వీపు

వీపు (Back) మన శరీరంలో ఛాతీకి మరియు ఉదరానికి వెనుకవైపున ఉండే భాగం.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.