ధమని

ధమనులు (Arteries) గుండె నుండి శరీరం అంతటికి మంచి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే నాళాలు.

ధమని నిర్మాణం

ధమనుల గోడలు మందంగా, కండరయుతంగా ఉంటాయి. వీటి లోపలి కుహరం ఇరుకుగా ఉంటుంది. ధమనులలో సిరలలోవలె కవాటాలు ఉండవు. ఇవి దేహ భాగాలకు లోపలగా అమరి ఉంటాయి. వీటిలో రక్తం అలలుగా ప్రవహిస్తుంది. ధమనులు రక్త కేశనాళికలతో అంతమవుతాయి. ధమనుల గోడలు మూడు పొరలతో ఏర్పడతాయి. అవి: వెలుపలి బాహ్యకంచుకం - స్థితిస్థాపకత కలిగిన కొల్లాజన్ తంతువులతో ఏర్పడుతుంది. మధ్యకంచుకం - నునుపు కండరాలతో ఏర్పడుతుంది. మరియు లోపలి అంతరకంచుకం - ఒకే వరుసలో ఉన్న ఉపకళాకణాలతో ఏర్పడుతుంది.

ధమనీ వ్యవస్థ

 • దైహిక చాపం (Arch of Aorta) :
  • హార్దిక ధమనులు (Coronary arteries) :
  • బాహ్య కరోట ధమని (External carotid artery) :
  • అంతర కరోట ధమని (Internal carotid artery) :
 • అధో జత్రుకా ధమని (Subclavian artery) :
 • పృష్ఠ ధమని (Dorsal aorta) :
  • పర్శుకాంతర ధమనులు (Intercoastal arteries) :
  • ఫ్రెనిక్ ధమనులు (Phrenic arteries) :
  • ఉదర ధమని (Coeliac artery) :
  • పూర్వ ఆంత్ర యోజక ధమని:
  • వృక్క ధమనులు (Renal arteries) :
  • జీజకోశ ధమనులు:
  • పర ఆంత్ర యోజక ధమని:
  • లంబార్ ధమనులు (Lumbar arteries) :
  • ఐక్య కటి ధమనులు (Common iliac arteries) :
   • అంతర కటి ధమని (Internal iliac artery) :
   • వెలుపలి కటి ధమని (External iliac artery) :
  • పుచ్ఛ ధమని:
 • పుపుస చాపం
  • పుపుస ధమనులు (Pulmonary arteries) :

వెలుపలి లింకులు

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.