పిండోత్పత్తి

పిండోత్పత్తి లేక పిండోత్పత్తి శాస్త్రాన్ని ఇంగ్లీషులో Embryology అంటారు. Embryology అనే పదం గ్రీకు పదం. Embryology అనగా అగుపడని పిండం పై అధ్యయనం అని అర్ధం. అండం ఫలదీకరణం చెంది పిండం దశకు చేరడం, పిండం అభివృద్ధి గురించి తెలియజేసే శాస్త్రాన్ని పిండోత్పత్తి శాస్త్రం అంటారు.

ఇవి కూడా చూడండి

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.