స్వరపేటిక

ఊపిరితిత్తులలోని గాలితో మాటలను సృష్టించేది - స్వరపేటిక (Larynx). ఇది గొంతు క్రిందగా శ్వాసవ్యవస్థలోని మొదటి భాగం. స్వరపేటికలో ఏ చిన్న తేడా వచ్చినా ముందుగా మాట మారిపోతుంది.

వ్యాధులు

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.