శుక్రకోశం

శుక్రకోశం (Seminal vesicle) మూత్రాశయంకు క్రింద వెనుకగా ఉండే రెండు గ్రంథులు.

శుక్రకోశం
Male Anatomy
Prostate with seminal vesicles and seminal ducts, viewed from in front and above.
లాటిన్ vesiculæ seminales
గ్రే'స్ subject #260 1246
ధమని Inferior vesical artery, middle rectal artery
లింఫు external iliac lymph nodes, internal iliac lymph nodes
Precursor Wolffian duct
MeSH Seminal+Vesicles
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.