ప్రపంచమారి

విశ్వమారి (Pandemic) మానవులలో త్వరగా వ్యాపించి విశ్వమంతా వ్యాపించి కొన్ని మానవ సమూహాలను నాశనం చేసే అంటువ్యాధి.

ముఖ్యమైన వ్యాధులు

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.