ముంజేయి

ముంజేయి (Forearm) పూర్వాంగంలోని మూడు భాగాలలో మధ్యభాగం. దీనిలో రత్ని, అరత్ని అనే రెండు ఎముకలు ఉంటాయి.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.