือ แม่น้ำป่าสัก โดยมีการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อกักเก็บน้ำ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับชาวจังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งยังมี แม่น้ำลพบุรีผ่านทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดด้วย รวมทั้งมีระบบคลองชลประทานที่เป็นประโยชน์ในทางเกษตรกรรมอีกด้วย

ทรัพยากร

ทรัพยากรป่าไม้

ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัด ลพบุรีเคยปกคลุมด้วยป่าไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นป่าดิบแล้งผืนใหญ่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสัก ป่าเบญจพรรณ และป่าแดง หรือป่าเต็งรังในเขตเชิงเขา ทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดลพบุรีนับว่ามีสภาพเสื่อมโทรม และปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ของจังหวัด มีการสำรวจทรัพยากรป่าไม้โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมปี พ.ศ. 2525 พบว่าสภาพป่าไม้มีเนื้อที่ร้อยละ 4.69 ของเนื้อที่จังหวัด ต่างกับภาพถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2504 ซึ่งมีเนื้อที่ป่าร้อยละ 33.95 จะเห็นว่าในช่วงเวลา 21 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าไม้ลดลงร้อยละ 29.26 และมีสภาพเป็นป่าที่ถูกทำลายใน 2528 จังหวัดลพบุรีมีเนื้อที่ป่าไม้ 174,375 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 4.50 ของเนื้อที่จังหวัด และในปี 2540 มีการสำรวจพบว่าพื้นที่ป่าได้ถูกบุกรุกทำลายไป จนเหลือป่าที่สมบูรณ์เพียง 123,125 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 3.18 ของพื้นที่จังหวัดจากการที่ป่าไม้ในจังหวัดมีสภาพลดลง กรมป่าไม้จึงได้อนุรักษ์ป่าที่ยังมีสภาพสมบูรณ์ไว้ ปัจจุบันมีป่าสงวนแห่งชาติอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 4 แห่ง รวมเนื้อที่ 1,110,108.25 ไร่ (1,776.17 ตร.กม.) ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ได้แก่

ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจังหวัดลพบุรี

ทรัพยากรน้ำ

จังหวัดลพบุรีนับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรน้ำมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จากการที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงเป็นผู้สร้างเมืองลพบุรีและได้มีการนำท่อดินเผาสูบน้ำจาก อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก มาใช้ในกิจการต่างๆภายในวังนารายณ์ราชนิเวศน์ และในปัจจุบันได้มีการสร้างองค์ความรู้แก่ประชาชนและได้สำนึกในคุณค่าของทรัพยากรน้ำอย่างเห็นคุณค่า เช่น การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีการปล่อยน้ำไปสู่แหล่งการเกษตรและอุสาหกรรม การอนุรักษ์น้ำของคลองชลประธาน เป็นตัน

แม่น้ำที่สำคัญ

ภูมิอากาศ

สภาพโดยทั่วไปมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันและพายุไต้ฝุ่นอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 28.3 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละประมาณ 1,147.6 มิลลิเมตร สำหรับมีฤดูกาลต่าง ๆ มี 3 ฤดู คือ

หน่วยการปกครอง

แผนที่อำเภอในจังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ, 121 ตำบล, 1,122 หมู่บ้าน ในด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง, เทศบาลเมือง 3 แห่ง (ได้แก่ เทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด และเทศบาลเมืองบ้านหมี่), เทศบาลตำบล 19 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 103 แห่ง

 1. อำเภอเมืองลพบุรี
 2. อำเภอพัฒนานิคม
 3. อำเภอโคกสำโรง
 4. อำเภอชัยบาดาล
 5. อำเภอท่าวุ้ง
 6. อำเภอบ้านหมี่
 1. อำเภอท่าหลวง
 2. อำเภอสระโบสถ์
 3. อำเภอโคกเจริญ
 4. อำเภอลำสนธิ
 5. อำเภอหนองม่วง

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ดอกพิกุล (Mimusops elengi)

ต้นไม้ประจำจังหวัด

พิกุล (Mimusops elengi)

คำขวัญประจำจังหวัด

วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

ระบำลพบุรี

ระบำลพบุรี เป็นระบำโบราณคดีเพลงหนึ่ง เกิดขึ้นโดยเลียนแบบลักษณะท่าทางของเทวรูป ภาพเขียน ภาพแกะสลัก รูปปั้น รูปหล่อโลหะและภาพศิลาจำหลัก-ทับหลังประตู ตามโบราณสถาน ที่ขุดพบในสมัยลพบุรี ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๙ ศิลปวัตถุโบราณประเภทนี้อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ปราสาทหินพิมาย ในจังหวัดนครราชสีมา พระปรางค์สามยอดลพบุรี แล้วนำมากำหนดยุดสมัยตามความเก่าแก่ของโบราณสถานและโบราณวัตถุ แล้วมาสร้างเป็นระบำสมัยนั้นขึ้น ลีลาท่าทางของศิลปวัตถุเป็นภาพนิ่ง(ท่าตาย) เหมาะเป็นท่าเทวรูปมากกว่า เมื่ออาศัยหลักทางด้านนาฎศิลป์เข้ามาดัดแปลงเป็นท่ารำ ทำให้มีความอ่อนช้อย สวยงาม ผู้ประดิษฐ์ท่ารำ คือ ครูลมุล ยมะคุปต์ ร่วมด้วยครูเฉลย ศุขะวณิช ผู้เชี่ยวชาญนาฎศิลป์ไทย กรมศิลปากร

เพลงประจำจังหวัดลพบุรี

ประชากร

ประชากรของจังหวัดลพบุรีส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายลาวแต่ปัจจุบันมีหลายกลุ่มที่รู้สึกมีความเป็นไทย ชาวไทยภาคกลางนั้นจะหนาแน่นแถบอำเภอเมืองใกล้รอยต่อระหว่างลพบุรี-อยุธยา-อ่างทอง รอบนอกเมืองลพบุรีส่วนใหญ่จะมีเชื้อสายลาวทุกอำเภอ ซึ่งแต่เดิมปรากฏว่ามีการใช้ภาษาลาวด้วย แต่ปัจจุบันหลายชุมชนในอำเภอเมืองมีแนวโน้มในการใช้ภาษาลาวลดลง และมีชนเชื้อสายจีนปะปนอยู่ทั่วไป นอกจากนี้ยังมีชนเชื้อสายลาวพวนส่วนใหญ่อยู่ในท้องที่อำเภอบ้านหมี่ มีบ้างในตำบลถนนใหญ่ และโคกกระเทียมในอำเภอเมือง ชนเชื้อสายมอญอาศัยอยู่ในเขตท้องที่ตำบลบางขันหมากส่วนล่าง (ส่วนบนส่วนใหญ่เป็นชาวไทย) อำเภอเมืองลพบุรี นอกจากนี้ยังมีชาวไทเบิ้ง ซึ่งเป็นชนกลุ่มเดียวกับชาวไทยโคราช ที่ส่วนใหญ่อาศัยในอำเภอพัฒนานิคม ส่วนชาวอีสานนั้นเข้ามาทางตะวันออกซึ่งติดกับจังหวัดนครราชสีมา กับจังหวัดชัยภูมิ และอาศัยทางโคกเจริญ ชัยบาดาล ฯลฯ ชาวไทยเชื้อสายปากีสถานและอินเดียก็อาศัยในอำเภอเมืองและชัยบาดาล ซึ่งชนเชื้อสายต่าง ๆ นี้ยังคงรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ลักษณะนิสัยต่างๆจึงแตกต่างกัน แต่ก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับประชากรส่วนใหญ่ได้ดี

การแต่งกายสมัยลพบุรี
บ้านเรือนของชาวลพบุรีในอดีต

อัตราเฉลี่ยของประชากร

จำนวนประชากรทั้งหมดของจังหวัดลพบุรี จากรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ช่วงปี พ.ศ. 2540-2550 มีประชากรนับถึงสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2539 มีจำนวนทั้งสิ้น 787,768 คน แยกเป็นเพศชาย 410,775 คน เพศหญิง 376,993 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 127 คนต่อตารางกิโลเมตร เนื่องจากจังหวัดลพบุรีเป็นเมืองยุทธศาสตร์การทหารจึงทำให้มีประชากรเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย แนวโน้มจำนวนประชากรในช่วง 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2540-2550) คาดว่าในปี พ.ศ. 2550 ประชากรจังหวัดลพบุรีจะมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 906,149 คน

อาชีพของประชากร

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา ทำไร่ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อยน้ำตาล ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ประชากรในจังหวัดลพบุรีมีด้วยกันหลายกลุ่ม เช่น ไทยภาคกลาง ไทยพวน (เดิมเรียก ลาวพวน) และไทยเบิ้ง (หรือไทยเดิ้ง) ไทยอีสาน (พูดภาษาอีสาน) ไทยมอญ นอกจากนี้ยังมีชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยเชื้อสายอินเดียจำนวนไม่น้อยอีกด้วย

รายได้ของประชากร

รายได้เฉลี่ยของประชากรในปี พ.ศ. 2537 คือ 34,301 บาท/คน/ปี พ.ศ. 2540 จำนวน 47,335 บาท/คน/ปี และคาดว่าในปี พ.ศ. 2550 จะเท่ากับ 76,446 บาท/คน/ปี

การคมนาคม

ลพบุรีอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก สามารถเดินทางสู่ตัวจังหวัดได้หลายวิธี

นอกจากนี้ยังมีเส้นทางคมนาคมสายสำคัญซึ่งตัดผ่านจังหวัดข้างเคียง คือ เส้นทางรถไฟสายอีสาน และทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดที่มีเขตติดต่อกันคือจังหวัดสระบุรี และยังมีถนนสายเอเชียตัดผ่านจังหวัดที่มีเขตติดต่อกันคือจังหวัดสิงห์บุรี

ถนนสายสำคัญในจังหวัดลพบุรี

ถนนสายสำคัญในตัวเมืองลพบุรี

 • ถนนปรางค์สามยอด
 • ถนนฝรั่งเศส ถนนแห่งนประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศสสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ถนน Rue De France ที่ลพบุรี กับถนน Rue De Siam ที่ฝรั่งเศส ถนนทั้งสองสายสร้างเมื่อประมาณ ค.ศ. 1686 หรือ พ.ศ. 2229 หรือเมื่อกว่าสามร้อยกว่าปีแล้ว
 • ถนนราชมนู
 • ถนนราชดำเนิน
 • ถนนประตูชัย
 • ถนนพระปิยะ
 • ถนนบนเมือง
 • ถนนวิชาเยนทร์
 • ถนนศรีปราชญ์
 • ถนนพระศรีมโหศถ
 • ถนนพระยากำจัด
 • ถนนเพทราชา
 • ถนนกาญจนาคม
 • ถนนสรศักดิ์
 • ถนนพิชัยดาบหัก
 • ถนนโกษาปาน
 • ถนนพระลักษณ์
 • ถนนสีหราชเดโชชัย
 • ถนนสราญรมย์
 • ถนนสีดา
 • ถนนพระยาอนุชิต
 • ถนนสีดา
 • ถนนชนะสงคราม
 • ถนนขุนเทพกวี
 • ถนนนารายณ์มหาราช
 • ถนนโกษาเหล็ก
 • ถนนรามเดโช
 • ถนนนเรศวร
 • ถนนพระโหราธิบดี
 • ถนนพระราม

สถานีรถไฟในจังหวัดลพบุรี

สนามบินในจังหวัดลพบุรี

ไม่มีสนามบินเชิงพาณิชย์

ส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี

 • สำนักงานจังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
 • ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
 • สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานชลประทานที่ 10
 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานก่อสร้าง 5 (ป่าสัก)
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี
 • สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี
 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี
 • ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตฯ
 • สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
 • ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 5
 • ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธ์ผสมเทียมลำพญากลาง
 • นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6
 • ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานประกันภัยจังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
 • ศูนย์มะเร็งแห่งชาติลพบุรี
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี แขวงการทางลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
 • สำนักงานทางหลวงที่ 9 สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 2 (สาขาลพบุรี)
 • สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี สถานีรถไฟลพบุรี
 • แขวงการทางลพบุรีที่ 1
 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานอัยการจังหวัดชัยบาดาล
 • เรือนจำกลางลพบุรี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
 • สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
 • นิคมสร้างตนเองลพบุรี
 • ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
 • สำนักงานแรงงานจังหวัด
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
 • สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี สำนักงานไปรษณีย์ลพบุรี
 • สถานีอุตุนิยมวิทยาบัวชุม
 • สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี
 • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
 • ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรี
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลาง เขต 7
 • ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
 • วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สำนักงานศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
 • สำนักงานพัฒนาธุรกิจพลังงานจังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานเจ้าคณะตำบลโคกสำโรง เขต 1
 • มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ เป็นสถานบำบัดผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • ศาลจังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานอัยการจังหวัด
 • สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลพบุรี
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

ของดีจังหวัดลพบุรี

ลพบุรีมีสินค้าหัตถกรรมมากมาย เช่น ปลาส้มฟัก ดินสอพอง (มีการทำไข่เค็มจากดินสอพองด้วย) ผลิตภัณฑ์จากดอกทานตะวัน ผ้ามัดหมี่ และผ้าขาวม้าลายไส้ปลาไหล เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยว

สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
อ่างซับเหล็ก
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

เมืองลพบุรีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีโบราณสถานมากมาย และได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น

สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

 1. พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ หรือ วังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ถนนสรศักดิ์ เป็นวังที่สร้างในสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
 2. พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
 3. พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท อำเภอเมืองลพบุรี
 4. พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็นหรือตำหนักทะเลชุบศร) อำเภอเมืองลพบุรี
 5. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 6. บ้านหลวงรับราชทูตหรือ บ้านวิชาเยนทร์ อำเภอเมืองลพบุรี
 7. พระปรางค์สามยอด อำเภอเมืองลพบุรี
 8. ศาลพระกาฬ อำเภอเมืองลพบุรี
 9. ศาลหลักเมืองหรือศาลลูกศร อำเภอเมืองลพบุรี
 10. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี มี พระปรางค์ที่องค์ใหญ่ที่สุดในลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
 11. วัดตองปุ อำเภอเมืองลพบุรี
 12. วัดไลย์ อำเภอท่าวุ้ง
 13. วัดยาง ณ รังสี (และพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน) ต้นยางใหญ่ที่สุดในลพบุรี อายุกว่า 400 ปี อำเภอเมืองลพบุรี
 14. แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ภายในวัดโป่งมะนาว อำเภอพัฒนานิคม
 15. แหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้และ โบราณสถานวัดพรหมทินใต้ ตั้งอยู่ภายใน วัดพรหมทินใต้ อำเภอโคกสำโรง
 16. เขาสนามแจง เขาวงกต ถ้ำค้างคาวที่ใหญ่ที่สุดในลพบุรี อำเภอบ้านหมี่
 17. เขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง
 18. เขาวงพระจันทร์ ภูเขาที่สูงที่สุดในลพบุรี มีบันไดทางขึ้นถึง 3,790 ขั้น อำเภอโคกสำโรง
 19. เขาจีนแล อำเภอเมืองลพบุรี
 20. พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ วัดเชิงท่า อำเภอเมืองลพบุรี
 21. วัดมณีชลขันธ์ อำเภอเมืองลพบุรี
 22. เทวสถานปรางค์แขก เทวสถานที่เก่าแก่ที่สุด ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
 23. พระปรางค์นางผมหอม อำเภอลำสนธิ
 24. วัดนครโกษา อำเภอเมืองลพบุรี
 25. วัดเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล
 26. วัดพานิชธรรมิการาม (วัดหนองเต่า) อำเภอบ้านหมี่
 27. วัดสันเปาโล หอดูดาวแห่งแรกของลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
 28. วัดชีป่าสิตาราม (เจดีย์ทรงระฆังศิลปะสมัยอยุธยา) อำเภอเมืองลพบุรี
 29. อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภาคกลาง เขต 7 อำเภอเมืองลพบุรี
 30. หอไตรวัดท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี
 31. วัดพรหมรังษี อำเภอพัฒนานิคม
 32. วัดเวฬุวัน (วัดเขาจีนแล) อำเภอเมืองลพบุรี
 33. วัดเชียงงา อำเภอบ้านหมี่
 34. วัดคีรีบัววนาราม (ถ้ำคูหาสวรรค์)
 35. วัดป่าธรรมโสภณ อำเภอเมืองลพบุรี
 36. วัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมืองลพบุรี
 37. วัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่
 38. วัดปฐมพานิช อำเภอบ้านหมี่
 39. วัดเจริญธรรมถ้ำภูตอง อำเภอเมืองลพบุรี
 40. วัดพรหมรังษี (ลพบุรี)
 41. วัดหินปักใหญ่ ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถสมัยรัชกาลที่ 6
 42. วัดคุ้งท่าเลา อำเภอบ้านหมี่ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ เรื่อง เทศน์มหาชาติและพระมาลัย มีพระพุทธรูปเก่าดสมัยเชียงแสน ขนาดหน้าตักกว้าง 12 นิ้ว มีซุ้มประตูทางเข้าวัดเป็นรูปหนุมานอ้าปากเป็นปูนปั้นสวยงามมาก
 43. วัดท้องคุ้ง อำเภอบ้านหมี่ วิหารสร้างอยู่บนเรือสำเภา ศาลาธรรมสังเวชสร้างเป็นรูปรถประจำทาง
 44. เมืองเก่าซับจำปา อำเภอท่าวุ้ง
 45. วัดธรรมวงษ์(เขาถ้ำพระ) อำเภอสระโบสถ์
 46. วัดเขาถ้ำปรางค์ อำเภอชัยบาดาล
 47. วัดเขากะโหลก อำเภอโคกสำโรง
 48. วัดเนินรังวรปัญญา อำเภอโคกสำโรง
 49. วัดราชบรรทม (เขาตะเภา) นมัสการรอยพุทธบาท อำเภอโคกสำโรง

สถานที่ท่องเที่ยวเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 1. ศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสรรค์ อำเภอบ้านหมี่
 2. หมู่บ้านดินสอพอง แหล่งผลิตดินสอพองที่ดีที่สุดของประเทศ อำเภอเมืองลพบุรี
 3. บ้านท่ากระยาง แหล่งหล่อทองเหลือง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อำเภอเมืองลพบุรี
 4. หมู่บ้านหินสองก้อน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวเที่ยวทางธรรมชาติ

 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อำเภอลำสนธิ
 2. เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล
 3. สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง อำเภอชัยบาดาล
 4. ทุ่งทานตะวัน มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศไทย ส่วนมากอยู่ที่ อำเภอชัยบาดาล และ อำเภอพัฒนานิคม
 5. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม เป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ เป็นเขื่อนที่ได้รับการยอมรับว่า มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุด
 6. อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล
 7. อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก อำเภอเมืองลพบุรี
 8. ถ้ำพรหมโลก อำเภอชัยบาดาล
 9. น้ำตกสวนมะเดื่อ อำเภอชัยบาดาล
 10. สวนจำปีสิรินธร ชื่อพระราชทาน อำเภอท่าหลวง
 11. อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล
 12. น้ำตกสวนมะเดื่อ อำเภอชัยบาดาล
 13. น้ำตกวังแสนดี อำเภอชัยบาดาล
 14. น้ำตกเตาต้น อำเภอสระโบสถ์
 15. น้ำตกซับไผ่ อำเภอสระโบสถ์
 16. เขาฟ้าแลบ อำเภอสระโบสถ์
 17. วัดบันไดสามเสน อำเภอท่าวุ้ง
 18. วัดถ้ำตะโก หรือวัดถ้ำตะโกพุทธโสภา อำเภอท่าวุ้ง
 19. วัดถ้ำช้างเผือก อำเภอท่าวุ้ง
 20. เขาฟ้าแลบ อำเภอสระโบสถ์
 21. อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (วังแขม) อำเภอสระโบสถ์

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 1. ศูนย์อนุรักษ์ผึ้ง ลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม
 2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม
 3. ฟาร์มเห็ดขจรวิทย์ แห่งใหญ่ที่สุดของลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
 4. โอเอซิสฟาร์ม อำเภอพัฒนานิคม
 5. สวนองุ่นเพ็ญธวัช สวนองุ่นแห่งแรกในเขตเทศบาล อำเภอเมืองลพบุรี
 6. สวนเหรียญทอง มีชื่อเสียงด้านการฝากท้องกิ่งมะม่วง อำเภอเมืองลพบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ

 1. ตลาดน้ำลพบุรี ตั้งอยู่ที่แม่น้ำลพบุรี หน้าวัดเชิงท่า (ลพบุรี)อำเภอเมืองลพบุรี
 2. สวนสัตว์ลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
 3. นารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ รีสอร์ทกลางหุบเขา สวยที่สุดในลพบุรี อำเภอโคกสำโรง
 4. สนามกอล์ฟ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ภายในในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 13

สถานที่ท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ

 1. เรือนไม้ไทยสปา อำเภอเมืองลพบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในวัดพระอารามหลวง

 1. วัดกวิศรารามราชวรวิหาร พระอารามหลวง ชั้นตรี อันดับ 1 ชนิดราชวรวิหาร อำเภอเมืองลพบุรี
 2. วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร หรือวัดเขาพระงาม พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตัววัดตั้งอยู่เชิงเขา และมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่มีสีขาวทั้งองค์แลเห็นแต่ไกล อำเภอเมืองลพบุรี
 3. วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
 4. วัดมณีชลขันธ์ พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี มีความพิเศษคือ เป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำลพบุรีและมีเจดีย์หลวงพ่อแสงที่ตั้งตระหง่าน ชาวลพบุรีให้สมญานามว่า หอเอนแห่งเมืองลพบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป

 1. วัดเกริ่นกฐิน พระครูวิมลสมณวัตร (เพี้ยน อคฺคธมฺโม) อำเภอบ้านหมี่

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตทหาร

จังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์ของประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และในปัจจุบันยังเป็นแหล่งที่ตั้งของหน่วยทหารต่างๆ มีความสำคัญมากเป็นอันดับสองของประเทศ และในปัจจุบันแต่ละสถานที่จึงจัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นในเขตทหาร อาทิเช่น

 1. กิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี
 2. แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี
 3. แหล่งท่องเที่ยวภายในโรงพยาบาลอานันมหิดล อำเภอเมืองลพบุรี
 4. แหล่งท่องเที่ยวภายใน พิพิธภัณฑ์การบินทหารบก,อ่างเก็บน้ำพระงาม ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา
 5. แหล่งท่องเที่ยวภายใน (กองบัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่)
 6. งานวันเด็กแห่งชาติ ที่ กองบิน 2 ลพบุรี
 7. ศูนย์ฝึกยุทธวิธีกองทัพบก
 8. สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล

สถานที่สำคัญ

เทศกาลงานประจำปีลพบุรี

การศึกษา

สถานศึกษาในระดับระดับอุดมศึกษา

สถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การสาธารณสุข

ในปี 2552 จังหวัดลพบุรี มีจำนวนโรงพยาบาล ของรัฐไม่รวมโรงพยาบาลเอกชน ทั้งสิ้น 11 แห่ง มีจำนวนเตียง 1,156 เตียงส่วนบุคลากรทางสาธารณสุขที่สำคัญ คือ แพทย์ มีจำนวน 97 คน ทันตแพทย์ มีจำนวน 34 คน เภสัชกร มีจำนวน 45 คนและพยาบาล มีจำนวน 1,022 คน ซึ่งมีโรงพยาบาลดังต่อไปนี้

โรงพยาบาลในตัวจังหวัดลพบุรี

โรงพยาบาลทหารจังหวัดลพบุรี

โรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดลพบุรี

การพัฒนาจังหวัดลพบุรีให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการทหาร

จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ แปลก พิบูลสงคราม

จังหวัดลพบุรี เป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศมาตั้งแต่สมัยโบราณ ดังนั้นจึงถูกเลือกให้เป็นที่มั่นแห่งที่ ๒ ของประเทศมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา การพัฒนาด้านการทหารของจังหวัดลพบุรี ปรากฏว่าเด่นชัดในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชื่อจริงคือ แปลก พิบูลสงคราม ตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีทำให้กิจการด้านการทหารของลพบุรีมีความสำคัญมากเป็นอันดับ ๒ รองจากกรุงเทพมหานคร ในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ราว พ.ศ. 2480 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้พัฒนาเมืองลพบุรี ให้เป็นศูนย์กลางทางการทหาร และมีการวางผังเมืองใหม่ โดยแยกชุมชนและสถานที่ราชการออกจากเมืองเก่า ทำให้ดูสง่างามกว่าเดิมและได้สร้างสิ่งก่อสร้างศิลปะแบบอาร์ตเดโด ขึ้นหลายแห่ง เช่น ตึกชาโต้ ตึกเอราวัณ โรงภาพยนตร์ ทหารบก เป็นต้น ลพบุรีจึงเป็นเมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่ง ที่อุดมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ชาติไทยและมีความเป็นอมตะนคร ไม่หายไปจากความทรงจำของทุกยุคทุกสมัย และมีการวางผังเมืองใหม่ โดยย้ายศาลากลางจังหวัดจากบริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์มายังสถานที่ตั้งในปัจจุบัน น่าภูมิใจในจังหวัดลพบุรี นอกจากได้ชื่อว่าเป็นเมืองทหาร ซึ่งมีทหารบกหลายเหล่าได้แก่ เหล่าทหารราบ เหล่าปืนใหญ่ หน่วยรบพิเศษ และทหารอากาศ ได้แก่ กองบิน 2 และสนามฝึกซ้อมใช้อาวุธม่วงค่อมแล้ว นอกจากนี้ลพบุรียังมีสนามบินของกองทัพบกและกองทัพอากาศอยู่หลายที่ ลพบุรียังชื่อได้ว่าเป็นศูนย์กลางการบินเฮลิคอปเตอร์ของไทยอีกด้วย เพราะศูนย์กลางการบินเฮลิคอปเตอร์ทั้งทหารบกและทหารอากาศ ต่างตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี

ค่ายทหารในจังหวัดลพบุรี

สังกัดกองทัพบก

สังกัดกองทัพอากาศ

ชาวลพบุรีที่มีชื่อเสียง

อ้างอิง

 1. ^ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm [ม.ป.ป.]. สืบค้น 18 เมษายน 2553.
 2. ^ ประกาศสานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°48′N 100°37′E / 14.8°N 100.62°E / 14.8; 100.62

ภาพพาโนรามาของตัวเมืองลพบุรี พ.ศ. 2555
Commons:Category
คอมมอนส์ มีภาพและสื่ออื่น ๆ เกี่ยวกับ:
จังหวัดลพบุรี

พิกัดภูมิศาสตร์: 17°38′N 100°06′E / 17.63°N 100.1°E / 17.63; 100.1